Yargıtay 20.Hukuk Dairesi, İstanbul’a bağlı Arnavutköy ilçesinin İş Mahkemesi bakımından hangi adliyeye bağlı olduğuna 2 kararı ile farklı yanıt verdi.

Sizinle aşağıda iki kararı paylaşmak istiyorum. Arnavutköy İlçesini iş davaları bakımından İstanbul’a(06/10/2016 tarihli karar ) bağlarken diğer karar Bakırköy’e (13/10/2016 tarihli kararla ) bağlamaktadır. Her iki kararda da aynı hakimlaeirn imzası bulunmaktadır.

Takdir sizin….

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO             : 2016/6268

KARAR NO          : 2016/8997

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ       : İstanbul 11. İş Mahkemesi

TARİHİ  : 16/03/2016

NUMARASI         : 2015/276 – 2016/246

DAVACI : Cevdet Ekinci

DAVALI : Tümka Kablo Sanayi A.Ş.

Taraflar arasındaki işçi alacağına ilişkin davada Bakırköy 7. İş ile İstanbul 11. İş Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, işçi alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Bakırköy 7. İş Mahkemesince, davalının ikametgahı olan Arnavutköy’ün İstanbul yargı çevresine bağlı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiştir.

İstanbul 11. İş Mahkemesi tarafından ise davalının ikametgahı olan Arnavutköy ilçesinin bağlı bulunduğu Bakırköy İş Mahkemesinin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 5. maddesinde iş uyuşmazlıklarında yer itibari ile yetkili iş mahkemelerini belirlemiştir. Buna göre, “İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz.”

İş mahkemelerinde yetki kuralı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetki kurallarına uygun olup buna ek olarak işin yapıldığı yer, yani işyeri mahkemelerini de yetkili kılmaktadır.

İş mahkemesine açılan dava, dava tarihinde davalının ikametgahının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

İş mahkemesinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan davalı tarafça süresinde yapılmasa da hakim tarafından kendiliğinden bu husus gözönünde bulundurulmalıdır. Bir başka anlatımla hakim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de re’sen yetkisizlik kararı verebilir.

Somut uyuşmazlıkta; davalının yerleşim yeri olan Arnavutköy ilçesinin iş uyuşmazlıkları yönünden adli yargı çevresi olarak Gaziosmanpaşa’ya bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 4/10/2007 tarih ve 416 sayılı kararı ile;

“1-Eyüp Ağır Ceza Mahkemeleri ile Eyüp İş Mahkemelerinin 25 Ekim 2007 tarihinden itibaren kaldırılması ve Eyüp ilçesi ve mülhakatı olan Gaziosmanpaşa ilçesi adliyelerinin ağır ceza yargı alanı olarak Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlanmasına,

2- Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi ile iş mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Yüksek Kurul’ca yetkilendirilecek Bakırköy Ağır Ceza ve İş Mahkemelerine gönderilmesine” karar verilmiştir.

Bununla birlikte; Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 20/06/2012 tarih ve 348 sayılı kararı ile Gaziosmanpaşa ilçesinin; ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemeleri yönünden İstanbul (Çağlayan) Adliyesi yargı alanına bağlanmasına karar verilmiştir. Genel Kurul kararında iş mahkemelerinin yargı alanı ile ilgili bir değişiklik yapılmadığından Gaziosmanpaşa ilçesinin iş davaları yönünden Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlı olduğu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, uyuşmazlığın Bakırköy 7. İş Mahkemesinde görülüp çözümlenmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Bakırköy 7. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 13/10/2016 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan SARITAŞ

Üye KOYUNCU

Üye YÜKSEL

Üye ERDOĞAN

Üye Ü. GÖRMEZ

Okundu. H.G

 

T.C.

YARGITAY

  1. Hukuk Dairesi

ESAS NO             : 2016/9047

KARAR NO          : 2016/8487

Y A R G I T A Y   İ L A M I

İNCELENEN KARARIN

MAHKEMESİ       : İstanbul 15. İş Mahkemesi

TARİHİ  : 02/02/2016

NUMARASI         : 2015/154 – 2016/9

DAVACI : Halil İbrahim Arıcı

DAVALI : Tümka Kablo Sanayi A.Ş.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. İş ve Bakırköy 7. İş Mahkemelerince   ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı 12.11.2014  tarihli dilekçe ile; davalı şirkette büküm makinası operatörü olarak 2002 yılından bu yana çalıştığını, haklı sebep olmaksızın iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek işçilik alacaklarının hüküm altına alınması istemiyle  dava açmıştır.

İstanbul 15. İş Mahkemesi “…Davalı şirketin ve işin yapıldığı yerin adresinin İstanbul İş Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik  kararı  vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

Bakırköy 7. İş Mahkemesi ise; “…Davalı şirketin adresinin Arnavutköy/İSTANBUL olduğundan, yetkili mahkemenin Bakırköy  İş Mahkemeleri olduğu…” gerekçesiyle  yetkisizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.

İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh olarak kabulü gerekir. Aynı Kanunu 49. maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir (Yargıtay 9. H.D. 23.06.2008 gün ve 2008/17468 E. –  2008/17262 K. sayılı ilamı).

İş Mahkemelerinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan davalı tarafça ileri sürülmese dahi hakim tarafından kendiliğinden bu husus göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla hakim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir.

Dosya kapsamından; davalı şirketin adresinin ve işin yapıldığı yerin Arnavutköy/İSTANBUL  olduğu, davalının yetki itirazında bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Arnavutköy ilçesinin Gaziosmanpaşa  Adliyesine bağlı olup,  Gaziosmanpaşa Adliyesi de  Eyüp Adliyesinin mülhakatı iken  Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 04/10/2007 tarih ve 416 sayılı kararı ile “1-Eyüp Ağır Ceza mahkemeleri ile Eyüp İş Mahkemelerinin 25 Ekim 2007 tarihinden itibaren kaldırılması ve Eyüp İlçesi ve mülhakatı olan Gaziosmanpaşa İlçesi  adliyelerinin ağır ceza yargı alanı olarak Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlanmasına, 2. Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi ile iş mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Yüksek Kurulca yetkilendirilecek Bakırköy Ağır Ceza ve İş Mahkemelerine gönderilmesine” karar verilmiş, ancak yine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 12/07/2011 tarih ve 233 sayılı kararı ile de Bakırköy Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Eyüp Adliyesinin İstanbul Adliyesi ile birleştirilmesine karar verilmiştir.

Somut olayda, davalı şirketin adresinin ve işin yapıldığı yerin Arnavutköy/İSTANBUL olduğu, Arnavutköy’ün yargı yeri olarak İstanbul İş Mahkemelerinin yetki alanında kaldığından 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca uyuşmazlığın İstanbul 15.İş  Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle;  6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22.  maddeleri gereğince; İstanbul 15. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06/10/2016 gününde oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan SARITAŞ

Üye KOYUNCU

Üye YÜKSEL

Üye ERDOĞAN

Üye Ü. GÖRMEZ

 

 

 

 

Okundu.H.K

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir