Hükmen mirasın reddi davası Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

T.C. YARGITAY
20.Hukuk Dairesi

Esas: 2016/1324
Karar: 2016/3905
Karar Tarihi: 04.04.2016

MİRASIN REDDİ İSTEMİ – TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ – MİRASIN HÜKMEN REDDİNE İLİŞKİN OLARAK AÇILACAK DAVALARDA DAVANIN DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI – YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ

ÖZET: Kanunda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra terekenin borca batık olduğunun tespitine, “mirasın hükmen reddine” ilişkin olarak açılacak davalarda, davanın değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Bu durumda uyuşmazlığın, Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
(4721 S. K. m. 605, 606) (6100 S. K. m. 2, 21, 22) (YİBK 23.12.1942 T. 1942/24 E. 1942/29 K.)

Dava ve Karar: Mirasın reddi istemine ilişkin olarak açılan davada Antalya 2. Sulh Hukuk ile Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi gereği düşünüldü:

Dava, terekenin borca batık olması nedeniyle mirasın reddi istemine ilişkindir.

Antalya 2. Sulh Hukuk Mahkemesince, terekenin borca batık olması nedenine dayalı talebin asliye hukuk mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise uyuşmazlığın mirasın hükmen reddi isteminden kaynaklandığı, davanın hasımsız olarak açıldığı gerekçesiyle görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Türk Medenî Kanununun 605/1. maddesinde “gerçek ret”, 605/2. maddesinde ise “hükmen ret” düzenlenmiştir. TMK’nın 605/1. maddesi uyarınca miras ancak üç ay içinde reddolunabilir. (TMK m. 606) Bu dava hasımsız açılabilir. Görevli mahkeme ise sulh hukuk mahkemesidir.

Hükmen ret ise süreye tabî değildir. Hükmen ret istemli davada terekenin borcu, terekenin alacaklılarının kimliği konusunda açıklama yaptırılarak, davanın alacaklılara yöneltilmesi, taraflara delil bildirme olanağı sağlanması, terekenin aktif ve pasifinin belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.

Somut olayda; davacı, davayı hasımsız olarak ve dava değeri belirtilmeksizin, murisinin borçlarından dolayı terekenin borca batık olduğunu ve mirasını kayıtsız ve şartsız reddedildiğini belirterek ” hükmen ret” isteminde bulunmuştur. Gerek 743 sayılı Medenî Kanunda, gerekse 4721 sayılı Türk Medenî Kanununda bu tür davaların sulh mahkemelerinde görüleceği hususunda bir düzenleme bulunmamaktadır. 23.12.1942 günlü ve 24/29 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararına göre, mirasın hükmen reddi davasında görevli mahkeme borç miktarına göre belirlenir. Davanın açıldığı tarihten önce yürürlüğe giren 6100 sayılı HMK’nın 2. maddesinde ise asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemesinin görevli olup olmadığının tayin ve tespiti konusunda, dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarda görevli mahkemenin aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır.

Kanunda bu konuda aksine bir düzenleme bulunmadığına göre, HMK’nın yürürlüğe girmesinden sonra terekenin borca batık olduğunun tespitine, “mirasın hükmen reddine” ilişkin olarak açılacak davalarda, davanın değerine bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi görevlidir. Bu durumda uyuşmazlığın, Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince Antalya 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 04.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir