Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

bakırköy adliyesi avukat 0

Cumhuriyet Başsavcısının yetki ve görevleri nedir ?

GÖREVLERİ ŞUNLARDIR;  Kanun No: 5235 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun (YÜR. TAR.: 01.06.2005) Kabul Tarihi: 26.09.2004 R.G. Tarihi: 07.10.2004 R.G. No: 25606 Cumhuriyet başsavcısının...

bakırköy adliyesi avukat 0

Ağır Ceza Mahkemesi hangi dava ve işlere bakar ?

Ağır ceza mahkemesinin görevi 5235 sayılı Yasanın 12. maddesi ile şu şekilde düzenlenmiştir. -Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2),...

bakırköy adliyesi avukat 0

Sulh Ceza Hakimliği hangi dava ve işlere bakar ?

Sulh ceza hâkimliği 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6545/48 sayılı yasa ile kurulmuştur. Öncesinde yargılama yapan mahkeme iken son yasa değişikliği ile hakimlik olarak yapılandırılmıştır. ‘Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, yürütülen soruşturmalarda...

bakırköy adliyesi avukat 0

Asliye Ceza Mahkemesi hangi davalara bakar,görevleri nedir ?

Asliye ceza mahkemesinin görevi 5235 sayılı yasanın 11.maddesince ‘ Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere, sulh ceza hâkimliği ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır.’ şeklinde...

b-314234-yargıç_mahkeme_salonu 0

Anayasa Mahkemesi hangi davalara bakar

Anayasa Mahkemesinin yapısı, görevleri, yargılama usulleri, Başkan, başkanvekilleri ve üyelerinin seçimi, disiplin ve özlük işleri ile raportörler, raportör yardımcıları ve personelinin nitelikleri, atanmaları, görev ve sorumlulukları, disiplin ve özlük işlerine ilişkin esasları 6216 sayılı yasa...

uluslarararası ilişkiler büyükelçilk 0

Mahkeme kararlarında zamanaşımı süresi 10 yıl.

T.C. YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2014/1888 Karar: 2015/69 Karar Tarihi: 13.01.2015 İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – HÜKMÜN VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON YIL GEÇTİKTEN SONRA ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI – İLAM ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLSA BİLE TEMYİZ EDİLİP YARGITAY...

isci-kime-denir 0

İşçi hakları kapsamında işçinin sağlığını bozacak hususlara karşı işverence önlem alınmazsa, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbir alınmaması işçiye haklı fesih hakkı tanımaktadır. İşçi iş kazası sonrası işyerinden isteyerek ayrılırsa yine de kıdem tazminatını alabilecektir

İşkazaları Türkiye’nin çalışma yaşamında kronik sorunlarından en başta olanı. İş kazalarına neden olarak işyeri güvenliğinin alınmaması, işçilerin eğitimsiz olması, çalışma saatlerinin uzun olmasından dolayı kaynaklanan dikkatsizlik, işin niteliği gereği kullanılması gereken baret,gözlük,maske vs. gibi...

işçi hakları 0

Radyoloji teknikerinin haftalık çalışması kaç saati ?

  T.C. YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2012/5555 Karar: 2012/26784 Karar Tarihi: 29.11.2012 İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ DAVALI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜĞÜ – KANUN DEĞİŞİKLİĞİ GÖZ ARDI EDİLEREK HAZIRLANAN BİLİRKİŞİ RAPORUNA DAYANILARAK KARAR VERİLMESİNİN HATALI...

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

Acele Kamulaştırma şartları

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesinde: “3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların...