http://blog.chriscurddesign.co.uk/
where can i buy alli
premarin synthetic estrogen
dogs lyme disease doxycycline dosage
can levaquin be used to treat strep throat

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

ihtarname
Av.Tevrat DURAN

İhtarname “ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” . Borcun ödeneceği gün tayin edilmemişse ya da sebepsiz zenginleşen kişi iyiniyetli ise ihtar çekmekle borçlu temerrüde düşer. İhtarname ile temerrüde düşen borçlu, borcu ödeyememesinde kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcunu geç ödemekten dolayı  alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. İhtarname çekilmez “keşide” edilir fakat Mecelle’deki “galatı meşhur lügatı fasihten evladır” prensibi gereğince yanlış ama yaygın kullanım şekliyle ihtarname “çekerken” nelere dikkat etmemiz gerekir ve ihtarname ne gibi sonuçlar doğurur  kısa başlıklar halinde arzedelim.

 1. Muhatabına gönderilen ihtarnamenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yasaya uygun bir ihtarnamenin varlığı şarttır. (Örneğin Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayan varsa bu kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan,Kiracıya birlikte noterden ihtarname gönderip birlikte dava açmaları gerekir. Davadaki noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün ise de ihtarnamedeki bu noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün değildir. Bu durumda temerrüt ihtarının hukuki sonuç doğurmayacağı göz önüne alınarak, mahkemece tahliye isteğinin  reddine karar verilir. )
 2. Sözleşmede ödeme zamanı belirlenmişse, ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekmek hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Eğer sözleşmede ödeme tarihi belirlenmemişse ya da verdiğiniz borcun ödeme vadesi belirlenmemişse ihtarname ile alacak istenebilir hale gelir yani teknik olarak muaccel hale gelir.  
 3. İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. Örneğin 100.000 TL ‘lik alacağı olan birisi alacağını 01.01.2010 yılında ihtarname ile istemiş davasını da 18.04.2013 tarihinde açmış olsun. Bu kişi ihtarname çektiği için 2010 yılından itibaren faiz isteme hakkını kazanır. Bu kişi İhtar çekmeseydi de davasını 18.04.2013’te açsaydı alacağına hiçbir faiz işlememiş olacaktı. Bu örnekte alacaklı kişi ihtarname çekmekle 51.397 TL faiz elde etmiş, ihtarname çekmediyse bu paradan mahrum kalacaktır. ( Somut olayda, davalı için keşide olunan bir ihtarname bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davalının temerrüdü yoksa dava tarihinden itibaren davalının temerrüde düştüğü kabul edilmek suretiyle faiz yönünden karar verilmesi gerekirken, ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi, doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12708 Karar: 2012/16484 Karar Tarihi: 02.07.2012)
 4. Borçlunun temerrüdü, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmişse bu sürenin bitiminden itibaren başlar. ( T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/13353 Karar: 2012/18414  Karar Tarihi: 10.09.2012)
 5. Bazen temerrüt süresi yasadan kaynaklanmaktadır. “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.1. maddesine göre sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp, hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Dolayısıyla sigortalı araçtaki hasarın belirlenmesi bir incelemeyi gerektirmektedir. Somut olayda, dosyada ekspertiz raporu bulunmadığından, davalı sigorta şirketine davacı tarafından gönderilen ihtarnamenin tebliğ edildiği 15.06.2010 tarihi esas alınarak davalının bu tarihten 15 gün sonra temerrüde düştüğünün kabulü gerekirken davalı sigorta şirketine tebliğ edilmeyen tespit dosyasındaki bilirkişi raporu tarihinin faiz başlangıcı olarak esas alınması isabetli olmamıştır. T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2012/2887 Karar: 2012/8380 Karar Tarihi: 28.06.2012″ Bu nedenle ihtarnamede borçlunuza süre verirken yasaları dikkate alınız. 
 6. İhtarname ile muhatabın temerrüde düşürülmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bağlı tüzüğe göre usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir.” Taşınmaz malikine muacceliyet ihbarının ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ olunmadığı, farklı bir adrese çıkarılan tebligatın ise, bila tebliğ iade olunduğu görülmektedir. Bu durumda, borçluya noter kanalı ile hesap özeti gönderilmeden 6 örnek icra emri ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçilmesi yasanın emredici hükmüne aykırıdır. “ İpotekli taşınmazın paraya çevrilebilmesi için noter ihtarnamesinin ipotekli taşınmaz sahibine tebliğ edilmesi gerekir. aksi halde ipotekli ev,işyeri,arsa,arazi satılıp paraya çevrilemez.
 7. Müşterek mülkiyette paydaşlar birbirini  intifadan men etmedikçe( hakkından fazla yer kullanıma son vermesini istemedikçe) birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ecrimisil,kira isteyebilmek için paydaşın İntifadan men için noter ihtarnamesi çekmesi gerekir.
 8. İhtarname ile dava öncesinde borçlunuz bir defa daha düşünmek zorunda kalacaktır.
 9. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur; işte ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir.
 10. İhtarname çekmekle , borçlu alacaklısının hakkını istediğini, alacağında ısrarlı ve ciddi olduğunu gösterir.
 11. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı kesilmiş olur.
 12. İhtarname, dava dosyasına delil hazırlanması için önemli bir aşamadır. Yani dava dosyasına delil olarak konabilir.
 13. İhtarnamenizin sonuç kısmında net talebinizi uygun bir süre ( örneğin para alacağında 7 gün) vererek talep ediniz.
 14. Parayı almadan önce veya alırken ya da engeç parayı aldıktan hemen sonra ihtirazi  kayıt denilen çekincenizi ihtarname ile koyabilirsiniz.
 15. İhtarname çekerken dikkatli olmak gerekir. Çünkü haksız ve kusurlu olarak ihtarname çeken kişi, ihtarname çekilen muhatabını haksız yere haciz tehdidine maruz bırakmışsa ihtar çekenin bu eylemi muhatabının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle haksız ihtar çeken manevi tazminat ödemek zorunda kalabileceğinden dikkatli olmalıdır.
 16. İhtarnamenin avukat tarafından yazılmasında büyük önem vardır. İhtarname çok dikkatli kaleme alınmalıdır. Çünkü bir sonraki aşama olan dava sürecinde gündem edilecek iddia veya savunmanın asıl omurgası ihtarname ile kurulmaktadır. Hukuk sistemimizin oldukça sofistike olduğu bilinen bir gerçektir.  İhtarname aşamasında yapılacak vahim bir hukuki hatanın davadaki bedeli çok ağır olabilir. Dava sürecini yürütecek avukat ile ihtarnameyi çekecek avukatın aynı kişi olmasında büyük fayda vardır.
 17. İhtarnamenizdeki ifadeleriniz sizin için davada bağlayıcıdır, dikkatlice yazılmış ihtar dava kazandıracağı gibi aksi dava kaybettirebilir.
 18. Avukat tarafından çekilen ihtarname ile muhatap sofistike hukuki bilgi ile donatılmış avukat karşısında 2 defa daha düşünecektir.
 19. Size karşı ihtarname çekilmişse 1 hafta içinde cevaplarınızı ve varsa taleplerinizi aynı şekilde yine noter kanalıyla bildiriniz.
 20. İhtarnamenizde  sayfa ve satırın sayısı,ihtar çekenlerin sayısı, imza sayısı arttıkça ödeyeceğiniz ihtarname masrafı da artacaktır.
 21. İhtarname çekilmesi halinde sonuçsuz ya da anlamsız olacağı ihtimali de vardır. Bunun takdirini avukat yapacaktır, bu nedenle avukatınıza illa ki ihtarname çekilmesi konusunda ısrarcı olmayınız. Örneğin; haksız fiil benzeri eylem nedeniyle oluşan zarar tazminat niteliği taşıdığı için haksız eylem (yaralama vs.) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Bu halde faiz başlangıcı noktasında ihtarname gereksizdir.
 22.  İhtarname çektikten yaklaşık 1 ay sonra elinizdeki ihtarnameyi götürerek arkasına “tebliğ şerhini “ yazdırınız. Unutmayınız ki tebliğ edilmemiş ihtarname istisna bir kenara bırakılırsa pek bir anlam ifade etmeyecektir.İnternet ortamında ve şahsıma pek çok yerde çok defa sorulduğu için burada yer vermek isterim ki bir sayfalık normal bir ihtarnamenin noter harç,masrafı 200 TL civarındadır. AV.TEVRAT DURAN-İstanbul/İncirli

ELEKTRONİK TAHSİLAT SİSTEMİ

Paylaş...Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Share on Google+1

You may also like...

77 Responses

 1. ahmet diyor ki:

  Hocam ben devlet memuruyum ve haksız uygulama nedeni ile 3ay sonra il dışı tayin olacağım fakat idare tarafından il içi tayin edilerek cezalandırılmaya çalışıldím. Bu uygulama ile ilgili kurumuna ihtarname çekebilirmiyim. Mahkemeye başvurmayı düşünüyorum. Kazanmamıştır durumunda ihtarnamede maddi manevi tazminat talep edebilir miyim.

 2. Betül diyor ki:

  Merhabalar tevrat bey . Benim sorunum da iş yerimle alakalı gayrimenkul üzerine bir iş yaptım 5 ay kadar fakat 2 aylık maaşımı hala alabilmiş değilim ve bu süre içerisinde sigorta primlerimde yatırılmamıştır bende kendi hakkımı nasıl arayabilirim . İhtar çektirmem sizce olumlu sonuç veriri mi?

 3. cihan diyor ki:

  hocam kiracımızın sözlesmesini yenilemedik cünkü gelmiyor aradan tam 5 ay gecti noterden protesto cekmedim söyle cekmedim bana sürekli mesaj gönderdi yurt dısından para gelcek yatıracam sonra dedi cenazem var simdide psikolojik tedavi görüyor. ama bana mesajlarda 5 aylık kirasını ödeyecegini yazdı.fakat halen ödemedi facebook yazısmalarında da var cep telefonunda da var bu yazısmalar benim icin delil teşkil edermi bir ara gelip evden cogu esyasınıda cıkarmıs evde esya varmı yokmu bilmiyorum .kapıyı acmam yasal degil hukuk mahkemesine gidip nasıl bir dilekce vermeliyim .veya nasıl protesto cekip beklemeliyim.telefonumu ve facebook hesabımı engellemiş yazışmalarda bana sürekli parayı getireceğini söylüyor.paranın banka hesabına yatması gerekiyor.sözleşmede öle belirttim fakat yatmamış bankadan ve telefon mesajlar facebook tan yazılan mesajları nasıl alabilirim yardımcı olabilirmisiniz.

 4. emel diyor ki:

  mrb hocam ben ozel bır hastanede calışıyorum. toplam 2 sene 3 ay calıştım ve bana işten cıkarıldın 3bin tl al ıstfanı yaz cık dıyorlar. benım kullanılmamıs yıllık ıznım var ustelık bugun cık yarın gelme dedi ne yapmalıyım.

 5. kadir diyor ki:

  slm 3 yıldır gsm firmasında çalışıyorum tüm resmi tatilerde hafrta sonlarıda çalısıyorum 24 sahat iş çıksada çıkmasada biyere gidemiyorum gece veya gündüz saat kaçta aranırsam işe gidiyorum maasım düşük gösreriliyor hiç mesai alamıyorum fazla çalışmalarıma haklarımı noterden ihbar çeksem alabilirmiyim kolay gelsin

 6. dursun diyor ki:

  Şahin duran benim meramım il özel idaresinde mahkeme kararı olan maaş alacakların var icra yada verdik kar etmedi ve bizi sürekli atlatıyolar son olarak noter muhtarı çekmek aklimiza geldi fayda si olur mu birde bireysel bu işi yapabilir miyiz villada avukat gerekli mi saygilarimla de yilmaz

 7. seniha diyor ki:

  tavrat bey biz 05.05.2013 tarihinde mütayitten ruhsat tarihinden itibaren 12 ay içinde teslim olacak bir daire satın aldık fakat 10.10.2014 olmasına rağmen hala dairemizi teslim alamadık. bize her seferinde bir tarih veriyor ve dediği tarihte teslim edilmiyor. ayrıca 20.000tl peşinat verdik kalanı ev tesliminde kredi ile verecektik ve bize her seferinde zaten 20.000tl verdiniz deyip duruyor bitince parasını alacaktı şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor ayrıca elimizdeki sözleşmede yazanlarla evde kullanılan malzemeler aynı kalitede ve özellikte değil ne yapabiliriz veya nasıl bir yol izlememiz lazım yardımcı olursanız sevinirim

 8. mehmet diyor ki:

  Sayın Duran,
  öncelikle vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ediyorum.
  Yeni satın aldığım evdeki kiracının çıkması için noterden ,kiracının adres kayıt sisteminde bulunan adresine ihtarname gönderdim.satın alma işleminden bir gün sonra noterden gönderdiğim ihtarnamenin adres bulunamadığından dolayı kiracıya ulaşmadığını ise iki ay sonra yani dün öğrendim.
  (söz konusu eve ait farklı adresler mevcut olduğundan noter bana, kiracının adres kayıt sistemindeki adresine ihtarnamenin gönderilmesini teklif etti bende kabul etmiştim.)

  1- Şu durumda kiracıya satın alındıktan ilk bir ay içinde çekilmesi gereken ihtar yapılmış sayılır mı?
  2- İki ay sonra olsa da, adres düzeltmesi yapıp aynı ihtarnameyi göndermek işe yarar mı?

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Kiracının adresi satın aldığınız evdir. Satın aldığınız evin adresini biliyorsunuzdur. Avukat yardımı almadan bu tür işlemleriniz hak kaybına yol açar.
   Süreyi kaçırmışsınız (1+6 ay) tekrar ihtarın bir anlamı olmaz. Bu durumda önceki ev sahibi ile kiracı arasındaki kira kontratına göre hukuki süreç ve ihtarname yazımı ardından dava açılması gerekir.

 9. sinan diyor ki:

  Tavrat bey merhaba ben 4 ay once 600 tl kira ile evimi kiraya verdim evi tutarken sadece depozito aldim bi kira bedelini evin ufak bi tadilati icin almadim 4. Kira gelmesine rahmen bugune kdr sadece 300 tl kira bedeli ödediler evden cikmak istediklerini belirtip cikmam icin depozitomu l

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Kira ile ilgili yazı yazmadığım gibi kira ile ilgili sorulara buradan yanıt vermiyorum.

 10. mehmet diyor ki:

  Hocam yeni bir daire satın aldım .Dairede kapıcı sorunu davasında tazminata hak kazanmış.
  1- Bu parayı benim ödemem gerekir mi ? Yoksa eski malik mi ödeyecek?
  2- Yönetici parayı benim ödemem gerektiğini sölüyor.Ödemediğimden avukat tarafından ihtarname çekileceğini söledi. İhtarname benim elime ulaşmadan tazminat borcunu ödesem, İhtarnamaden çekilen noter masrafını ödermiyim.?
  3- Parayı ödemem halinde eski malikten parayı alabilirmiyim?

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   220 TL Danışmanlık ücretini yatırmanız halinde sorunuz yanıtlanacaktır.

