Şirket araçlarındaki üretim arızalarında bayi/satıcı şirketin zararlarından da sorumludur.

T.C. YARGITAY

19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/1736
Karar: 2016/9789
Karar Tarihi: 31.05.2016
TAZMİNAT DAVASI – ARACIN DAVACI ŞİRKET ADINA TESCİLİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDİĞİ – DAVALININ DAVACI ŞİRKETİN ARACI KULLANAMAMASINDAN KAYNAKLANAN ZARARLAR İLE ARAÇ DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE DAVACININ UĞRADIĞI ZARARLARI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ BULUNDUĞU – HÜKMÜN ONANDIĞI

ÖZET: Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre şasi numarasındaki yanlışlığın üretici firma tarafından düzeltildiği, bu nedenle davaya konu aracın ayıplı olmadığı, üretici firma olan davalı ….nin aracın muayeneden geçememesinden sonra gerek yeni araç teslim tarihi ve gerek dava tarihine kadar araç üzerindeki değişikliğin üretici firma tarafından yapıldığı konusunda resmi makamlar nezdinde etkin bir girişimde bulunmaması ve aracın davacı şirket adına tescilini gerçekleştirmemesi nedeniyle geçen süre içerisinde davacı şirketin aracı kullanamamasından kaynaklanan zararlar ile araç değişikliği nedeni ile davacının uğradığı zararları karşılamakla yükümlü bulunduğu zararın davalılardan avans faizi ile birlikte tahsili gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından hükmün onanmasına karar verilmiştir.

(6098 S. K. m. 79)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün taraf vekillerince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı …ile davalılardan … gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, tavuk ürünleri bayiliği ve nakliyesi yapan müvekkilinin, davalı Hases firmasından…tarihli fatura ile satın aldığı kamyonun , trafiğe çıkartılmak için yapılan muayenesi sırasında aracın şasi numarasının orjinal olmayıp, arka fren seviyesinden düşük olduğunun tespit edildiğini ve aracın muayeneden geçmediği bunun üzere ayıplı aracın … tarihinde değiştirilmek amacıyla teslim almadığını ancak yeni aracın…tarihinde teslim edildiğini, iki tavuk üreticisi firmanın Karadeniz bayiliğini ve söz konusu üretici firmaların nakliye işini yapan müvekkilinin, taşıma işlerinden dolayı KDV Hariç toplam … cirodan mahsup kaldığını, yaklaşık olarak yapılan hesaplama ile masraf kalemlerinin bu miktardan düşümü sonucu 80.944,48 TL +KDV kazanç kayıpları olduğunu araç muayene masrafı -…. frigo rifik kasa değişimi için yapılan 1.400,00 TL ödeme, sigorta bedelleri 11.764,17 TL toplamı olan 101.628,78 TL davacı zararı bulunduğunu iddia ederek fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000,00 TL’nin davalılardan reeskont avans faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı… vekili cevabında, davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, davacının sanki tek nakliye aracının müvekkili şirketten alınmış kamyon gibi dava açtığını, talep edilen miktarı kabul etmediklerini belirterek davanın reddini istemiştir.

Davalı Mercedes Benz Türk A.Ş. vekili cevabında müvekkili şirkete husumet yöneltilemeyeceğini, davaya konu araçta gerek AİTM ( Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ) hükümleri gerekse de Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak üretim aşamasında şasi numarasının ayırt edicilik vasfını haiz olması için (4) rakamı çizilerek üzerine (2) rakamı basıldığını, yapılan değişikliğin mevzuata uygun olup, araçta ayıp bulunmadığını, davacı talebinin yerinde olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Davacı vekili …tarihli ıslah dilekçesi ile müddeabihi arttırarak 47.513,52 TL’nin faizi ile tahsilin talep etti.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre şasi numarasındaki yanlışlığın üretici firma tarafından düzeltildiği, bu nedenle davaya konu aracın ayıplı olmadığı, üretici firma olan davalı ….nin aracın muayeneden geçememesinden sonra gerek yeni araç teslim tarihi ve gerek dava tarihine kadar araç üzerindeki değişikliğin üretici firma tarafından yapıldığı konusunda resmi makamlar nezdinde etkin bir girişimde bulunmaması ve aracın davacı şirket adına tescilini gerçekleştirmemesi nedeniyle geçen süre içerisinde davacı şirketin aracı kullanamamasından kaynaklanan zararlar ile araç değişikliği nedeni ile davacının uğradığı zararları karşılamakla yükümlü bulunduğu, davacı şirketin 33.331,20 TL kazanç kaybı, davacının dava konusu araç üzerine, yaptırdığı frigofrik kasayı sökerek, yeni araca monte ettirmesi nedeniyle ödediği 1.600 TL , 181,72 TL araç muayene eden şirkete ödenen bedel ve aracın kaskolu kaldığı düzen için ödenen 943 TL olmak üzere toplam 36.055,92 TL zararın davalılardan avans faizi ile birlikte tahsili gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Sonuç: Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, vekili yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı Mercedes A.Ş. ile davacı yararına takdir edilen 1.350,00’şer TL. duruşma vekalet ücretinin birinden alınarak yek diğerine ödenmesine, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlerden alınmasına, fazla yatırılan peşin harcın istek halinde iadesine, 31.05.2016gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir