Kamulaştırmasız el atma davalarında kritik tarih: 4.11.1983 !

yargıtay kararı araT.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2015/10214
Karar: 2015/21351
Karar Tarihi: 19.11.2015
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ DAVASI – 04.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN EL ATMALARDA NİSPİ HARCA HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

(2942 S. K. Geç. m. 6) (ANY. MAH. 13.11.2014 T. 2013/95 E. 2014/176 K.)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu alınan rapor uyarınca taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1-Dava konusu taşınmaz hüküm fıkrasında açıkça gösterilmediği gibi, davacı olmayan paydaşların payını kapsar şekilde terkin kararı verilmesi,

2-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;

6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası ”09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harca hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

Doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden,

a) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. bendinin başına (Dava konusu Giresun ili, Boztekke köyü 193 ada 4 parsel sayılı taşınmazın) ibaresinin eklenmesine, devamla işbu bentte bulunan (tapusunun) kelimesinden sonra gelmek üzere (davacının payı oranında) ibaresinin eklenmesine,

b) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının harca ilişkin 4. bendinin çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken 1.838,91 TL nispi karar harcından davacı tarafından yatırılan peşin ve ıslah harcı toplamı olan 50,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 1.788,51 TL harcın davalı idareden alınarak hazineye gelir kaydedilmesine) cümlesinin yazılmasına,

c) Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının yargılama giderine ilişkin 5. paragrafında yeralan (75,60 ve 2,257,10) rakamlarının çıkartılmasına, yerlerine sırasıyla (50,40 ve 2.231,90) rakamlarının yazılmasına,

Sonuç: Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19.11.2015 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir