Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

Noterden ihtarname çekerken nelere dikkat etmeliyiz ?

23 Yorum
ihtarname

Av.Tevrat DURAN

İhtarname :“ Bir alacağın ya da hakkın yazılı olarak muhatabından (genellikle noter kanalıyla) talep edilmesi, hakkının ya da alacağının ödenmemesi halinde karşılaşabileceği maliyetin ve hukuki sonuçlarının muhatabına dava öncesinde hatırlatılması” dır.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre “Muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer” . Borcun ödeneceği gün tayin edilmemişse ya da sebepsiz zenginleşen kişi iyiniyetli ise ihtar çekmekle borçlu temerrüde düşer. İhtarname ile temerrüde düşen borçlu, borcu ödeyememesinde kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcunu geç ödemekten dolayı  alacaklının uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. İhtarname çekilmez “keşide” edilir fakat Mecelle’deki “galatı meşhur lügatı fasihten evladır” prensibi gereğince yanlış ama yaygın kullanım şekliyle ihtarname “çekerken” nelere dikkat etmemiz gerekir ve ihtarname ne gibi sonuçlar doğurur  kısa başlıklar halinde arzedelim.

 1. Muhatabına gönderilen ihtarnamenin hukuki sonuç doğurabilmesi için yasaya uygun bir ihtarnamenin varlığı şarttır. (Örneğin Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayan varsa bu kişiler arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan,Kiracıya birlikte noterden ihtarname gönderip birlikte dava açmaları gerekir. Davadaki noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün ise de ihtarnamedeki bu noksanlığın sonradan giderilmesi mümkün değildir. Bu durumda temerrüt ihtarının hukuki sonuç doğurmayacağı göz önüne alınarak, mahkemece tahliye isteğinin  reddine karar verilir. )
 2. Sözleşmede ödeme zamanı belirlenmişse, ödeme zamanı gelmeden ihtarname çekmek hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Eğer sözleşmede ödeme tarihi belirlenmemişse ya da verdiğiniz borcun ödeme vadesi belirlenmemişse ihtarname ile alacak istenebilir hale gelir yani teknik olarak muaccel hale gelir.  
 3. İhtarname ile borçlu temerrüde düşürülür. Faizin ihtarname gönderilmesi ile başladığı hallerde ihtarnamenin muhabının eline geçmesi ile vade farkı (faiz) işlemeye başlar. Örneğin 100.000 TL ‘lik alacağı olan birisi alacağını 01.01.2010 yılında ihtarname ile istemiş davasını da 18.04.2013 tarihinde açmış olsun. Bu kişi ihtarname çektiği için 2010 yılından itibaren faiz isteme hakkını kazanır. Bu kişi İhtar çekmeseydi de davasını 18.04.2013’te açsaydı alacağına hiçbir faiz işlememiş olacaktı. Bu örnekte alacaklı kişi ihtarname çekmekle 51.397 TL faiz elde etmiş, ihtarname çekmediyse bu paradan mahrum kalacaktır. ( Somut olayda, davalı için keşide olunan bir ihtarname bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davalının temerrüdü yoksa dava tarihinden itibaren davalının temerrüde düştüğü kabul edilmek suretiyle faiz yönünden karar verilmesi gerekirken, ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi, doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/12708 Karar: 2012/16484 Karar Tarihi: 02.07.2012)
 4. Borçlunun temerrüdü, borçluya gönderilen ihtarnamenin tebliğinden veya ihtarnamede ödeme için süre verilmişse bu sürenin bitiminden itibaren başlar. ( T.C. YARGITAY 3.Hukuk Dairesi Esas: 2012/13353 Karar: 2012/18414  Karar Tarihi: 10.09.2012)
 5. Bazen temerrüt süresi yasadan kaynaklanmaktadır. “Kara Taşıtları Kasko Sigortası Genel Şartları’nın B.3.1. maddesine göre sigortacı, hasar miktarına ilişkin belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde gerekli incelemeleri tamamlayıp, hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Dolayısıyla sigortalı araçtaki hasarın belirlenmesi bir incelemeyi gerektirmektedir. Somut olayda, dosyada ekspertiz raporu bulunmadığından, davalı sigorta şirketine davacı tarafından gönderilen ihtarnamenin tebliğ edildiği 15.06.2010 tarihi esas alınarak davalının bu tarihten 15 gün sonra temerrüde düştüğünün kabulü gerekirken davalı sigorta şirketine tebliğ edilmeyen tespit dosyasındaki bilirkişi raporu tarihinin faiz başlangıcı olarak esas alınması isabetli olmamıştır. T.C. YARGITAY 17.Hukuk Dairesi Esas: 2012/2887 Karar: 2012/8380 Karar Tarihi: 28.06.2012″ Bu nedenle ihtarnamede borçlunuza süre verirken yasaları dikkate alınız. 
 6. İhtarname ile muhatabın temerrüde düşürülmesi için 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bağlı tüzüğe göre usulüne uygun şekilde tebliğ edilmesi gerekir.” Taşınmaz malikine muacceliyet ihbarının ipotek akit tablosundaki adresine tebliğ olunmadığı, farklı bir adrese çıkarılan tebligatın ise, bila tebliğ iade olunduğu görülmektedir. Bu durumda, borçluya noter kanalı ile hesap özeti gönderilmeden 6 örnek icra emri ile ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takibine geçilmesi yasanın emredici hükmüne aykırıdır. “ İpotekli taşınmazın paraya çevrilebilmesi için noter ihtarnamesinin ipotekli taşınmaz sahibine tebliğ edilmesi gerekir. aksi halde ipotekli ev,işyeri,arsa,arazi satılıp paraya çevrilemez.
 7. Müşterek mülkiyette paydaşlar birbirini  intifadan men etmedikçe( hakkından fazla yer kullanıma son vermesini istemedikçe) birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. Ecrimisil,kira isteyebilmek için paydaşın İntifadan men için noter ihtarnamesi çekmesi gerekir.
 8. İhtarname ile dava öncesinde borçlunuz bir defa daha düşünmek zorunda kalacaktır.
 9. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyiniyetli borçlu için faydalı bir yoldur; işte ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir.
 10. İhtarname çekmekle , borçlu alacaklısının hakkını istediğini, alacağında ısrarlı ve ciddi olduğunu gösterir.
 11. İhtarname ile borçlu temerrüde düştüğünden zamanaşımı kesilmiş olur.
 12. İhtarname, dava dosyasına delil hazırlanması için önemli bir aşamadır. Yani dava dosyasına delil olarak konabilir.
 13. İhtarnamenizin sonuç kısmında net talebinizi uygun bir süre ( örneğin para alacağında 7 gün) vererek talep ediniz.
 14. Parayı almadan önce veya alırken ya da engeç parayı aldıktan hemen sonra ihtirazi  kayıt denilen çekincenizi ihtarname ile koyabilirsiniz.
 15. İhtarname çekerken dikkatli olmak gerekir. Çünkü haksız ve kusurlu olarak ihtarname çeken kişi, ihtarname çekilen muhatabını haksız yere haciz tehdidine maruz bırakmışsa ihtar çekenin bu eylemi muhatabının kişilik haklarına saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle haksız ihtar çeken manevi tazminat ödemek zorunda kalabileceğinden dikkatli olmalıdır.
 16. İhtarnamenin avukat tarafından yazılmasında büyük önem vardır. İhtarname çok dikkatli kaleme alınmalıdır. Çünkü bir sonraki aşama olan dava sürecinde gündem edilecek iddia veya savunmanın asıl omurgası ihtarname ile kurulmaktadır. Hukuk sistemimizin oldukça sofistike olduğu bilinen bir gerçektir.  İhtarname aşamasında yapılacak vahim bir hukuki hatanın davadaki bedeli çok ağır olabilir. Dava sürecini yürütecek avukat ile ihtarnameyi çekecek avukatın aynı kişi olmasında büyük fayda vardır.
 17. İhtarnamenizdeki ifadeleriniz sizin için davada bağlayıcıdır, dikkatlice yazılmış ihtar dava kazandıracağı gibi aksi dava kaybettirebilir.
 18. Avukat tarafından çekilen ihtarname ile muhatap sofistike hukuki bilgi ile donatılmış avukat karşısında 2 defa daha düşünecektir.
 19. Size karşı ihtarname çekilmişse 1 hafta içinde cevaplarınızı ve varsa taleplerinizi aynı şekilde yine noter kanalıyla bildiriniz.
 20. İhtarnamenizde  sayfa ve satırın sayısı,ihtar çekenlerin sayısı, imza sayısı arttıkça ödeyeceğiniz ihtarname masrafı da artacaktır.
 21. İhtarname çekilmesi halinde sonuçsuz ya da anlamsız olacağı ihtimali de vardır. Bunun takdirini avukat yapacaktır, bu nedenle avukatınıza illa ki ihtarname çekilmesi konusunda ısrarcı olmayınız. Örneğin; haksız fiil benzeri eylem nedeniyle oluşan zarar tazminat niteliği taşıdığı için haksız eylem (yaralama vs.) tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekir. Bu halde faiz başlangıcı noktasında ihtarname gereksizdir.
 22.  İhtarname çektikten yaklaşık 1 ay sonra elinizdeki ihtarnameyi götürerek arkasına “tebliğ şerhini “ yazdırınız. Unutmayınız ki tebliğ edilmemiş ihtarname istisna bir kenara bırakılırsa pek bir anlam ifade etmeyecektir.İnternet ortamında ve şahsıma pek çok yerde çok defa sorulduğu için burada yer vermek isterim ki bir sayfalık normal bir ihtarnamenin noter harç,masrafı 200 TL civarındadır. Avukat eliyle ihtarname çekmek için ödeyeceğiniz ücreti ise avukat ile konuşmanız gerekecektir.

  Not: Hukuki soru ve sorunlarınız için randevu alınız. Ofisimiz İstanbul İncirli’de olup telefonumuz
          0 532 667 51 62′dir.  

Yazar Hakkında:

Related Posts

23 Comments

 1. cengiz bey  - 21 Nisan 2014 - 13:32

  iyi günler. iş yerinin tüm işlerini eksiksiz yapmaktayım. ama iş yerinde başkan değişikliği sebebi ile beni çıkartmak istiyorlar. yeni başkan iş yerimde mükellef olmadığı halde bir esnafın beni şikayet etmesi üzerine bunu fırsatı bekliyorudm. kendine yeni bir iş bul çek git ibaresinde bulundu. 2 yıldır iş yerinde çalışıyorum ve hiç yıllık izin kulllanmadım. tazminat vermemek için dalaveere çeviriyorlar. ne yapmam lazım

  • tevratduran  - 21 Nisan 2014 - 17:30

   Uzman avukat eliyle İhtarname çekebilirsiniz. İzinlerinizi kullandırmaması işverenin başlıbaşına kusurudur.

 2. canan altuntaş  - 16 Nisan 2014 - 16:10

  merhaba tevrat bey. Kiracım 3 aydır kirayı vernmiyor. Aynı zamanda bizim boş anımıza geldi ve akan çatıyı usta olduğu için onarmayı teklif etti bizde bi şekilde 400 lirada yolladık. şimdi ulaşamıyoruz kiracıya açmıyor telefonları. Evde durmuyor. Komşularımız kimsenin girip çıkmadığını söylüyor. Ve bu adamın 8 tane icrası var. Sonrasında avukata gittim ama o da 600 lira istiyor ve bu dosya ücretiymiş. Sonrasında ava falan var. bunlarda ücretli yeni düğünden çıktım bunu ödeyecek param yok adamın borcu 1300 lira biz bunu almak için nerdeyse iki katını mı ödeyeceğiz? Zaten o kadar haczi olan adamdan bişey alamayacağımız belli. Yani biz sadece evden çıksın istiyoruz para da istemiyoruz. Biz bunu nasıl hallederiz avukata bu kadar ücret ödemeden nasıl yapabilirz. Noterden ihtar çekmek varmış sanırım onun ücreti ne kadar ve sonrasında dava açtığımızda da avukata ücretmi ödeyeceğiz. Dava ücretlimi? Yani ben evimi almak için illa paramı ödeyeceğim bunun başka bir yolu yok mu?

  • tevratduran  - 17 Nisan 2014 - 14:20

   Kira hukuku ilgi alanım dışında; üzgünüm.

 3. naz  - 27 Mart 2014 - 19:48

  Merhaba çok vahim bir durumdayım işe girerken patronuma güvenemediğim için iş sözleşmesi yapmadım malum özel sektör maaşımın altında bi tutara sigortam yapıldı işverenimin mesleğimle ilgili olmayan işleri de istemesi üzerine istifa ettim maaşımın 3te 1ini banka yoluyla yolladı geri kalanını ödemeyeceğini belirtti. Yapabileceğim bir şey izleyebileceğim bir yol var mı? Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Firmada çalışma sürem 2 ay.

  • tevratduran  - 28 Mart 2014 - 07:57

   Aldığınız net ücreti ıspatlayabilirseniz açacağınız iş davasını sonuçlandırabilir bu şekilde hakkınızı alabilirsiniz.

 4. MEHMET  - 13 Mart 2014 - 15:02

  HOCAM İYİ GÜNLER
  BENIM ABLAM VE ENİŞTEMİN İKİ EVİ VAR EVLERİ ALDIKLARI FİRMADA VEKALETLERİ VARDI VE FİRMA ONLAR ADINA BİR ŞİRKETE KOMPLE İKİ APARTMANI BİR KİŞİYE KİRAYA VERDİLER.BİZE 500 TLDEN SATICI FİRMA KİRA ÖDEDİ 1 YIL .DAHA SONRA 532 TL OLDU KİRALAR 6 AY ÖDEDİKTEN SONRA İNŞAAT FİRMASI ÖDEMELERİ BUNDAN SONRA KİRALAYAN ŞİRKET ÖDÜYCEK DEDİ.SONRA KİRALAYAN FİRMA 1 AY 532 TL ODEDI VE IKI ŞIRKET ARALARINDA SORUN YASADILAR.ARALARINDA RESMI OLARAK 300 TL OALARAK KIRA KONTRATI YAPMISLAR VERGIDEN KACIRMAK ICIN DIYE DUSUNUYORUZ. AGUSTOS 2012 DEN BERI KIRALAYAN FIRMA 300TL ODUYOR.VE SON 6 AYDIR HIC ODEME YAPMIYOR DIGER EV ICINDE 10 AYDIR ODEME YAPMIYOR.BIZI MAHKEMEYE VERMESSENIZ 532TL DEN GERIYE DONUK ODEME YAPICAZ DIYOLAR YOKSA 300 E DEVAM DIYOLAR VE BU ARADA HIC KIRA ARTISIDA YAPMIYOLAR.EYLUL 2010 DA 5 YILLIK KIRA SOZLESMESI YAPMISLAR.BINADA BI COK EV SAHIBI MAHKEMEYE VERDI KAZANANLARDA VAR KAYBEDENLERDE.AVUKAT 1500TL DAIRE BASINA PARA ISTIYOR İKİ DAIRE 3000TL VE BIZ SUANDA ZATEN KREDI BORCLARINDAN DOLAYI ZOR DURUMDAYIZ VE AVUKATLIK PARASINI VEREMEDIK.NOTERDEN IHTARNAME CEK DEDILER.KIMISI GERCEKTE ALMANIZ GEREKEN KIRAYI YAZIN TALEP EDIN DIYOR. AMA FIRMA 300 DEN ODER ARADAKI FARKI ODEMEZ DIYORLAR.AMA GECMISTE YATAN 500 VE 532 YATAN KIRA BEDELLERI VAR .SIZCE NASIL BIR YOL IZLEMELIYIM.NOTERDEN IHTARNAMEYI NASIL HAZIRLAMALIYIM BANA YARDIMCI OLABILIRSENIZ COK SEVINICEM.SAYGILARIMLA

  • tevratduran  - 13 Mart 2014 - 15:05

   Hukuki sorunu olan şahsın kendisi soruyu yöneltmeli. Bu, web sitemizin kuralıdır.

 5. ege  - 07 Mart 2014 - 09:59

  merhabalar,

  benim sorum şöyle. kiracı olarak durduğum evden taşındım. lakin herhangi bir kira sözleşmemiz veya tahliye taahütnamesi yapmamıştık eve girerken. ben evden taşındım ben taşındıkdan 15 gün sonra ev sahibi eve noter götürüp tutanak tutturmuş evi temizlenmeden gitmişler ve evi boyatmadan gitmişler diye. ben zaten sözleşme yapmadım hiçbir şekilde evide boyalı teslim almadığım için boyatmadım. bunun bana herhangi bir hukuki sonucu olurmu yaptırımı olurmu tarafıma. cevap verirseniz çok sevinirim.

 6. süleyman işcan  - 22 Şubat 2014 - 12:49

  ben 2011 yılının eylül ayında sıfır bına aldım.2011 kış ayında yagmurlar yagdıgı zaman binaya merdiven boşlugu ve benım oldugum dairenı banyosuna su geliyor.mutayite şikayetimizi bildirdik.bunun üzerıne 2012 nisan ayında mutayıt tarafından bınanın çatısına fayans yapıldı.2012 kış ayında yıne su almaya başladı.mutayıte tekrar bildirdigimizde yapacak başka birsey olmadıgını söyledı.beledıyeye şikayet ettım.beledıyeden gelen kontroller benım haklı oldugumu yazan resmı yazı posta yoluyla gonderdıler buna ragmen mutayıt her hangi bir işlem yapmıyor ne yapabilirim.ihbarname çeksem olurmu nasıl bir şey yazmam gerek yardımcı olursanız sevınırım

  • tevratduran  - 22 Şubat 2014 - 17:43

   Gayrimenkul uzmanı bir Avukata gidiniz ve ihtarname çekiniz.

 7. hulya kanat  - 29 Ocak 2014 - 20:49

  merhaba
  evlilik nedenıyle ısten cıkmak ıcın iş yerine noterden ihtarname yolladm ellerıne ulasmadıgını soylendı noterde ulastıgını sırket kase bastıgını soyledı sırket evrak ımzalamam gerek dedı benim sirkete gidip imza atmam gerekmı noterdekı cıkısım yeterlı degilmi
  iyi aksamlar

  • tevratduran  - 30 Ocak 2014 - 10:42

   İşyerine gidip evrak imzalamanız size dayatılamaz.

 8. Rıdvan  - 22 Ocak 2014 - 13:31

  Merhaba benim sorum şuan çalıştığım firmada bana çıkmam için baskı yapılıyor yalan yanlış konulardan ihtar tutuyorlar firmanın yöneticisi beni odasına çağırdı bağırdı çağırdı şahsıma hakaret etti bir sonraki gün insan kaynakları yöneticisi çağırdı burdan çıkacaksın diyor bende haklarımı verirseniz çıkarım dedim biz çıkartmayız sen çıkacaksın diye baskı yapıyorlar sürekli baskı altında bırakıyorlar eşimde aynı yerde çalışıyordu onada baskı yaptılar hakaret ettiler oda dayanamadı istifa etti şimdi aynı şeyi bana yapmak istiyorlar sayın hocam yardımcı olursanız sevinirim hayırlı günler

  • tevratduran  - 22 Ocak 2014 - 13:38

   Anlattığınız olay mobbing çağrışımı yapıyor, bu yaşananları belgelemeye çalışınız.

 9. ayhan  - 10 Ocak 2014 - 22:24

  Merhaba, elımde alacaklısı oldugum vadesı gecmıs kambıyo senedı var, ıcra acmadan once noterden protesto ceksem ıcra masrafı yapmadan once daha mantıklı olur mu? Ve vadesı gecmıs senetlerde noterden protesto cekme hakkım var mıdır? Tesekkur ederım.

  • tevratduran  - 12 Ocak 2014 - 13:30

   Vadesi geçmiş bonolarda protesto olmayacaktır; elinizdeki bonoyu icra takibine koyabilirsiniz.

 10. Mazhar  - 17 Aralık 2013 - 13:41

  Sayın Hocam ,sadece ismimin yayınlanması mümkün müdür?

  kolay gelsin.

  • tevratduran  - 17 Aralık 2013 - 13:58

 11. Mazhar OYANIK  - 17 Aralık 2013 - 13:27

  Selamun Aleyküm.
  Öncelikle böyle bir hizmet sunduğunuz için şahsınıza binlerce teşekkür ederim.
  Efendim 2 sorum olacak.

  1- Aralık 2011 de Gayri resmi ortak olduğum mobilya dükkanı için 24.000 TL işletme kredisini evimi ipotek göstererek bankadan çektik ve vadesi 24 ay olarak belirlendi.Krediyi çektikten 4 ay sonra ben ortaklıktan ayrıldım ve şehri terk ettim.Akabinde daha sonra banka bu firmaya kullanması için 10.000 TL limitli işletme kartı göndermiş ve arkadaş bunu kullanmış.Bankayı çektiğimiz işletme kredisinin ödenip ödenmediğini sorgulamak için aradım ve kalan tutarı öğrenmek istedim.Bankada ki yetkili kredinin bu yılın başında yapılandırılarak vadesinin uzatıldığını,kredi kartını kullandığını ve bu hafta içinde krediyi tekrar yapılandırarak vadeyi uzattıklarını beyan ederek toplam borcun 18.000 TL olduğunu söyledi.Ben ısrarla çektiğimiz İşletme kredi kalan tutarını öğrenmek istememe rağmen toplam borcu bu kadardır,kredi kartının riskininde benim ipotek üzerinde olduğunu söyledi.
  Ben sadece çekilen işletme kredisine kefil olma niyetiyle imza attım ve bana bundan sonra çekilecek kredi yada kullandırılacak kredi kartları içinde kefilliğimin devam edeceğini söylemediler.
  Sizden öğrenmek istediğim şudur:Sadece işletme kredisinin ödemesi bittiğinde evi ipotekten kurtarabilir miyim?

  2- Bu hafta cep telefonuma yasal uyarı adı altında mesaj geldi. Mesajda kullandığım cep tlfnun IMEI numarası yazılı ve bu IMEI’nın klonlandığı,30 gün içinde de kapanacağı yazılı.Bu telefonu 24.03.2012 tarihinde 24 ay taahhütlü AVEA Süper Avantaj kampanyası ile aldım.Ancak telefonun faturası daha önce telefon servise gittiğinde telefonla birlikte gönderilmiş ve fatura geri gelmedi, faturaya da ulaşamadım.Yani elimde telefonun faturası da yok.Bu konuyla ilgili yasal hakkımı nasıl koruyabilirim?

  Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.

  Saygılarımla.

  • mazhar  - 30 Aralık 2013 - 12:27

   Sayın hocam 17 Aralık’ta ki soruma bir yanıt alamadım.Ne zaman dönceksiniz.Daha beklicekmiyim.

   • tevratduran  - 31 Aralık 2013 - 12:22

    Sorunuz tarafıma ulaşmadı. Tekrar sorunuzu gönderiniz.

 12. hasan  - 05 Ağustos 2013 - 10:16

  İş yerinde uyuduğum için bana tutanak tutuldu . tutanağı mola saati içinde tuttuklarını söyledim ve doldurmadım nasıl hakkımı arayabilirim. sezon bitiyor İşçi çıkartacaklar tazminat ödememenin peşindeler.

Yorum Yazınız

Back to Top

ders, memur travesti, ankaratravesti, ankara travestileri, istanbul travestileri, eskiehir travestileri, kayseri travestileri, izmir travestiler, gaziantep travestileri, travesti escort, travesti siteleri takipi kazan sex hikayeleri premium account full indir