Yargıtay ‘Türkçe menü bulunmayan araçlar ‘ayıplı araç’ kapsamında tüketicinin araç değişimi bedel iadesi hakkı vardır.

T.C. YARGITAY

13.Hukuk Dairesi
Esas: 2011/1892
Karar: 2011/13831
Karar Tarihi: 13.09.2011
AYIPLI MAL DAVASI – ARAÇTA BULUNAN YOL BİLGİSAYARININ TÜRKÇE OLMADIĞI – TÜRKÇE MENÜNÜN BULUNMAMASININ TEKNİK VE HUKUKİ ANLAMDA AYIP OLUŞTURUP OLUŞTURMADIĞI – DAVACININ ARAÇTAN BEKLEDİĞİ FAYDAYI AZALTTIĞININ KABULÜ

ÖZET: Davacıya satılan araçta bulunan yol bilgisayarının Türkçe menü içermediği, yabancı dil içerir menüye sahip olduğu ihtilafsızdır. Taraflar arasındaki ihtilaf, bu hususun ayıp niteliğinde bulunup bulunmadığı hususundadır. Otomobilde yol bilgisayarının Türkçe menü içermediğinin satımdan önce davacıya anlatıldığı ve davacının da bu durumu bilerek otomobili satın aldığı davalılar tarafından ispat edilememiştir. Bu itibarla, Türkiye’de satılan aracın Türkçe menülü bilgisayar olduğu zannıyla davacı tarafından satın alındığının kabulü gerekir. Türkçe menü içermeyen araçtan dolayı, davacının araçtan beklediği faydayı azalttığının kabulü gerekir.

(4077 S. K. m. 4) (4721 S. K. m. 2)

Dava ve Karar Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı ve davalı Doğuş A.Ş. avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, 30.12.2008 tarihinde satın aldığı araçta bulunan yol bilgisayarının Türkçe olmadığı konusunda daha önce uyarılmadığını, yabancı dil bilmediği için Türkçe menü içermeyen bilgisayardan yararlanamadığını, bu durumun maldan beklediği faydaları azalttığını ileri sürerek, Türkçe tanımlı menünün yüklenmesini Türkçe menülü yol bilgisayarıyla değişimini, otomobilin Türkçe menülü olanıyla değiştirilmesini, bedeli oranında indirim yapılmasını ve tahsilini istemiştir.

Davalılar aracın standartlarına uygun bir şekilde üretildiğini, Türkçe menünün bulunması zorunluluğunun bulunmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, Türkçe menünün bulunmamasının teknik ve hukuki anlamda ayıp oluşturmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacıyla davalı doğuş a.ş. tarafından temyiz edilmiştir.

1- Davacıya satılan araçta bulunan yol bilgisayarının Türkçe menü içermediği, yabancı dil içerir menüye sahip olduğu ihtilafsızdır. Taraflar arasındaki ihtilaf, bu hususun ayıp niteliğinde bulunup bulunmadığı hususundadır. Hemen belirtmek gerekir ki otomobilde yol bilgisayarının Türkçe menü içermediğinin satımdan önce davacıya anlatıldığı ve davacının da bu durumu bilerek otomobili satın aldığı davalılar tarafından ispat edilememiştir. Bu itibarla, Türkiye’de satılan aracın Türkçe menülü bilgisayar olduğu zannıyla davacı tarafından satın alındığının kabulü gerekir. Türkçe menü içermeyen araçtan dolayı, davacının araçtan beklediği faydayı azalttığının kabulü gerekir.

Bu husus 4077 sayılı yasa anlamında ayıp niteliğinde olduğu içinde davacının taleplerinin değerlendirilmesi zorunludur. Hal böyle olunca davacının aracın değişimi veya araç için ödediği bedelin iadesi talebi taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesini bozar nitelikte ve TMK 2 nci maddesinde de iyiniyet kurallarına aykırılık teşkil edeceğinin kabulü gerekir. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek aracın yenisiyle değişimi veya araç için ödenen bedelin iadesi dışında kalan diğer talepleri değerlendirilmek suretiyle hasıl olacak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle; temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, (2) numaralı bent uyarınca davalının temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına peşin alınan harcın istek halinde davalı Doğuş Oto. Tic. A.Ş’ye iadesine, 13.09.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir