Adalet herkese hakkını vermektir! Avukat Tevrat Duran

Resmi tebligat önce bilinen adrese gönderilmeli,bila tebliğ dönerse MERNİS adresine gönderilmelidir. 0

Resmi tebligat önce bilinen adrese gönderilmeli,bila tebliğ dönerse MERNİS adresine gönderilmelidir.

Mahkemelerce,icra dairelerince,vergi dairelerince vatandaşlara bildirimler asıl olarak ptt aracılığıyla yazılı olarak gönderilmektedir. Bu tebligat ile süreler başlamaktadır. O nedenle tebligata çok ama çok önemli sonuçlar bağlanmıştır. Tebligatları almanız ve gereğini yapmanız gerekir. Bazen tebligatlardan...

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 0

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi?

Sigortasız çalıştırılan işçi kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı, işçiler için oldukça önemli bir alacak türüdür. Onu bu kadar önemli yapan ise, çoğu zaman yüksek rakamlar tutan miktarı ve işçi için âdeta bir emeklilik...

Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir. 2

Kamulaştırma bedelinin mahkemeye yatırılması için idareye 15 gün süre verilir.

Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için bakanlık,karayolları,belediye gibi idarelere 15 (on beş) gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre...

ŞUFA sözleşmesi avukat tevrat 0

Şufa ya da diğer adıyla önalım hakkının kullanma süresi

Önalım hakkı alıcıya karşı ancak dava açmak suretiyle kullanılır. Türk Medeni Kanunu’nun 733/3. maddesi hükmüyle yapılan satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Önalım hakkı satışın hak sahibine bildirildiği...

Fiili taksim varsa önalım hakkı kullanılamaz. 0

Fiili taksim varsa önalım hakkı kullanılamaz.

T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 8683 Karar: 2012 / 11129 Karar Tarihi: 05.09.2012 ÖZET: Dava, önalıma konu payın iptali ve tesciline ilişkindir. Davacı önalıma konu payın bulunduğu taşınmazda bedelle pay satın almıştır....

Sigorta primi eksik yatan işçi, istifa ederek tazminat alabilir. 2

Önalım (şufa) hakkı kime karşı kullanılır ?

  T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi Esas: 2012 / 14414 Karar: 2013 / 10540 Karar Tarihi: 17.06.2013 ÖZET: Davacı 2. satışa yönelik muvazaa ve kötü niyet iddiasında bulunmamaktadır. Bu durumda Mahkemece rayiç bedel üzerinden şufa...

adresss 0

Gayrimenkul davaları avukatı

Türkiye’de Gayrimenkul davaları, Medeni Yargılama Hukukuna tabi olarak ağırlıkla Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmekte kısmen de Tüketici Mahkemelerinde, Aile Mahkemelerinde ve Kadastro Mahkemelerinde karara bağlanmaktadır. Bu tür davaların temyiz yeri Ankara’da bulunan Yargıtay’dır. Çooğunlukla da...