Arabulucuda avukat zorunlu mu ?

Arabulucuda avukat zorunlu mu ? Öncelikle Arabuluculuk nedir izah edelim. Arabuluculuk işçi ve işveren tarafı bir araya getirip çözüm bulmalarını

Read more

İşçi haklarında fazla mesai alacağı nasıl hesaplanır,zamanaşımı kaç yıldır ?

Fazla mesai, Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle yapılır. Fazla mesai, Haftalık kırk beş  (45) saati

Read more

Çalışma koşullarında işçi aleyhine esaslı değişiklik Yasanın 24 üncü maddesinin (II-f) bendinde belirtilen hallerdendir, işçinin haklı fesih nedenleri vardır.

İşçinin işyerinin şubesinin değiştirilmesi, maaşının düşürülmesi, çalışma saatlerinin artırılması, servis uygulamasının kaldırılması, Agi’nin verilmemesi, müdürün müdür yardımcısı yapılması, Çalışma koşullarında

Read more

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere

Read more

İşverenler dikkat; 37.madde ücret pusulası verilmesi zorunlu

 İş yaşamında işverenler işçisine aldığı ücreti gösterir belge vermek zorunda. 4857 sayılı İş Kanununda 32. maddenin ilk fıkrasında, genel anlamda

Read more

İşten çıktım kaç para tazminat alırım !

İşyerinden çıkarılan işçiler tazminat haklarının olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Kıdem tazminatı nasıl alınır, kıdem hakkım var mı, tazminat hakkım var

Read more

İşçi yaptığı fazla mesai karşılığında ücret yerine isterse izin kullanabilir.

İşçi haftalık 45 saatin üzerinde çalışma yapmışsa fazla mesai ücretine hak kazanmıştır. İşçi dilerse ücret yerine izin kullanabilir.  Bu süre,

Read more

İş Mevzuatında Zamanaşımı Süreleri

Kıdem tazminatı,İhbar tazminatı,fazla mesai alacağı,yıllık izin ücreti alacağı,genel tatil ve hafta tatili alacakları,sendikal tazminat,ücret alacaklarındaki zamanaşımı süreleri nelerdir. Zamanaşımı bir hakkın varlığını ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, ancak istenebilirliğine engel teşkil eder. Bu bakımdan ancak davalının ileri sürmesi durumunda mahkemece göz önünde tutulabilir. Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu haline dönüştürür ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır. .Yargıtay HGK Esas: 2011/4-640 Karar: 2012/89 Karar Tarihi: 22.02.2012 ilamında aynen “ Zamanaşımı, bir istek veya dava hakkının yasada belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde usul hukukunca öngörülen biçimde ileri sürülmek koşuluyla borçluya borcunu ödememe olanağı veren bir hukuki savunma yoludur.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Read more

Haftalık 45 saatin üstü çalışılan sürenin ücreti işçiye % 50 zamlı ödenmelidir.

4857 sayılı İş yasasının “Fazla çalışma ücreti” başlığını taşıyan 41, maddesi gereğince “Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin

Read more