Tagged: gayrimenkul avukatı

Müteahhitin kat karşılığı inşaat sözleşmesinden sonra ilave kat çıkması durumunda arsa sahibinin hakkı 0

Müteahhitin kat karşılığı inşaat sözleşmesinden sonra ilave kat çıkması durumunda arsa sahibinin hakkı

Arsa sahiplerinin kendi arsasına bina yapması en karlı yoldur. Fakat arsa sahibinin  ya nakit parası yoktur ya da parası olsa bile inşaat bilgisi yoktur ya da inşaatla uğraşmak istemez. Bu hallerde arsa sahipleri müteahhitle notere...

Tapu düzeltim davası açmadan önce Tapu Müdürlüğü’ne başvuru zorunlu 0

Tapu düzeltim davası açmadan önce Tapu Müdürlüğü’ne başvuru zorunlu

Taşınmazların, kadastro tespiti ya da tapuya tescili sırasında mülkiyet hakkı sahibinin adı, soyadı, baba adı gibi kimlik bilgilerinin kayda eksik ya da hatalı işlenmesi nedeniyle oluşan mağduriyetin giderilmesi için tapuda kayıt düzeltme davası açılmaktadır....

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

Ecrimisil için intifadan men şartı nedir ? 0

Ecrimisil için intifadan men şartı nedir ?

Kural olarak, müşterek veya iştirak halindeki mülkiyet durumunda taşınmazı kullanan paydaşın diğer paydaşından ecrimisil isteyebilmesi için  intifadan men koşulunun gerçekleşmesi şartına bağlıdır. İntifadan men bir paydaşın hakkından fazlasını işgal eden, kullanan diğer paydaşını, ortağını...

4077 Sayılı Yasaya aykırı olarak Tüketiciye Dayatılan Haksız Şart ile ilgili karar 1

4077 Sayılı Yasaya aykırı olarak Tüketiciye Dayatılan Haksız Şart ile ilgili karar

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi Esas: 2012/7906 Karar: 2012/10385 Karar Tarihi: 17.04.2012 ÖZET: Davalı banka, sadece kredinin verilmesi ve yapılandırılması için zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebilir. Kredi verilmesi ve kredinin yapılandırılması için gereken zorunlu masrafların neler...

6098 Sayılı  Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde İbraname 2

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Çerçevesinde İbraname

               İbraname; içtihatta Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 28.06.2010 tarihli 2008/33370 Esas 2010/20672 Karar sayılı ilamında belirtildiği gibi “.. ibraname, bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden sona ermesini...

Yargıtay Kararları Işığında Prim Günü Ve Sigortalılık Süresini Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları 0

Yargıtay Kararları Işığında Prim Günü Ve Sigortalılık Süresini Dolduran İşçinin Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları

08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğü giren 1475 sayılı İş Kanunu’ nun 14. maddesine eklenen 5. bent uyarınca işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer çalışma süresi ve prim gün sayısı kriterlerini yerine getirmesi halinde...

Yasa ve Yargı İçtihatları Doğrultusunda Kamulaştırmasız Elatma Davaları 0

Yasa ve Yargı İçtihatları Doğrultusunda Kamulaştırmasız Elatma Davaları

İdarenin mevzuat hükümlerini hiç ya da hakkıyla uygulamadan özel mülkiyette bulunan taşınmaz,irtifak haklarına tecavüzü kamulaştırmasız el atma olarak adlandırılmaktadır. Kamulaştırma yapılırken idarenin uyması gerekli hukuk kuralları ve vatandaşın hukuki hak ihlalleri halinde hakkını aramasına yardımcı olmak için bu yazı hazırlanmıştır.