Yeni Tüketici Kanununa göre ön ödemeli konut kampanyaları. 28 Mayıs 2014’e dikkat.

Bilindiği gibi 4077 sayılı yasa yerine 6502 sayılı yeni Tüketici Yasası getirilerek tüketici hukukunda köklü değişiklikler ve yenilikler getirilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un yürürlük tarihi : 28.05.2014’tür. Bu tarihe kadar kamuoyunu bilgilendirilmesi toplumun hak ve borçlarını bilmesinin sağlanması bilinçli tüketici ve üretici için elzemdir.

Yeni yasa tüketicilerin tarafı olduğu gayrimenkul (ev,işyeri) alım satımında bir takım değişiklikler getirmiştir. Maketten konut satışı şeklindeki gayrimenkul alım satımı bu şekilde düzenlenmiştir. Konu, yeni yasanın 4. bölümünde “Ön Ödemeli Konut Satışı” başlığı altında “Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” başlığı altında 40. maddesinde  düzenlenmiştir. Bu maddeye göre boş arsayı göstererek konut satışı yapılamayacak, yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamayacak tüketiciler istismar edilemeyecektir. Hatta müteahhit bakımından dolandırıcılık suçu dahi oluşabilecektir.  

MADDE 40 – (1) Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmedir.

(2) Tüketicilere sözleşmenin kurulmasından en az bir gün önce, Bakanlıkça belirlenen hususları içeren ön bilgilendirme formu verilmek zorundadır.

(3) Yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamaz.

bu tür alım satımlarda yeni yasa şekil şartını 41. maddesinde düzenlemiştir. Şu anda piyasada inşaat firmalarının notere gitmeden, tapuya gitmeden A 4 kağıt üzerine  tarafların imzalarını alarak Borçlar Kanunu “alacağın temliki” hükümlerine göre yapılan sözleşmeler artık tarihe gömülecektir. Buna göre artık  ya noterden taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ya da tapuda konut satışının tescili gerekecektir.   

MADDE 41 – (1) Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

(2) Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI GELİYOR. 

Artık belli büyüklükteki projeler için ön ödemeli konut satışlarına başlanmadan önce inşaat firmaları binayı tamamlayamama gibi ihtimaller için bina tamamlama sigortası yaptıracaktır. Bu hüküm, mahalle müteahhitliğini bitirecek ve tüketicilerin inşaatın bitirilmemesi halinde uğrayacağı zararı giderecektir. Ayrıca  yasa ile binanın tamamlanması amacıyla tazminat,teminatların haczedilmesinin önüne geçilmektedir.

Teminat

MADDE 42 – (1) Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

(2) Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

KONUT ALIMINDA 14 GÜN İÇİNDE TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI VARDIR.

Cayma hakkı

MADDE 43 – (1) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

(2) Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

(3) Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞINDA TESLİM SÜRESİ EN FAZLA 30 AYDIR. KAT İRTİFAKI VE KONUTUN TÜKETİCİYE TESLİMİ HALİNDE, 30 AYLIK SÜRE TAMAMLANMIŞ  SAYILIR.

Konutun teslimi

MADDE 44 – (1) Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

 

Sözleşmeden dönme

MADDE 45 – (1) Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

(2) Satıcı, yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemez. Tüketicinin ölmesi veya kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi ya da sözleşmenin yerine olağan koşullarla yapılacak bir taksitle satış sözleşmesinin konulmasına ilişkin önerisinin satıcı tarafından kabul edilmemesi yüzünden sözleşmeden dönülmesi hâllerinde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez.

(3) Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir. Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

Diğer hususlar

MADDE 46 – (1) Sözleşme öncesi bilgilendirme, sözleşmenin zorunlu içeriği, tüketici ile satıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı ve sözleşmeden dönme ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

6502 sayılı Tüketici Yasası 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup tüketiciler lehine hükümler taşımaktadır. Bu kapsamda inşaat şirketleri için bina tamamlama sigortası dahil ek mali yükler getirmektedir. Bu bakımdan da konut maliyetlerinin artması  sözkonusudur. Nimet külfet dengesinde bu tabiidir.

Bu vesile ile bilinçli tüketici ve inşaat şirketlerinin çoğalması hukuki anlaşmazlıkları en asgari seviyeye indirecektir. Saygılamızla

14.03.3014

AV. TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir