Pazar günü çalışmada fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır

T.C YARGITAY
9.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 23971
Karar: 2016 / 4419
Karar Tarihi: 01.03.2016

ÖZET: Somut uyuşmazlıkta, davacının fazla çalışma alacağı ödenmediğinden iş sözleşmesini haklı feshettiği anlaşılmaktadır. Dosyaya sunulan ücret bordrolarından davacının ücretinin 30 gün üzerinden ödendiği anlaşıldığından, hafta tatili alacağının çalışılmadan ödenmesi gereken 1 yevmiyesi ödendiğinden sadece 1,5 katı hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken 2.5 kat hesabı isabetsizdir.(4857 S. K. m. 46)

Dava: Davacı, asıl davada, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti, asgari geçim indirimi alacağı, aylık ücret alacaklarının, karşı davada ise ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davalı-karşı davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor sunuldu, dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, fazla çalışma alacaklarının ödenmemesi nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ileri sürerek, kıdem tazminatı ile hafta tatili, fazla çalışma, genel tatil, asgari geçim indirimi ve ödenmeyen ücret alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı, davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığını, davacı ve 7 arkadaşının işyerinde üretimin devam ettiği sırada örme makinalarını kapatarak toplu halde işyerini 06.03.2013 tarihinde haksız ve usulsüz olarak terkettiğini, davacının haklarının ödenmemesi durumunun gerçek olmadığını, savunarak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı-karşı davacı avukatı, davacının kıdem tazminatına hak kazanmadığı, ücretin fazla esas alındığı ve fazla çalışma alacaklarının ödendiği gerekçesi ile temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı-karşı davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddine,

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, hafta tatilinin hesabı noktasında toplanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanununun 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın işçinin ücreti tam olarak ödenir. Hafta tatilinde çalışan işçinin ücretinin nasıl hesaplanacağı yasalarda düzenlenmemiş ise de, Dairemizce hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı, buna göre ücretin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği görüşü benimsenmiştir. Buna göre hafta tatilinde çalışılmışsa, çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında, çalışmanın karşılığı da bir buçuk yevmiye olarak ödenmelidir.

Somut uyuşmazlıkta, davacının fazla çalışma alacağı ödenmediğinden iş sözleşmesini haklı feshettiği anlaşılmaktadır. Dosyaya sunulan ücret bordrolarından davacının ücretinin 30 gün üzerinden ödendiği anlaşıldığından, hafta tatili alacağının çalışılmadan ödenmesi gereken 1 yevmiyesi ödendiğinden sadece 1,5 katı hesaplanıp hüküm altına alınması gerekirken 2.5 kat hesabı isabetsizdir.

3-Hükmedilen miktarların net mi, yoksa brüt mü olduğunun kararda gösterilmemesinin infazda tereddüde yol açacağının düşünülmemesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

F) Sonuç:

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 01.03.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir