Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

7139 sayılı yasa 28.4.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7139 sayılı yasanın 26. Maddesiyle 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrası değiştirilmiştir.

Son değişiklikle birlikte İdarenin açtığı ‘Kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili’  davasında ödeme yöntemi değişmiştir. Bilindiği gibi idare, kamulaştırma kararı almakta ve kendi bünyesinde taşınmaza değer biçmek amacıyla bir komisyon kurmaktadır. Mal sahibi ile uzlaşma sağlanması amacıyla davetiye gönderilmektedir. Burada amaç anlaşmazlık yargıya taşınmadan mal sahibi ile anlaşarak çözmektir. Uygulamada büyük çoğunlukla özellikle arsalarda idarenin taşınmaza biçtiği değer piyasa rayicinin altında kalmakta bu nedenle de idare ile mal sahibi arasında anlaşma olmadığı için idarece taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde taşınmazın değerinin tespiti ile tapunun idare adına tescilinin sağlanması amacıyla davalar açılmaktadır.

 • Bedel tespiti-tescili davasında hakim bilirkişileri yanına alarak taşınmazın başında keşif yapmakta, mal sahibi ve idare gerçek karşılığın belirlenmesi amacıyla emsal satışları dosyaya dilekçe ile sunmaktadır. Bilirkişi incelemesi ile taşınmazın değeri belirlenmektedir.
 • Bu aşamada hakim, tarafların ve bilirkişilerin raporu ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit etmektedir.
 • Mahkemece tespit edilen bu bedel, taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırılma bedelidir.
 • Taraflar mahkemede bu bedelde anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, idare tarafından hak sahibi adına bankaya yatırılır. Örneğin taşınmazın idarece belirlenen bedeli 200.000 TL olsun, mahkemenin belirlediği değeri 400.000 TL olsun. Taraflar 300.000 TL’de anlaşırsa mahkemede ihtilaf 300.000 TL üzerinden çözülmüş olacaktır.
 • Tarafların mahkemede bedelde anlaşamaması halinde hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen (örneğimizde 400.000 TL olsun ) bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması ( ki örneğimizde yoktur) durumunda hâkim tarafından tespit edilen bedel,
 • Fazla olması durumunda idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel ( örneğimizde)  200.000 TL , peşin ve nakit olarak hak sahibi adına yatırılmaktadır.
 • Kalanı ise (örneğimizde 200.000 TL ‘dir, ) bedele ilişkin kararın kesinleşmesine kadar üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılmak ve kesinleşen karara göre hak sahibine verilmek üzere mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Bu süre uygulamada  depo süresi olarak adlandırılmaktadır.
 • Kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise ilk taksitin yine peşin ve nakit olarak hak sahibi adına, hak sahibi tespit edilememiş ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere 10 uncu maddeye göre mahkemece yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir.
 • Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdarece, kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına, hâkim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedelden fazla olması halinde fazla olan tutarın bloke edildiğine veya hak sahibinin tespit edilemediği durumlarda ise ileride ortaya çıkacak hak sahibine verilmek üzere bloke edildiğine dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
 • Mahkemenin verdiği Tescil hükmü kesin olup, tarafların kamulaştırma bedeline ilişkin istinaf veya bir sonraki aşamadaki temyiz hakları saklıdır.
 • İstinaf veya temyiz incelemesi sonucunda kesinleşen kamulaştırma bedeli, hak sahibine peşin ve nakit olarak ödenen tutardan daha az olması durumunda aradaki fark ilgilisinden talep edilir. İdare tarafından hak sahibi adına yapılan ödeme tarihi ile geri ödemeye ilişkin yazının ilgilisine tebliğ edildiği tarih arasındaki süre için faiz alınmaz.”
 • 28.4.2018 tarihinde yürürlüğe giren son yasal değişiklikle Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti. Ayrıca son yasayla ‘ Geri ödemelerdeki faiz konusu, acele kamulaştırma’ dahil bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yazımızda sadece ödeme usulüyle sınırlı pratik bilgi verilmiştir. Diğer değişikliklerle ilgili avukatlardan hukuki destek alabilirsiniz.
 • Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü son yasa ile değişmeden önce, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin belirlediği kamulaştırma bedeli ilk kararla birlikte mal sahibine ödenmekteydi. Önceki ödeme usulünde idare, mahkeme kararının kesinleşmesiyle fazladan ödemiş olduğu parayı geri almakta / tahsil etmekte zorlanmaktaydı. Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değiştirilmekle idarenin fazladan ödediği paranın tahsil edilememesinden kaynaklı zararı engellenmeye çalışılmıştır.
 • Buna karşın malı kamulaştırılan,tapusu ilk mahkeme kararı ile peşinen elinden alınan mal sahibinin alacağına  kavuşması süreci 3 yıl civarında uzamıştır. Yargılama sürelerinin bu şekilde kaldığı ihtimalinde, İstinaf süresinin 1 yıl, Yargıtay’daki temyiz incelemesi sürenin 2 yıl civarında sürmesi göz önüne alındığında yerel mahkeme kararından itibaren toplamda 3 yıl,yerel mahkeme süreci başlangıcı dahil edilirse 4 yıl civarında bir süreden bahsedebiliriz. (Sürenin hesaplanmasında mahkemenin belirlediği kamulaştırma bedeline taraflarına itiraz  ettiği varsayılmıştır.)
 • Mahkemenin ilk kararından , kesinleşmeye kadar  kamulaştırma bedeli 3’er aylık vadelerle bankada nemalanacaksa da özellikle son zamanlardaki döviz kurlarındaki artış, gerçek enflasyonun kağıt üzerinde yazılı rakamlardan yüksek oluşu gibi nedenlerle mal sahiplerinin mağdur olacağı açıktır.
 • İdarenin zarara uğramaması ile mal sahibinin alacağına geç kavuşması arasında makul bir dengenin sağlanması şu şekilde sağlanabilirdi. Mal sahipleri, mahkeme kararında belirlenen bedel kadar bir teminat (teminat mektubu,rehin,ipotek vs.) gösterip kamulaştırma bedelinin tamamını istinaf-temyiz aşamalarını beklemeden önceden olduğu gibi Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ilk kararı ile birlikte alabilecektir. İstinaf, temyiz incelemesi sonucu İleride bu bedelden bir kısmının idareye geri ödemesi sözkonusu olursa idare, mal sahibinin gösterdiği teminattan alacağını alabilecek bu şekilde idarenin zarar görmesi engellenebilecektir. Mal sahibi de bu arada parasını tasarruf olarak dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu şekilde bir bir çözüm şekli geliştirilebilirdi. Esasında yargılama sürelerinin makul bir süreye çekilmesi ile bu sorunlar hiç gündem olmayacaktı. Ne diyelim ‘ Geç gelen adalet, adalet değildir.’ 11.6.2018
 • Avukat TEVRAT DURAN, İstanbul Barosu
 • Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

24 thoughts on “Kamulaştırma bedelinin ödenmesi usulü değişti.

 • 22 Ocak 2019 at 16:15
  Permalink

  Merhaba
  Benimde hisseli arazim karayolları tarafından kamulaştırıldı ben devletin verdiği parayı kabul ettim diğer hissedarlar kabul etmeyip dava açtılar ve 4 katı bedel biçildi bilirkişi tarafından; bu durumda benim itiraz hakkım doğuyor mu karayollarına az ücret verildi diyerek ?

  Reply
  • 1 Şubat 2019 at 10:05
   Permalink

   Bu hak sadece dava açanlara tanınmıştır. Komşuda pişer bize düşer mantığı hukukumuzda ilke olarak bulunmamaktadır. Bedel artık mahkemece belirlendiğinden bu eşitsizlik artık bulunmamaktadır. 2001 öncesinde kamulaştırma bedelini az bulan taraf bedelin artırımını ya da nadiren de olsa azaltılmasını dava ederdi. Yanıt; bu hakka sahip değilsiniz.

   Reply
 • 5 Mayıs 2019 at 22:31
  Permalink

  Konu: Fatsa OSB topraklarımızı istimlak yani kamulaştırmak için almıştır. Yalnız imza sürkilerinde 45 gün içerisinde paralarınız hesabınıza yatacaktır diye belirtilmiştir. 21 ay oldu henüz para yatırılmadı. Ve bizlere ödenek olmadığı için seçim sonrasında paralarınızın hemen hesaplarımıza geçeceğini bildirdiler. 1 ay oldu hala paramız yatırılmadı. Şuanda Fatsa ilçesinin TAŞLICA mahallesinde ki bir çok vatandaşımız mağduriyet durumdadır.
  Sizce burada nasıl bir yol izlemeliyim?
  Saygılar.

  Reply
  • 6 Mayıs 2019 at 11:44
   Permalink

   Merhaba, kamulaştırma bedeli aranızdaki anlaşma tutanağına rağmen size ödenmedi ise yine kamulaştırmadan vazgeçilmedi ise alacağınızı Anaysanın 46. maddesinde ‘ herhangi bir sebeple kamulaştırma bedeli anlaşmaya rağmen ödenmemiş ise kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır’ hükmüne göre Anaparanızı, en yüksek faiziyle tazmin için dava açabilirsiniz.
   Ben de FATSA’lıyım bu vesile ile siz hemşehrilerime İstanbul’dan selamlarımı gönderiyorum. Ödenek olmaması gibi nedenlerle taşınmazı kamulaştırılan pekçok kişiye para ödenmemesi mağdur etmiştir. Ödenek olmadan kamulaştırma yapılamayacağı 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 3. maddesinin son cümlesinde ‘ İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz.’ denilerek açıkça belirtilmiştir. Buna rağmen kamulaştırma yapılmış, anlaşma sağlanmış ve ödeme yapılmamışsa Bu mağduriyetinizin giderilmesi için Fatsa Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilirsiniz.

   Reply
 • 10 Haziran 2019 at 18:34
  Permalink

  Merhaba bizimde devam eden bedel tespit ve tescil davamız var mahkeme nisan ayında 15 günlük süre verdi bedel depo edilmesi için depo edilmedi 15 gün sonraki duruşmada tekrardan 15 günlük süre verdi halen depo edilmedi ve duruşma tarihini 2 ay sonraya 17.06.2019 da attı haftaya duruşmamız var sizce ne olur av.bey

  Reply
  • 13 Haziran 2019 at 14:07
   Permalink

   Depo kararına rağmen bedel yatırılmazsa idarenin açtğı dava reddedilir.

   Reply
 • 2 Temmuz 2019 at 01:39
  Permalink

  Merhaba Tevrat bey TOKİ tarafından arsamız kamulaştırıldı arsaya bilir kişi rapor çıkardı ve bir mevla hak sahiplerine bölündü bu aşamadan sonra herhangi bir çıkan bedelin az olduğuna dair itiraz hakkımız varmı bu ilk sorum ikincisi ziraat bankasından hesap açmamız isteniyor bu hesabı nereye iletmemiz gerekiyor 15 gün içinde.
  Saygılar,

  Reply
  • 4 Temmuz 2019 at 17:11
   Permalink

   Bilirkişi raporuna karşı somut emsaller sunarak ve yine bilirkişi heyet raporu kendi içinde tutarsızsa, 2942 sayıılı yasaya Yargıtayın müstekar içtihatlarına aykırı ise ortada hatalı bilirkişi raporu var demektir ve 2 hafta içinde rapora hukuki argümanlarla ( soyut olarak bu bedel azdır vs demekle olmaz) itiraz etmelisiniz. Süreler usul hukukumuzda duruşmada yüze karşı ve/veya ptt kanalıyla tebliğ ile başlar. Mahkeme kabul kararı vermişse bir kısım bedel ( kıymet takdir komisyonuca belli edilen) sizin adınıza açılacak bir banka hesabına talebiniz üzerine ödenir ve varsa kalan kısmı banka hesabında faizde değerlendirilir, karar kesinleşince de talebiniz üzerine size ödenir. Şimdilik banka hesabını mahkemeye bildirirseniz kısmi ödeme alabilirsiniz. Bu işlemleri mahkemeye hitaben yazılacak usule uygun bir dilekçe ile talep etmelisiniz.

   Reply
   • 21 Temmuz 2019 at 05:45
    Permalink

    Çok teşekkür ederim Tevrat bey biz burda belediyenin hukuk işleri bölümünede danıştık tarafımıza herhangi bir itiraz etmeyecekseniz (15 gün içinde) hesap açmanıza gerek kalmadan TOKİ hak edişi yatırır adınıza dedi bu meblağ ziraat bankasındanda çekilebileceğini belirtti buraya kadar herşey doğruysa eğer nekadar bir süre zarfında bu meblağ adımıza yatar?
    Saygılar,

    Reply
 • 30 Temmuz 2019 at 19:40
  Permalink

  merhaba. belediye tarafından kamulaştırılan bir miras yeri var. bedel tespit davası açıldı. e devlet üzerinden takip ediyordum. son dava mayıs ayında goruldu ve karar çıktı olarak görünüyor. sonrasında bana davayla ilgi bir kağıt gelmedi. paramı almak için belediyeye mi gitmem gerekiyor?

  Reply
  • 6 Ağustos 2019 at 17:05
   Permalink

   Hukuki süreci mahkemeye dilekçe ile başvurarak örnek almak suretiyle öğrenebilrisiniz.

   Reply
   • 10 Ağustos 2019 at 01:30
    Permalink

    çok teşekkür ederim.

    Reply
 • 12 Ağustos 2019 at 00:42
  Permalink

  Çok teşekkür ederim Tevrat bey biz burda belediyenin hukuk işleri bölümünede danıştık tarafımıza herhangi bir itiraz etmeyecekseniz (15 gün içinde) hesap açmanıza gerek kalmadan TOKİ hak edişi yatırır adınıza dedi bu meblağ ziraat bankasındanda çekilebileceğini belirtti buraya kadar herşey doğruysa eğer nekadar bir süre zarfında bu meblağ adımıza yatar?
  Saygılar,

  Reply
 • 10 Eylül 2019 at 17:18
  Permalink

  Merhaba Tevrat bey.
  Erzincan da meyve bahçemize 2008 yılında kamulaştırma yapmadan el atıldı,yol yapıldı. 2016 yılının kasım ayına kadar herhangi bir işlem yapılmadı.2016 Kasım’da kamulaştırma kararı çıktı. Bize 2018 yılının haziranında, tutanakla tespit edilerek kesilen 217 adet çeşitli meyve ağacımızın bedelini hiç dikkate almadan sadece arazi bedelini ve ağaç kesim ücretini kapsayan komik bir rakam teklif ettiler. Doğal olarak bizde kabul etmedik. Şimdi bir yılı aşkın zamandır ne arıyor nede soruyorlar. Bu aşamada dava açma hakkı kamulaştırma yapan kurumda dır dediler, bizde bekliyoruz. Bir hukuk devletinde 11 yıl bir haksızlık sürermi. Bize bir yol gösterirseniz çok sevinirim. İyi çalışmalar. Saygılarımla.

  Reply
  • 20 Eylül 2019 at 20:53
   Permalink

   Kamulatırma bedelinin tespiti ile ödenmesi için davanızı açabilirsiniz, ama idarenin size açtığı bir dava olmalı e devletten kontrol ediniz.

   Reply
  • 26 Eylül 2019 at 16:24
   Permalink

   Kamulaştırmasız el atmaya dayalı bedel davası ile muhtesatın tespiti davalarını idareyi hasım göstererek açabilirsiniz.

   Reply
 • 6 Ekim 2019 at 23:45
  Permalink

  merhaba Tevrat Bey Fatsa Aybastı yol üzerinde kamulaştırma oldu .Arazinn üzerinde icra vardı kaldırdım ve sözleşmeyi imzaladım .45 gün içerisinde para yatacak dediler fakat 1 yıla yakın süredir ödenek yok gerekçesiyle karayolları ödeme yapmıyor.Nasıl bir yol zlemeliyim yardımcı olursanız sevinirim.

  Reply
  • 9 Ekim 2019 at 16:37
   Permalink

   Bedelin ödenmesi için dava açmanızı tavsiye ederim.

   Reply
 • 15 Ekim 2019 at 03:34
  Permalink

  Bizim dosya kamulaştıralamaz el koymadan kaynaklama gerekçesiyle 2015 te a Kurtalan asliye hukuk Mahkemesinde açıldı.Davalı Siirt il özel idaresi. Orada 17/06/2019 tarihine kadar sürdü şimdi baktığımda istinafta yazıyor ve hep e devletten bakınca duruşma yapıldı diyor . Şimdi ise Gaziantep bölge adliye Mahkemesi 6.hukuk dairesi yazıyor ve ön inceleme için atama bekleniyor diyor . Bu durum hakkında rica ediyorum bilgi alabilir miyim ??

  Reply
  • 15 Ekim 2019 at 10:48
   Permalink

   Dosyanız şu anda istinaf incelemesinde ve sırasını bekliyor. Bu süre öngörülemez.

   Reply
 • 15 Ekim 2019 at 18:44
  Permalink

  Tapolu arazimiz. Sonuç sizce ne olur birşey çıkar mı ? 4 yıl olacak nerdeyse şimdiden teşekkürler

  Reply
  • 21 Ekim 2019 at 14:46
   Permalink

   Dava dosyası içeriğini görmeden bilgilendirme yapılmamaktadır.

   Reply
 • 19 Kasım 2019 at 03:41
  Permalink

  merhaba tevrat bey 1997 yılında tarlamızın tamamından çevre yolu geçmiştir fakat hicbir para alınmamış annem tarafından tarla tapuda karayollari tarafından şerhli görünüyordu annem vefat edince intikal yoluyla bana geçti tapu karayollarina dilekçeyle başvuru yaptım 1ay oldu bugün aradim fiyat belirlendi genel müdürlük onaylarsa size tebligat gelecek dendi fiyati hangi yıla göre belirleyecekler ve fiyata itiraz etmemiz bizim lehimize olurmu simdiden tesekkuler bilgilendirmenize

  Reply
  • 20 Kasım 2019 at 12:45
   Permalink

   Size gelecek teklif ile piyasa rayic araştırması yapıp mukayese yapabilirsiniz, ardından kararınızı verebilirsiniz.

   Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir