İmar uygulamaları sonucunda arsası elinden alınan malikin Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açması gerekir.

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 791
Karar: 2016 / 5513
Karar Tarihi: 17.03.2016

ÖZET: Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; ……………. Mahallesi 735 ada 299 parsel sayılı taşınmazda yapılan ıslah imar planı uygulaması sonucu davacının 44 m2 payına karşılık yer verilmediği, yapılan bu işlem sonrasında, davacının mülkiyet hakkını kaybetmesi nedeniyle taşınmazın bedelini talep ettiği anlaşılmıştır. Bu durumda, taşınmazın aynına ilişkin iş bu davada, içtihadı birleştirme kararı uyarınca davaya bakmanın adli yargının görevi dahilinde bulunduğu gözetilip işin esasına girilerek, gerekli inceleme ve araştırma yapılıp, sonucuna göre karar verilmesi yerine, yargı yolu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.(6100 S. K. Geç. m. 3)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki imar uygulamasının hatalı yapılması nedeniyle uğranılan zararın tazmini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, imar uygulamasının hatalı yapılması nedeniyle zeminde yok olan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın idari yargıda görülmesi gerektiğinden bahisle, yargı yolu nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan kanıt ve belgelerden; Buca Kocatepe Mahallesi 735 ada 299 parsel sayılı taşınmazda yapılan ıslah imar planı uygulaması sonucu davacının 44 m2 payına karşılık yer verilmediği, yapılan bu işlem sonrasında, davacının mülkiyet hakkını kaybetmesi nedeniyle taşınmazın bedelini talep ettiği anlaşılmıştır.

Bu durumda, taşınmazın aynına ilişkin iş bu davada, 16.05.1956 gün ve 1/16 sayılı içtihadı birleştirme kararı uyarınca davaya bakmanın adli yargının görevi dahilinde bulunduğu gözetilip işin esasına girilerek, gerekli inceleme ve araştırma yapılıp, sonucuna göre karar verilmesi yerine, yazılı gerekçeyle yargı yolu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 17.03.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir