Yargıtay kararı: Üst düzey personelin fazla mesai hak ve alacağı

yargıtay kararı araT.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/29661
Karar: 2015/3255
Karar Tarihi: 05.02.2015
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ FAZLA ÇALIŞMA İLE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA YAPIP YAPMADIĞININ DEĞERLENDİRİLEREK VARSA BU İŞÇİLİK ALACAKLARININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ – DAVACININ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLDUĞU GEREKÇESİ

ÖZET: Davacının fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapıp yapmadığı dosyadaki deliller değerlendirilerek varsa bu işçilik alacaklarının belirlenmesi gerekirken üst düzey yönetici olduğu gerekçesi ile reddi isabetsiz olup bozma nedenidir.

(4857 S. K. m. 41)

Dava ve Karar: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; duruşma gününün taraflara tebliği için davetiyeye yapıştırılacak posta pulu bulunmadığından duruşma isteğinin reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, ücret, fazla çalışma, ulusal bayram ile genel tatil ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının kendisinin de ortağı olduğu yeni kurulan şirkette çalışmak için kendi isteği ile işten ayrıldığı alacak taleplerinin yerinde olmadığını beyan ederek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, ücret dışındaki taleplerin reddine karar verilmiştir.

Temyiz:

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı işçinin fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapıp yapmadığı hususları taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

İşyerinde en üst düzey konumda çalışan işçinin görev ve sorumluluklarının gerektirdiği ücretinin ödenmesi durumunda ayrıca fazla çalışma ücretine hak kazanamaz. Bununla birlikte üst düzey yönetici konumunda olan işçiye aynı yerde görev ve talimat veren bir yönetici ya da şirket ortağı bulunması durumunda, işçinin çalışma gün ve saatlerini kendisinin belirlediğinden söz edilemeyeceğinden yasal sınırlamaları aşan çalışmalar için fazla çalışma talep hakkı doğar. O halde üst düzey yönetici bakımından şirketin yöneticisi veya yönetim kurulu üyesi tarafından fazla çalışma yapması yönünde bir talimatın verilip verilmediğinin de araştırılması gerekir. İşyerinde yüksek ücret alarak görev yapan üst düzey yöneticiye işveren tarafından fazla çalışma yapması yönünde açık bir talimat verilmemişse, görevinin gereği gibi yerine getirilmesi noktasında kendisinin belirlediği çalışma saatleri sebebiyle fazla çalışma ücreti talep edemeyeceği kabul edilmelidir.

Somut olayda davalı tanık anlatımlarına göre davacının işyerinde gıda bölümü satın alma sorumlusu olduğu, tüm satın alma sorumluları üzerinde de satın alma birim amirinin bulunduğu, bununda üzerinde yönetim kurulu üyesinin yetkili kişi olduğu bildirildiğinden davacının işyerinde üst düzey yönetici olmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışma yapıp yapmadığı dosyadaki deliller değerlendirilerek varsa bu işçilik alacaklarının belirlenmesi gerekirken üst düzey yönetici olduğu gerekçesi ile reddi isabetsiz olup bozma nedenidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 05.02.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir