İdarelerce yapılan imar planları ve plan değişiklikleri “şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına” uygun olmalıdır.

Revizyon imar planı, bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümünün değiştirilmesidir.

-Nazım ve uygulama imar planlarının şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun olmalıdır. (T.C. Danistay 6.Dairesi Esas: 2008/7318 Karar: 2010/9080 Karar Tarihi: 11.10.2010)

– 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesine 4046 sayılı Yasanın 41. maddesiyle eklenen ikinci fıkrada: <Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve özelleştirme programına alınmış kuruluşlara ait arsa ve arazilerin, ilgili kuruluşlardan gerekli görüş, (Belediye) alınarak çevre imar bütünlüğünü bozmayacak (Ek ibare: 3/4/1997-4232/4 md.) imar tadilatları ve mevzi imar planlarının ve buna uygun imar durumlarının Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanarak Özelleştirme Yüksek Kurulunca onaylanmak suretiyle yürürlüğe girer ve ilgili Belediyeler bu arsa ve arazilerin imar fonksiyonlarını 5 yıl değiştiremezler. (Ek ibare: 3/4/1997-4232/4 md.) ilgili belediyeler görüşlerini onbeş gün içinde bildirir.>

-3194 sayılı Yasanın 8.maddesinin (b) fıkrasında ise, <İmar Planları, nazım imar planı ve uygulama imar planından meydana gelir. Mevcut ise bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar. Belediye ve mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır. Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Onay tarihinden itibaren valilikçe tespit edilen ilan yerinde bir ay süreyle ilan edilir. Bir aylık süre içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğe yapılır. Valilik itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar.

Onaylanmış planlarda yapılacak değişikliklerde aynı usule tabidir. Kesinleşen imar planlarının bir kopyası Bakanlığa gönderilir>

İlave imar planı..

Yerleşim alanında 1/5000 ve 1/25000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama mevcut imar planları, planlama dönemi sonu yerleşme ihtiyacını karşılayamaması durumunda, mevcut planlara aynı ölçeklerde eklenen alanlardır.

Revizyon ve İlave İmar Planları..

İhtiyaç duyulduğunda revizyon imar planı ile ilave imar planları beraberce hazırlanır, işte bunun adıdır Revizyon ve ilave imar planları

İmar planı tadilatı

İmar planı değişikliği olarak da tabir edilen imar planı tadilatı bir yerleşme bütünündeki 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım  ve 1/1000 ölçekli Uygulama mevcut imar planlarının ve/veya plan hükümlerinin, planın bütününde etkilemeyecek şekilde bir kısmının üzerinde yapılan çalışmadır.

İdarelerce yapılan bu planlar ve plan değişikliklerinin “şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına” uygun olmalıdır. Aksi halde İdari yargıda açılacak dava ile iptal edilecektir. 24.02.2014

AV. TEVRAT DURAN

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir