Mahkeme kararlarında zamanaşımı süresi 10 yıl.

T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/1888
Karar: 2015/69
Karar Tarihi: 13.01.2015
İTİRAZIN İPTALİ DAVASI – HÜKMÜN VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ON YIL GEÇTİKTEN SONRA ZAMANAŞIMINA UĞRADIĞI – İLAM ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ OLSA BİLE TEMYİZ EDİLİP YARGITAY TARAFINDAN BOZULMADIKÇA DAVANIN TEKRAR ELE ALINIP ZAMANAŞIMI NEDENİYLE REDDEDİLEMEYECEĞİ

ÖZET: Mahkemece verilen 06.09.2002 tarihli karar davacı vekiline 30.10.2013 tarihinde, davalı belediyeye ise 11.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı vekili on yıllık süresinin geçmesi nedeniyle hükmün zamanaşımına uğradığını ileri sürerek hükmü temyiz etmiştir. Hüküm tarihi ile taraflara tebliğ tarihi arasında on yıldan fazla süre geçmiştir. Hüküm, verildiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar. Bu sürede zamanaşımını kesen sebeplerin varlığı da kanıtlanamadığından mahkeme kararı zamanaşımına uğramıştır. Mahkeme, verilen hükmü kendiliğinden değiştiremez. İlam zamanaşımına uğramış olsa bile temyiz edilip Yargıtay tarafından bozulmadıkça davayı tekrar ele alıp zamanaşımı nedeniyle reddedemez. İlamın zamanaşımına uğradığı gözetilerek yeniden hüküm kurulması için kararın bozulması gerekmiştir.

(818 S. K. m. 135) (YİBK 11.04.1940 T. 1939/15 E. 1940/70 K.)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili talebiyle yürütülen icra takibine davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamı ve icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Davacı vekili davasında davacı yüklenicinin davalı belediyeden stabilizeyol çalışmasına ilişkin yapılan ihale sonucu taraflar arasında 09.07.1998 tarihli protokolün düzenlendiğini, davalı yüklenicinin işi tamamladığını, ancak iş bedelinin eksik ödenmesi sebebiyle davalı aleyhine yapmış olduğu icra takibine de itiraz edildiğini belirterek itirazın iptalini istemiştir. Davalı iş sahibi ise savunmasında; davacının protokol hükümlerine uymadığını, belediyeye iş yapmadığını ve iş bedeli alacağının bulunmadığını, bu nedenle davanın reddini istemiştir. Mahkemece davalı belediyenin iş bedelini ödediğini ispat edemediği, davacı şirketin almış olduğu ihale neticesinde yaptığı işlerden dolayı 12.649,00TL alacaklı olduğu dikkate alınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Mahkemece verilen 06.09.2002 tarihli karar davacı vekiline 30.10.2013 tarihinde, davalı belediyeye ise 11.11.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı vekili on yıllık süresinin geçmesi nedeniyle hükmün zamanaşımına uğradığını ileri sürerek hükmü temyiz etmiştir. Hüküm tarihi ile taraflara tebliğ tarihi arasında on yıldan fazla süre geçmiştir. Zaman bakımından uygulanması gereken mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 135/2. maddesi gereğince hüküm, verildiği tarihten itibaren on yıl geçtikten sonra zamanaşımına uğrar. Bu sürede zamanaşımını kesen sebeplerin varlığı da kanıtlanamadığından mahkeme kararı zamanaşımına uğramıştır. 11.04.1940 tarih 1939/15 Esas ve 1940/70 Karar sayılı İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı uyarınca mahkeme, verilen hükmü kendiliğinden değiştiremez. İlam zamanaşımına uğramış olsa bile temyiz edilip Yargıtay tarafından bozulmadıkça davayı tekrar ele alıp zamanaşımı nedeniyle reddedemez. İlamın zamanaşımına uğradığı gözetilerek yeniden hüküm kurulması için kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 13.01.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir