Kıdem tazminatı alan işçinin ihbar tazminatı alamaması ne anlama gelir ?

İşçilerin bilgisizliği ‘kıdem tazminatı alıyorum da neden ihbar tazminatı alamıyorum sorusunu’ sorduruyor. Bu sorunun yanıtını aşağıdaki kararı sonuna kadar okuyarak alabilirsiniz.

 

T.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/28949
Karar: 2015/681
Karar Tarihi: 21.01.2015
İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – DAVACININ FESİH TARİHİNDE ÖDENMEYEN ÜCRET TÜRÜNDEN ALACAKLARI OLDUĞU – YAPILAN FESHİN HAKLI NEDENE DAYANDIĞI – KIDEM TAZMİNATI TALEBİNİN KABULÜ YERİNDE OLSA DA İHBAR TAZMİNATI TALEBİNİN REDDİNİN GEREKTİĞİ

ÖZET: Davacının fesih tarihinde ödenmeyen ücret türünden alacakları olduğu da anlaşıldığından yapılan feshin haklı nedene dayandığı görülmüştür. Şu halde kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde olsa da ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi yerinde olmamıştır.

(1475 S. K. m. 14) (4857 S. K. m. 17, 24, 41, 46, 47, 57)

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi A. Bulut tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin 2007 yılından itibaren davalı şirketin farklı şehirlerindeki iş yerlerinde şoför olarak çalışırken iş sözleşmesinin davalı tarafından 16.11.2011 tarihinde haksız olarak feshedildiğini, kanuni haklarının ödenmesi için noter ihtarnamesi çekilmesine rağmen ödenmediğini beyan ederek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, bayram ve genel tatil ücreti ve izin ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, zamanaşımı itirazında bulunarak, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinde haksız olduğunu kendisini çekici tır şoförü olarak çalıştığını ve iş sözleşmesini kendisinin feshettiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı tarafından haklı neden bulunmaksızın feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Temyiz: Kararı davacı ve davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davacının tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Davacının iş sözleşmesinin ne şekilde sona erdiği konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Bilindiği üzere haklı nedenle de olsa iş sözleşmesini kendisini fesheden taraf ihbar tazminatına hak kazanamaz. Somut olayda davacının 19.12.2011 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinin II. bendinin “e” alt bendi kapsamında “İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse” hükmüne dayanarak iş sözleşmesini feshettiği anlaşılmaktadır. Davacı vekili iş sözleşmesinin 16.11.2011 tarihinde işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş ise de gerek tanık beyanları gerekse hizmet cetveline göre davacının iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmediği ve bu tarihte çalışmanın olduğu görüldüğünden davacının iş sözleşmesinin 19.12.2011 tarihli ihtarnameyle davacı tarafından sona erdirildiği sonucuna ulaşılmıştır.

Davacının fesih tarihinde ödenmeyen ücret türünden alacakları olduğu da anlaşıldığından yapılan feshin haklı nedene dayandığı görülmüştür. Şu halde kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde olsa da ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi yerinde olmamıştır.

3- Diğer taraftan davacının giydirilmiş ücreti belirlenirken aylık 495,00 TL yemek ücretinin eklendiği görülmektedir. Davacının şantiyede kaldığı ve üç öğün yemek sosyal yardımından yararlandığı anlaşılmakla beraber yemek ücreti konusunda araştırma yapılmamış ve bilirkişice takdir edilen bir tutar üzerinden hesaplama yapılmıştır. Bu durumda yemek ücretinin denetimi yapılamamaktadır. Karar bu yönüyle de hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 21.01.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir