Tagged: avukat

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları 12

İş Kazası Halinde İşçi Veya Mirasçıların Hakları

Çalışma hayatının aktif işgücü olan işçiler; iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri göz ardı edilerek  kazaya uğramaktadır. 2010 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye’de 100 çalışanın 17’si iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. Son...

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası 0

İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul davası

Alacağına kavuşmak isteyen alacaklının borçlusunun iflas etmesi halinde başvuracağı dava kayıt kabul davası olarak adlandırılmaktadır. Bu tür davalarda  İflas alacağının sıra cetveline kayıt kabul istemi şeklinde talep ileri sürülmektedir. Bu tür davalarda, 2004 sayılı...

Postacının  mahkeme/icra tebligatını kapıya yapıştırması yeterli değildir. 31

Postacının mahkeme/icra tebligatını kapıya yapıştırması yeterli değildir.

Hepimizin bir şekilde noter,mahkeme ya da icra dairesi gibi yargı ve resmi devlet daireleri ile yazışmaları olmaktadır. Bu tür yazışmalar sonucu belli bir mehil verilerek bir itirazı yapmamız, dava açmamız ya da ödeme yapmamız...

Ücret hesap pusulası 0

Ücret hesap pusulası

4857 sayılı İş Yasasına göre işveren,  işçiye ücret miktarını ve şeklini gösterir bir pusula,belge vermelidir. İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek...

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır. 0

Tahkikat duruşmasına davet edilme, hukuki dinlenilme hakkının parçasıdır.

Medeni Hukuk yargılama usulü 1086 sayılı HUMK’a göre yapılmaktayken 6100 sayılı HMK ile köklü değişikliğe gidilmiştir. Yasa değişikliği yargılama şeklinde de değişiklikler getirmiştir. Yeni yargılama usulünde ön inceleme  ve sonrasında tahkikat duruşması yapılması gerekir....

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir. 4

İşe geç gelmeyi alışkanlık haline getiren işçinin işine son verilmesi “geçerli fesh” nedenidir.

İşçinin işine zamanında gelerek çalışması iş görme edimlerinden belki de en önemlisidir. İşine devamlı geç gelen işçinin iş akdine son verilmesi geçerli bir fesh nedeni olarak kabul edilmektedir. Yani mesaisine geç gelen işçinin işe...

İzinsiz ses kaydetmek,fotoğraf çekmek suçtur. 3

İzinsiz ses kaydetmek,fotoğraf çekmek suçtur.

Özel hayat kavramı; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetidir. Hatta  herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve...

Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır. 0

Manevi tazminat ne ceza ne de zenginleşme aracıdır.

Kişilik hakları hukuka aykırı olarak saldırıya uğrayan kimse manevi tazminat ödetilmesini isteyebilir. Bu fiili saldırı olabileceği gibi sözlü veya yazılı olarak hakaret,iftira şeklinde de olabilir. Aynı şekilde basın yoluyla hakaret,iftira da kişinin manevi bütünlüğünü...

Kamulaştırma bedel tespiti davası 4 ayda bitirilemezse kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilir. 2

Kamulaştırma bedel tespiti davası 4 ayda bitirilemezse kamulaştırma bedeline yasal faiz işletilir.

6459 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 8. fıkrasının sonuna <Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan davanın dört ay içinde sonuçlandırılmaması halinde, tespit edilen bedele bu sürenin bitimi tarihinden itibaren...

Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez. 0

Borçlunun ekonomik ve sosyal statüsüne uygun evi haczedilemez.

Uygulamada “Meskeniyet iddiası” adı verilen yöntemle borçluya haczedilmiş evin üzerindeki haczi kaldırabilme imkanı tanınmıştır. İİK’nun 82/12. maddesi gereğince, borçlunun <haline münasip> evi haczedilemez. Bir meskenin borçlunun haline uygun olup olmadığı adı geçenin haciz anındaki sosyal...

Av.Tevrat DURAN / Adli yardım; mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulma isteği 12

Av.Tevrat DURAN / Adli yardım; mahkeme harç ve masraflarından muaf tutulma isteği

Adli yardım, fakir bir kişinin davanın gerektirdiği ve ülkemiz şartlarında oldukça kabarık miktara ulaşan yargı harç ve masraflarını karşılayamaması halinde bu ağır mali yükten geçici olarak muaf tutulması anlamına gelmektedir. 6100 sayılı HMK ile...