   • GÜLER diyor ki:

    sayın tevratduran bey, ben internetten 804 tl lik bi telefon aldım. Ürünü sım kart takarak kullandığımda telefondan kulaklıkla görüşmenin yapımadıgnı kulaklıkta vıdeo, muzık dınlendıgını gordum. sonuç itibariyle bana yollanan telefonun bozuk olduğunu düşünüyorum. musterı temsılcılerı farklı farklı konbusuyorlar 2 gun ıade talebım ıcın bekletmeye aldılar urunu yollyın dedıler yolladım. yenıden musterı hızmetlerını aradığımda sım kart takıldığı ıcın ıkıncı el olduğunu telın bıze yollanabılırlıgını ve hıc kullanmadığım sıfır urun ıcın kendımın garantiye yollamam gerektıgını soyledıler. 14 günlük ıade degısım hakkım ıcındeyım bu olanlar oluyor suanda telefonu ups kargoyla yolladım departmanlarında. bana dedıklerı bızde urunun bozuk olduğunu bılemezdık 14 günlük surenın gecmesını bekliyorlar gıbıme geliyor. ayrıca netten sıparıs verdıgım sıparıs numaram daha önceden verdiğim hiçbir ürünüm gözükmüyor kaldırmışlar bugun baktım. notere gidip ihbarname versem 14 günlük sürenin zaman aşımına uğramaması için uygun olur mu? cevaplarsanız cok sevınırım

 11. ferit diyor ki:

  merhaba. 06.06.2013 tarihinde evimi kiraya verdim. ve senesi dolmadan önce kiracıya benim evime taşınmam gerektiğini evimden çıkmasını söyledim. depozitonun yerine de 1 ay müsade verdim. yalnız o ay da geçti hala çıkmadı ve süreği uzatmaya çalışıyor. eşyalarını kapıya koymam durumunda nasıl olur.

 12. ALİ diyor ki:

  hocam Karaderili Group geçtiğimiz hafta yani 20.07.2014 tarihinde henüz yapımı bitmemiş 2016 yılında belki biterse amaçlı bizi kandırarak yalanlar söyleyerek 17.100.00 tl ye taksitle devre mülk satılar evrakları eşim imzaladı iptal hakkımı kullanmak istiyorum, bayram araya girdiği için yapamadım kaç gün sürem var ve ihtarname çekerken eşimle mi beraber gideceğim ihtarnamede neler yazmam gerekir bu işin sonu ne olur.

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Sözleşmeyi kim imzalamış ise feshi o yapar. Bayramda süreler işler; son günü bayrama denk gelmişse sonraki çalışma günü son gün demektir.

 13. erkan diyor ki:

  Merhaba tevrat bey benim bir bosanma davam var devem etmekte tazminat talepleride var ancak maasimdan baska birseyim yok ve su an calistigim.isten ayrilip dava etmek istiyorum bazi alacaklarimin odenmemesinde dolayi bu isyerimden tazminat kazandigim takdirde tazminat talep eden esimin bundan pay alma durumu varmi be bu isyerine acacgim davadan kendisinin yada vekilinin haberi olma ihtimali varmidir ?

 14. mustafa diyor ki:

  Tevrat Bey işyerine noterden ihtar çektim…Ancak ihtar çektikten sonra aramızdaki sorunu halletik…Şimdi noterden bu ihtarı durdurmak mümkün mü?

 15. derya diyor ki:

  merhaba tevrat bey patronlara ayın sonunda işten çıkacağımı söyledim fakat tepki gösterdiler çıkamazsın dediler bende çıkcağımı söyledim bunun üstüne bana bağırdılar bende ertesi gün işe gitmedim ihtar çektiler işe geri dönmem için ama dönmedim onlar da ihtar parasını benden istediler bende vermedim şimdi de avukata vermeyi düşünüyorlarmış onları yarı yolda bıraktım ve ihtar parasını vermedim diye tehdit ettiler bende onları tehdit ettim maaşımı asgari ücretten yatırıyorlar üstelik geç verdiler yıllık iznimi kullanmadım resmi tatillerin hepsinde çalıştım ama mesai vermediler ve daha bunun gibi bir sürü olay var sizce bu durumda haklı kim mahkemeye verseler bu nedenlerden ötürü ne çıkar bana yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 16. haci diyor ki:

  Gercek usretkm uzerinden sgkya bildirilmedigi asgari ucretten yaptığı icn noterden ihtarname cektim isyerime fesh ettm fakat adres hatali Ayni mahalle ama hatali yazilmis. Ne gbi sonuclar dogurur. Ne yapam lazim

 17. OZAN diyor ki:

  merhaba tevrat bey.
  ben bir rant a car dan araba kiraladim adam benden 1000 tl depozit çekti ve 21 iş günü sonra yatırcagını söyledi ve benden birdaha araba kiralarsan senden depozit çekmicem diye söyledi ben 2. arabyı kiraladım depozit almadı 1. arabanın 21 günü doldugunda aradım diğer arabaya say dedi bende bunun için çekilmiceğini söylemiştiniz dedim yasal yollara başvurcam dedim sözleşmenın arkasında 90 iş günü yaziyor benim orda imzam yok ve 90 iş gününü bekledim doldur aradım hala yatırmıyor 1 arabanın sözleşmesi var 2.nin yok vermedş bişey bana paramı nasıl geri alabilirim ihtar çekin diyolar çevrem dikkatli bir şekilde ne yapmam lazım ihtarda yatırmazsa

 18. ibrahim göv diyor ki:

  S.ajkkkhgghjjjjs.a. s.a tevrat bey ilginiz için Tskr.bn işten ckrtildm tazminatınıvereceklerini söyledi patron ama param yok gecikcek diyor.birde maassim asgari ücret gözüküyor ama bn fazla alıyordum ne ypmam lazım noterden ihtar ceksem masrafı ne kdr olur .tskrler

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   İhtarnameyi avukatınız varsa onunla yoksa bizimle birlikte keşide edebilirsiniz. İş hukuku için Hayati önemde bir aşamadasınız.

 19. fatma saroğlu diyor ki:

  merhaba hocam capricegold bayrampaşa otelden tapulu odam var,
  3 aydır kiramızı vermiyorlar neyapabilirim masrafta yapmak istemiyorum durumum yok..masraf olmadan nasıl hakkımı arayabilirim..

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Capris Gold hakkında icra takibi yapabilir ve haciz başlatabilirsiniz.Sözleşme kapsamı dikkate alınarak dava açabilirsiniz.Şahsi kanaatim otel inşaatı bitmeden kira adı altında para ödenmesi faiz kapsamındadır.Bu nedenle faiz alacağı işleme konulabilir. Birlikte hareket etmeniz lehinizedir

 20. reşit diyor ki:

  iş yerine maaşımdan kesilen haksız kesintilerin tarafıma geri ödenmesi için ihtarname yolladım. kesilen paraların hesabıma yatırılmasını talep ettim fakat belirli bir süre içinde ödenmesini eklemedim ne yapmalıyım. ne kadar sürem var yoksa tekrar mı göndermeliyim

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Ödeme süresi vermeniz gerekli değildir. Bu haliyle de ihtarnameniz sonuç doğurabilecektir.

 21. ela diyor ki:

  kapıdan alınan ürünün bir hafta cayma hakkı var notere gıdersem hemen hallolur mu nekadr para alır noter bende yardım lütfenn

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   İadeli tahhütlü posta göndermeniz yeterli. İhtarnamenin uzunluğuna göre 100*150 TL civarında masrafı olur.

 22. Ali Özaslan diyor ki:

  Hocam merhaba. Benim işyerimle ilgili şöyle bir problemim var;

  5 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. Şirketin merkezi istanbulda ben Bursa’da çalışıyorum. Maaşım işe girdiğim günden itibaren asgari ücret + gayrı resmi maaş olarak hesabıma yatmakta. Bununla birlikte yaklaşık 3 yıldır maaşımı düzensiz almaktayım. Ve bu düzensizlik son 9 ayda had safhaya ulaşmış durumda. Şu anda içinde bulunduğum şöyle bir durum var. Geçtiğimiz mart ayı başında en son kasım maaşımı almış aralık maaşımı bekliyor durumdaydım. Acil para ihtiyacım oldu patronumu arayıp avans istedim ve gönderdi. Ama internet şubesinden hesap hareketlerine baktığımda bu avansı ocak ayı maaşına mahsuben gönderdiğini gördüm. Aradım ve aralık maaşımı henüz almadığımı hatırlattım. Bana aralık maaşını yatırmış olmamız gerekiyor diye bir cevap verdi (elinde bir liste var oradan verdiği avansları düşüyor). Yani elinde ki listede nasıl olmuşsa! aralık maaşını vermiş olarak işaretli. İsteği üzerine hesap hareketlerinden son bir yılda aldığım resmi maaş ve maaş avanslarını çıkarıp bir Excel belgesinde düzenleyip kendi hesap hareketleriyle karşılaştırma yapması için gönderdim. Bundan iki ay sonra arayarak haklı olduğumu kendi listesinde karışıklık olduğunu aralık ayı maaşımı alacağımı söyledi. Bunun üzerinden bir hafta geçti hesabıma maaş yattı. Tekrar girdim baktım bu sefer şubat maaşı açıklamasıyla göndermiş. Aradım durumu sormak için geçen yılın gayrı resmi maaş alacaklarımla birlikte vereceğini söyledi (aynı durum gayrı resmi alacaklarım içinde mevcut).

  Şu anda şirketten aralık mart nisan maaş alacaklarım ve kasım ayında itibaren de yemek parası alacağım duruyor. İş akdini tek taraflı olarak fesh etme hakkım var mıdır varsa bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   İş Yasasına göre tek taraflı olarak iş akdinizi feshedip kıdem tazminatı ve birikmiş ücret, fazla çalışma gibi haklarınızı İstanbulda açılacak tazminat davasıyla alabilirsiniz. Çünkü; aylık ücretleriniz ödenmemiş görünüyor. 0212 553 37 93 randevu alabilirsiniz.

 23. Serdar ay diyor ki:

  Tevrat bey merhaba, Caprice Gold’dan senetle/taksitle devremülk aldık, tapu henüz verilmedi, aynı anda yapılan kira sözleşmemiz de var. HEr ay ben onlara senedi, onlar bana kira ödüyordu. Ancak Nisan ayında 15 günde yatırılması gereken kirayı 45 gün geciktirdiler.
  Alacağımın tahsili için ihtarname çekmem gerekir mi? İhtarname masrafını karşı taraftan nasıl alabilirim?

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Caprice Gold projesinden aldığınız devremülk tapusu elinizde değilse bir sorun var demektir. Çünkü elinize tapu belgesi verilmeden ödeme yapmasaydınız. Kira adı altında verilen paranın karşılığı nedir ? Bildiğim kadarıyla tapusu olmayan, işletmeye açılmadan kira getiren mülk olmaz. Siz verdiğiniz paranın kirasını alıyorsunuz demektir. Paranın kirası faizdir. Bu noktada, kirayı almak isterseniz ihtarname keşide ederek şansınızı deneyin. Bana kalırsa tapu verilmediğinden; ödediğiniz parayı geri alabilirsiniz. Sözleşme hükümlerini iyice uzman avukata inceletiniz. İhtarname masrafını dava açmanız halinde ek olarak alabilirsiniz.

 24. ismail demirci diyor ki:

  merhaba tevrat bey. biz 3 arkadaş öğrenciyiz ve ev tuttuk. Senette üçümüzün imzası var. Birimiz 7 aylık kira borcunu ödemedi. Diğer ikimiz ise ödedik. 7 aylık süre içinde ev sahibi hala ihtarname çekmedi. Ama oldu ki ihtarname çekti. o zaman ne olacak? Sözleşme de bizimde imzamız var. Bizde borçlu durumuna düşer miyiz? Düşersek buna itiraz etme hakkımız var mı? Saygılar.

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Senette (bono) her üçünüzün imzası var olduğu için ödenmeyen borçtan 3 kişi sorumludur. Borç sizindir ve itirazınız lehinize sonuç doğurmaz.

 25. mesut zayıf diyor ki:

  Merhaba Arsamı uc yıl önce kıraya verdım ekmesı ıcın noter sözlesmesı yaptıgımız kıracıya ulasamıyorum sureklı yılda bır kez görüsüp oyalıyor bızı suan tarlamız ekılı ,nıyetım kötü degıl fakat kıraları 2 yıl elden ödedi bırbucuk yıldır kıra vermıyor kendısı batak oldugu ıcın sözlesmeyı resmı olarak aryıldıgı esının adına yaptık suan malvarlıklarını esının üzerıne aldıgnı bılıyorum.en masrafsız sekılde alacagımı alıp kıracımı nasıl cıkarabılırım ?

 26. dursun kart diyor ki:

  iyi günler. 2 sene 10 ay çalıştığım işten ayrılacağımı müdür beye söyledim yalnız 15 gün daha çalışmamı bu sürede işi bırakamıycamı söyledi. Fakat sigorta primleri maaş olarak eksik gösteriliyo prim bodrada gözükmüyo resmi tatil günlerinde mesaisiz çalışıyoruz. Noterden ihtarname çekip içerdeki 1 aylık maaşımı , kıdem ve ihbar tazminatını alabilirmiyim. çok teşekkür ederim sağolun.

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   İhbar tazminatını işi bırakırsanız alamaz sadece kıdem tazminatı alabilirsiniz. Fazla mesai hakkınızı da…

 27. r. demirci diyor ki:

  iyi günler hocam
  2011 ekım ayında arazim için kat karşılığı sözleşme ile bir mutahitle anlaştım.Anlaşma gereği ocak 2012 den ocak 2013 e kadar inssat suresi vardı.Daha sonrası için bana her ay 1000 tl kira ödeyecekdi.Eve haziran 2013 de oturdum.tapumu da aldım yanlız biriken 6 aylık kiramı mutahitten alamadım .2013 mart ayında kiramı ödemesi için noterden ihtarname çektim. nisan 2014 oldu hala kiramı odemedi.Bana binanın iskanı çıksın ödeyeceğim demekte.Şimdi ben elimdeki sözleşme ile ilamsız icra takibi başlatsam benim alacağım olan 6 aylık kirayı faiziyle birlikte alabilir miyim ?yoksa tekrar noterden ihtarname mi çekeyim ,ilamsız icra takibi başlatsam faizi ilk ihtar çektiğim günden itibaren mi alırım ?
  cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 28. cengiz bey diyor ki:

  iyi günler. iş yerinin tüm işlerini eksiksiz yapmaktayım. ama iş yerinde başkan değişikliği sebebi ile beni çıkartmak istiyorlar. yeni başkan iş yerimde mükellef olmadığı halde bir esnafın beni şikayet etmesi üzerine bunu fırsatı bekliyorudm. kendine yeni bir iş bul çek git ibaresinde bulundu. 2 yıldır iş yerinde çalışıyorum ve hiç yıllık izin kulllanmadım. tazminat vermemek için dalaveere çeviriyorlar. ne yapmam lazım

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Uzman avukat eliyle İhtarname çekebilirsiniz. İzinlerinizi kullandırmaması işverenin başlıbaşına kusurudur.

 29. canan altuntaş diyor ki:

  merhaba tevrat bey. Kiracım 3 aydır kirayı vernmiyor. Aynı zamanda bizim boş anımıza geldi ve akan çatıyı usta olduğu için onarmayı teklif etti bizde bi şekilde 400 lirada yolladık. şimdi ulaşamıyoruz kiracıya açmıyor telefonları. Evde durmuyor. Komşularımız kimsenin girip çıkmadığını söylüyor. Ve bu adamın 8 tane icrası var. Sonrasında avukata gittim ama o da 600 lira istiyor ve bu dosya ücretiymiş. Sonrasında ava falan var. bunlarda ücretli yeni düğünden çıktım bunu ödeyecek param yok adamın borcu 1300 lira biz bunu almak için nerdeyse iki katını mı ödeyeceğiz? Zaten o kadar haczi olan adamdan bişey alamayacağımız belli. Yani biz sadece evden çıksın istiyoruz para da istemiyoruz. Biz bunu nasıl hallederiz avukata bu kadar ücret ödemeden nasıl yapabilirz. Noterden ihtar çekmek varmış sanırım onun ücreti ne kadar ve sonrasında dava açtığımızda da avukata ücretmi ödeyeceğiz. Dava ücretlimi? Yani ben evimi almak için illa paramı ödeyeceğim bunun başka bir yolu yok mu?

 30. naz diyor ki:

  Merhaba çok vahim bir durumdayım işe girerken patronuma güvenemediğim için iş sözleşmesi yapmadım malum özel sektör maaşımın altında bi tutara sigortam yapıldı işverenimin mesleğimle ilgili olmayan işleri de istemesi üzerine istifa ettim maaşımın 3te 1ini banka yoluyla yolladı geri kalanını ödemeyeceğini belirtti. Yapabileceğim bir şey izleyebileceğim bir yol var mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Firmada çalışma sürem 2 ay.

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Aldığınız net ücreti ıspatlayabilirseniz açacağınız iş davasını sonuçlandırabilir bu şekilde hakkınızı alabilirsiniz.

 31. MEHMET diyor ki:

  HOCAM İYİ GÜNLER
  BENIM ABLAM VE ENİŞTEMİN İKİ EVİ VAR EVLERİ ALDIKLARI FİRMADA VEKALETLERİ VARDI VE FİRMA ONLAR ADINA BİR ŞİRKETE KOMPLE İKİ APARTMANI BİR KİŞİYE KİRAYA VERDİLER.BİZE 500 TLDEN SATICI FİRMA KİRA ÖDEDİ 1 YIL .DAHA SONRA 532 TL OLDU KİRALAR 6 AY ÖDEDİKTEN SONRA İNŞAAT FİRMASI ÖDEMELERİ BUNDAN SONRA KİRALAYAN ŞİRKET ÖDÜYCEK DEDİ.SONRA KİRALAYAN FİRMA 1 AY 532 TL ODEDI VE IKI ŞIRKET ARALARINDA SORUN YASADILAR.ARALARINDA RESMI OLARAK 300 TL OALARAK KIRA KONTRATI YAPMISLAR VERGIDEN KACIRMAK ICIN DIYE DUSUNUYORUZ. AGUSTOS 2012 DEN BERI KIRALAYAN FIRMA 300TL ODUYOR.VE SON 6 AYDIR HIC ODEME YAPMIYOR DIGER EV ICINDE 10 AYDIR ODEME YAPMIYOR.BIZI MAHKEMEYE VERMESSENIZ 532TL DEN GERIYE DONUK ODEME YAPICAZ DIYOLAR YOKSA 300 E DEVAM DIYOLAR VE BU ARADA HIC KIRA ARTISIDA YAPMIYOLAR.EYLUL 2010 DA 5 YILLIK KIRA SOZLESMESI YAPMISLAR.BINADA BI COK EV SAHIBI MAHKEMEYE VERDI KAZANANLARDA VAR KAYBEDENLERDE.AVUKAT 1500TL DAIRE BASINA PARA ISTIYOR İKİ DAIRE 3000TL VE BIZ SUANDA ZATEN KREDI BORCLARINDAN DOLAYI ZOR DURUMDAYIZ VE AVUKATLIK PARASINI VEREMEDIK.NOTERDEN IHTARNAME CEK DEDILER.KIMISI GERCEKTE ALMANIZ GEREKEN KIRAYI YAZIN TALEP EDIN DIYOR. AMA FIRMA 300 DEN ODER ARADAKI FARKI ODEMEZ DIYORLAR.AMA GECMISTE YATAN 500 VE 532 YATAN KIRA BEDELLERI VAR .SIZCE NASIL BIR YOL IZLEMELIYIM.NOTERDEN IHTARNAMEYI NASIL HAZIRLAMALIYIM BANA YARDIMCI OLABILIRSENIZ COK SEVINICEM.SAYGILARIMLA

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Hukuki sorunu olan şahsın kendisi soruyu yöneltmeli. Bu, web sitemizin kuralıdır.

 32. ege diyor ki:

  merhabalar,

  benim sorum şöyle. kiracı olarak durduğum evden taşındım. lakin herhangi bir kira sözleşmemiz veya tahliye taahütnamesi yapmamıştık eve girerken. ben evden taşındım ben taşındıkdan 15 gün sonra ev sahibi eve noter götürüp tutanak tutturmuş evi temizlenmeden gitmişler ve evi boyatmadan gitmişler diye. ben zaten sözleşme yapmadım hiçbir şekilde evide boyalı teslim almadığım için boyatmadım. bunun bana herhangi bir hukuki sonucu olurmu yaptırımı olurmu tarafıma. cevap verirseniz çok sevinirim.

 33. süleyman işcan diyor ki:

  ben 2011 yılının eylül ayında sıfır bına aldım.2011 kış ayında yagmurlar yagdıgı zaman binaya merdiven boşlugu ve benım oldugum dairenı banyosuna su geliyor.mutayite şikayetimizi bildirdik.bunun üzerıne 2012 nisan ayında mutayıt tarafından bınanın çatısına fayans yapıldı.2012 kış ayında yıne su almaya başladı.mutayıte tekrar bildirdigimizde yapacak başka birsey olmadıgını söyledı.beledıyeye şikayet ettım.beledıyeden gelen kontroller benım haklı oldugumu yazan resmı yazı posta yoluyla gonderdıler buna ragmen mutayıt her hangi bir işlem yapmıyor ne yapabilirim.ihbarname çeksem olurmu nasıl bir şey yazmam gerek yardımcı olursanız sevınırım

 34. hulya kanat diyor ki:

  merhaba
  evlilik nedenıyle ısten cıkmak ıcın iş yerine noterden ihtarname yolladm ellerıne ulasmadıgını soylendı noterde ulastıgını sırket kase bastıgını soyledı sırket evrak ımzalamam gerek dedı benim sirkete gidip imza atmam gerekmı noterdekı cıkısım yeterlı degilmi
  iyi aksamlar

 35. Rıdvan diyor ki:

  Merhaba benim sorum şuan çalıştığım firmada bana çıkmam için baskı yapılıyor yalan yanlış konulardan ihtar tutuyorlar firmanın yöneticisi beni odasına çağırdı bağırdı çağırdı şahsıma hakaret etti bir sonraki gün insan kaynakları yöneticisi çağırdı burdan çıkacaksın diyor bende haklarımı verirseniz çıkarım dedim biz çıkartmayız sen çıkacaksın diye baskı yapıyorlar sürekli baskı altında bırakıyorlar eşimde aynı yerde çalışıyordu onada baskı yaptılar hakaret ettiler oda dayanamadı istifa etti şimdi aynı şeyi bana yapmak istiyorlar sayın hocam yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Anlattığınız olay mobbing çağrışımı yapıyor, bu yaşananları belgelemeye çalışınız.

 36. ayhan diyor ki:

  Merhaba, elımde alacaklısı oldugum vadesı gecmıs kambıyo senedı var, ıcra acmadan once noterden protesto ceksem ıcra masrafı yapmadan once daha mantıklı olur mu? Ve vadesı gecmıs senetlerde noterden protesto cekme hakkım var mıdır? Tesekkur ederım.

  • tevratduran tevratduran diyor ki:

   Vadesi geçmiş bonolarda protesto olmayacaktır; elinizdeki bonoyu icra takibine koyabilirsiniz.

 37. Mazhar diyor ki:

  Sayın Hocam ,sadece ismimin yayınlanması mümkün müdür?

  kolay gelsin.

 38. Mazhar OYANIK diyor ki:

  Selamun Aleyküm.
  Öncelikle böyle bir hizmet sunduğunuz için şahsınıza binlerce teşekkür ederim.
  Efendim 2 sorum olacak.

  1- Aralık 2011 de Gayri resmi ortak olduğum mobilya dükkanı için 24.000 TL işletme kredisini evimi ipotek göstererek bankadan çektik ve vadesi 24 ay olarak belirlendi.Krediyi çektikten 4 ay sonra ben ortaklıktan ayrıldım ve şehri terk ettim.Akabinde daha sonra banka bu firmaya kullanması için 10.000 TL limitli işletme kartı göndermiş ve arkadaş bunu kullanmış.Bankayı çektiğimiz işletme kredisinin ödenip ödenmediğini sorgulamak için aradım ve kalan tutarı öğrenmek istedim.Bankada ki yetkili kredinin bu yılın başında yapılandırılarak vadesinin uzatıldığını,kredi kartını kullandığını ve bu hafta içinde krediyi tekrar yapılandırarak vadeyi uzattıklarını beyan ederek toplam borcun 18.000 TL olduğunu söyledi.Ben ısrarla çektiğimiz İşletme kredi kalan tutarını öğrenmek istememe rağmen toplam borcu bu kadardır,kredi kartının riskininde benim ipotek üzerinde olduğunu söyledi.
  Ben sadece çekilen işletme kredisine kefil olma niyetiyle imza attım ve bana bundan sonra çekilecek kredi yada kullandırılacak kredi kartları içinde kefilliğimin devam edeceğini söylemediler.
  Sizden öğrenmek istediğim şudur:Sadece işletme kredisinin ödemesi bittiğinde evi ipotekten kurtarabilir miyim?

  2- Bu hafta cep telefonuma yasal uyarı adı altında mesaj geldi. Mesajda kullandığım cep tlfnun IMEI numarası yazılı ve bu IMEI’nın klonlandığı,30 gün içinde de kapanacağı yazılı.Bu telefonu 24.03.2012 tarihinde 24 ay taahhütlü AVEA Süper Avantaj kampanyası ile aldım.Ancak telefonun faturası daha önce telefon servise gittiğinde telefonla birlikte gönderilmiş ve fatura geri gelmedi, faturaya da ulaşamadım.Yani elimde telefonun faturası da yok.Bu konuyla ilgili yasal hakkımı nasıl koruyabilirim?

  Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

 39. hasan diyor ki:

  İş yerinde uyuduğum için bana tutanak tutuldu . tutanağı mola saati içinde tuttuklarını söyledim ve doldurmadım nasıl hakkımı arayabilirim. sezon bitiyor İşçi çıkartacaklar tazminat ödememenin peşindeler.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>