Kamulaştırma davalarında tebligat geçersiz ise taşınmaz bedeli hak sahiplerine zamanaşımı olmadan ödenmelidir.

T.C. YARGITAY

5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/1488
Karar: 2016/7601
Karar Tarihi: 12.04.2016
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ – TAŞINMAZLARA İLİŞKİN YAPILAN TEBLİGATLARIN USULÜNE UYGUN OLUP OLMADIĞI – KAMULAŞTIRMA BEDELLERİNİN DAVACILARA ÖDENİP ÖDENMEDİĞİ İNCELENİP SONUCUNA GÖRE HÜKÜM KURULMASI GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Dava konusu taşınmazlara ilişkin yapılan tebligatların usulüne uygun olup olmadığı, kamulaştırma bedellerinin davacılara ödenip ödenmediği incelenip, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi, Doğru görülmemiştir.

(2942 S. K. m. 17, 25)

Dava: Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın 6487 sayılı Yasanın 22. maddesi ile Kamulaştırma Kanununa eklenen geçici 7. madde uyarınca reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazdaki davacı payının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 17. maddesi uyarınca davalı idare adına tescil edildiği gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiş ise de; 13/11/2014 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararının 14/09/2015 günü yürürlüğe girmesiyle; 6487 sayılı Yasanın 22. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanununa eklenen geçici 7. maddesinin iptal edildiği anlaşılmakla bu maddenin uygulanması mümkün değildir.

Ayrıca 6830 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25. maddesi uyarınca hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi açısından, usulüne uygun yapılan tebligatla başlar.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; dava konusu taşınmazlara ilişkin olarak 1982 yılında kamu yararı kararı alındığı, davacılar ve murislere kamulaştırma tebligatlarının yapıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Dava konusu taşınmazlara ilişkin yapılan tebligatların usulüne uygun olup olmadığı, kamulaştırma bedellerinin davacılara ödenip ödenmediği incelenip, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 12.04.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir