Gece vardiyasında çalışmanın kuralları nedir ? Kimler vardiyada çalışabilir, kimler çalışamaz.

Av.Tevrat DURAN

Av.Tevrat DURAN

Vardiyalı çalışma nedir ?

Gece süresi ve gece çalışmaları başlıklı 4857 sayılı yasanın 69. maddesine göre’- Çalışma hayatında “gece” en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir. Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması, yahut gün döneminin başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.İşçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati geçemez.

Vardiyalarda nöbetleşme süresi ?

Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz.

http://www.yenimesaj.com.tr/?haber,13010124/vardiyali-calismak-beyni-koreltiyor haberine göre Fransa’nın Swansea ve Toulosea Üniversitelerinden bilim adamları vardiyalı çalışma üzerine bilimsel araştırma yapmıştır. Buna göre  1o yılı aşkın süre vardiyalı çalışan işçilerin beyin fonksiyonları ile  6,5 yıl daha yaşlı kişilerin beyin fonksiyonları aynı. Yani vardiyalı çalışan işçiler daha çabuk yaşlanmakta.

1-2 yıl gibi uzun süreli dönemlerde vardiyalı çalışma hukuka aykırıdır. İnsan bedeninin ve psikolojisinin bu tür çalışma şekline uygun olmadığı açıktır. Bu nedenle hukuka uygun çalışma sürelerini talep ediniz.

AV. TEVRAT DURAN,

0553 254 81 34

0553 254 81 34


 

Mevzuat şu şekildedir.

Vardiyalı çalışma şekli ‘Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ ile düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesi gereğince hazırlanan yönetmelik şu şekildedir. 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kabul Tarihi:07.04.2004
RGT:07.04.2004
RG No:25426

BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve Kapsam
Madde 1 – Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak işletilen veya nöbetleşe işçi postaları ile yapılan işlerde, çalışma sürelerine, gece çalışmalarına, hafta tatillerine ve ara dinlenmesine ilişkin özel usul ve esaslar bu Yönetmelikle düzenlenmektedir.

Dayanak

Madde 2 – Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM : Usul ve Esaslar

Düzenleme ve İlan Yükümlülüğü

Madde 3 – İşveren veya işveren vekilleri, posta sayısı ile her postanın işe başlama ve bitirme saatlerini, postalar halinde çalıştırdıkları işçilerin ad ve soyadlarını, ara dinlenmelerini, hafta tatillerini ve bunlara ilişkin değişiklikleri düzenleyerek işyerinde işçilerin kolayca görüp okuyabilecekleri şekilde ilan etmekle yükümlüdür.

İşçi Postaları Sayısının Düzenlenmesi

Madde 4 – İşçi postaları;

 1. a) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir.
 2. b) Bu maddenin (a) bendi dışında kalan ve işçi postaları ile yürütülen diğer işlerde 24 saatlik süre içinde çalıştırılacak işçi postaları sayısı, her bir işçi postasının çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma süresini aşmayacak şekilde düzenlenir.
 3. c) Sağlık kuralları bakımından günde 7,5 saat ya da daha az çalışılması gereken işlerde işçi postaları sayısı, her bir postanın çalışma süresi, 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmelikte belirtilen günlük çalışma sürelerini aşmayacak şekilde düzenlenir.
 4. d) İşçi postaları sayısının düzenlenmesinde, 10/9/1960 tarihli ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 43 üncü maddesi hükümleri gözönünde tutulur.

Gece Çalıştırılma Yasağı

Madde 5 – 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan gece dönemine denk düşen 20.00-06.00 saatleri arasındaki işçi postalarında, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmaları yasaktır.
Ücretten İndirim Yapılamayacağı

Madde 6 – Bir işçi postası ile yürütülen işlerde, ikili ya da daha çok posta sayısının artırılması ya da üç posta halinde çalışılan işyerlerinde günlük çalışma süresinin 7,5 saatin altında saptanması sonucunda, çalışma sürelerindeki azalma nedeniyle, işçilerin ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun, indirim yapılamaz.

Gece Çalışma Süresi

Madde 7 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, İş Kanununun 42 ve 43 üncü maddeleri ve 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair Kanunun 6 ncı maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun 70 inci maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen haller dışında, işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan bir postanın çalışması, gece çalışması sayılır.

İşçi Postalarının Değişme Süresi

Madde 8 – Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde postalar; en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılmaları suretiyle ve postalar birbirlerinin yerini alacak şekilde düzenlenir.

Zorunluluk olmadıkça işçilerin postaları değiştirilemez. Ancak 4857 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi uyarınca, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu raporla belgeleyen işçiye işveren, olanakların elverdiği ölçüde gündüz postasında durumuna uygun bir iş verir.

İşin niteliği ve yürütümü, iş sağlığı ve güvenliği gözönünde tutularak, gece ve gündüz postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.

Posta Değişiminde Dinlenme Süresi

Madde 9 – Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Ara Dinlenmesi

Madde 10 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesindeki esaslar uyarınca ara dinlenmesi verilir. İşin niteliği, bir işyerinin aynı bölümündeki bütün işçilere aynı saatte ara dinlenmesi verilmesine olanak bırakmıyorsa, bu dinlenme, işçilere, gruplar halinde arka arkaya çalışma süresinin ortalarından başlayarak İş Kanunu ve bu Yönetmelikteki esaslara göre verilir.
Hafta Tatili

Madde 11 – Postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçilere, haftanın bir gününde 24 saatten az olmamak üzere ve nöbetleşme yolu ile hafta tatili verilmesi zorunludur.

İsim Listeleri

Madde 12 – İşveren veya işveren vekilleri, postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, her postada çalışan işçilerin ad ve soyadlarını kapsayan listeler ile bu işçiler için işe başlamadan önce alınan periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13 – Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

You may also like...

84 Responses

 1. mehmet diyor ki:

  ben özel sektörde işçi olarak çalişmaktayım 7yıl önce gece vardiyasında iş kazası geçirdim ama işyerim kaza göstermedi özelde tedavi eddirdi bir daha gece vardiyasına geçirmiyecez dediler şimdi yönetim değişdi zorla geçeceksin diyor mide fıtıgı var ilaç kullanıyorum ayrıca deprasyon ilacı kullanıyorum uyku yapıyor ben ne yapmalıyım LÜTFEN yol gösterirmisin

 2. mehmet diyor ki:

  acil

 3. oguz diyor ki:

  Biz is yerinde 11 kisi ayni stadude calisanlariz bir kisilik gece calismasi var ben istememe ragmen iki haftada bir beni yaziyor vardiya listesini calisanlara koz olarak kullaniyor aile duzenim bozuldu ne yapabilirim cevaplarsaniz sevinirim iyi calismalar

 4. murat diyor ki:

  24:00-08:00 vardiyasindan cikip 16:00-24:00 vardiyasina dönüyoruz pazar günleri Bu is fesh olurmu mesai oldugu icin sorun yok diyolar bu dogrumu

 5. Hakan diyor ki:

  Sayın Tevrat 2015 de gece çalışma sürelerinde değişiklik olduğunu okudum bir sitede ve kafam iyice karıştı. Bu habere göre ;
  http://tr.sputniknews.com/soru_yorum/20150511/1015418335.html

  Özel güvenlik olarak çalışıyorum ayda 10 gece (13.5 saat) 18:30-07:30
  10 gündüz (10.5 saat) 07:30-18:30
  10 izin

  Diğer bir değişle bir ayda
  2 hafta 2 gündüz 3 gece
  2 hafta 3 gece 2 gündüz
  Bu durumda aylık ne kadar fazla mesai hak ediyorum.yardımcı olursanız çok sevinirim

 6. selim diyor ki:

  iş veren iki hafta üst üste aynı vardiyada çalıştırabilir mi?yanı 16:00-24:00 iki hafta çalışmak yasaya uygunmudur?

 7. Ferhat Ugur diyor ki:

  Öncelik le kolay gelsin
  Güvelik olarak avm de görev alıyorum 1 ay gece nöbeti tutuğumuz vakit yasal olarak tek taraflı fesh edebilirmiyiz.
  Bizde erkek personel
  07:00 15:00 1 ay calışma
  15:00 23:00 1 ay calışma
  23:00 07:00 1 ay calışma
  Dediğiniz üzere gece yada gündüz 15 gün içerisinde vardıya değişmesi gerekir diyorsunuz. Cevaplarsanız memnun kalırım kolay gelsin

  • avtevrat diyor ki:

   Talebinizi yazılı olarak işverene iletiniz kabul görmezse tazminat başvurusu yapabilirsiniz.

 8. Mehmet pars diyor ki:

  Merhaba
  31.01.2016’yi 01.04.2016’ya bağlayan gece yarısı 24:00-08:00 çalışan bir işçi hangi günü çalışmış olur efendim cevabınızı Acil bekliyorum saygılarımla

 9. Osman Demirbaş diyor ki:

  Merhaba kolay gelsin Tevrat bey şimdiden teşekkür ederim konuyla ilgili vereceğiniz cvp benim için çok önemli

 10. Buket Ozdemir diyor ki:

  Tevrat bey merhabalar, gece çalışması aksam en gec 20.00 den sabah en erken 06.00 ya kadar olan ve herhalde 11 saat süren çalışmadır yazıyor. Burada bahsettileri 11 saat dinlenme saatleriyle birlikte ısyerinde bulunulabilecek toplam saat midir?

  • avtevrat diyor ki:

   Dinlenme saati ile ilgili değil o süreler gece çalışmasına dahil olan zaman dilimini ifade ediyor. Gece çalışması en fazla 7.5 saattir dinlenme süresi hariçtir.

 11. hakan yılmaz diyor ki:

  merhaba , hafta içi akşam 20.00 – sabah 06.00 saatleri arasında gece vardiyasında çalışıyorum. cumartesi günleri çalışma olursa fazla mesai sayılıyor. gece çalışma süresi 7,5 saati geçemez maddesine göre fazla mesai hak ediliyor mu? yoksa cumartesi fazla mesai sayıldığından böyle bir durum yok mu ?
  bir de idari personel olarak çalışan biri aynı haklara sahip mi?

 12. Berna diyor ki:

  Merhaba sabah 08:00 16:00 varfiyasından çıkıp gece 24:00 08:00 vardiyasına gelmek uygun mudur

 13. ahmet diyor ki:

  2 aydir surekli 24:00 08:00 vardiyasinda calisiyorum 1 aylik mesai cizelgesinin resimlerini aldim hrrhangi bir sekilde kanitim var bende gece calisirim.diyede rizami gosteren herhangi bir belge vermedim bu sebeble is akdimi tek tarafli olarak fesh etsem tazminatimi alabilrmiyim bahaneleride eleman yok ne gibi bir yol izlemeliyim tevrat bey tesekkur ederim simdiden yardiminiz icin

  • avtevrat diyor ki:

   Öncelikle vardiyanızın yasaya uygun düzenlenmesini yazılı dilekçe ile talep ediniz olmazsa yasal yola başvuru yapınız

 14. ahmet diyor ki:

  Tevrat bey cevabiniz icin tesekkur ederim oncelikle dilekceyi mail olarakmi gondermeliyim yoksa posta yoluylami posta yoluyla gondermem elimde kanit olmasi acisindan onemlimi son bir sorum dilekceme ne kadar surede cevap vermeliler eger cevap gelmezse yasal olarak is akdimi tek tarafli fesh edip tazminatimi isteyeblrmiyim

 15. Umut diyor ki:

  Merhaba ben iki hafta gece iki hafta gündüz olmak kaydı ile akşam 20 sabah 08 saatleri arasında çalışıyorum yasaya uygun mu iki hafta çok değil mi yeni çocuğum oldu eve vakit ayıramiyorum nasıl bir yol izlemeliyim tesekkur ederim

  • avtevrat diyor ki:

   Gece çalışması 7,5 saati aşamaz,

   Not: Sorulara yanıt verip vermemeye bizler karar veririz. Sorulara yanıt verme zorunluluğumuz yoktur. Bu bilgiler kısa içeriklere sahip olup ayrıntılı sorunuza yanıt almak için danışmanlık hizmeti almalısınız. Danışmanlık hizmeti almak için tıklayınız Aynı soruyu tekrar tekrar yazmayınız, dikkate alınmayacaktır. Hukuka,ahlaka aykırı sözler sahibine cezai ve hukuki yaptırım olarak geri dönecektir.

 16. Mehmet diyor ki:

  Tevrat bey merhaba ben bir özel sektör de çalışıyorum aynı İş yerinde yaklaşık olarak 15 yıldır çalışmakdayım devamlı olarak 24. 08 çalışıyorum artık psikolojik olarak yoruldum aile yaşantım neredeyse yok diyebilirim aynı sektör de çalıştığım aynı konumda arkadaşlarım la aynı maaş alıyoruz bu yasal mı artı ben gece çalışmak istemiyorum psikolojim bozuldu nasıl bu iş yerinden çıkabilirim lütfen cep yazarsanız sevinirim çok teşekkür ederim kolay gelsin

  • avtevrat diyor ki:

   Mert Bey, gece çalışma sizin gibi sürekli olamaz. Belli dönemler halinde gündüze çıkmalısınız yasa bunu emrediyor. 0553 254 81 34 ten randevu alarak hukuki destek alabilirsiniz.

 17. Serdar diyor ki:

  Enerji santralinde vardiyalı olarak çalışıyorum sürekli olarak bilgisayar başındayım yemeğimi işimin başında yiyiyorum. Vardiyalarda herhangi bir molamız yok. Ancak iş yeri çalışma saati olarak 7,5 saat üzerinden ücret ödemesi yapıyor. Şirket bana vardiyalarda hak ettiğim molayı vermez ise veyahut buna denk gelen mesai ödemesini yapmaz ise tazminat olarak iş sözleşmemi fesh etme hakkım varmıdır. Haklarımı alabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekir.
  Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

  • avtevrat diyor ki:

   11 saate kadar çalışma karşılığı 1 saat mola verme hakkınız vardır. Fesh yoluna gidebilirsiniz.

 18. Şahin diyor ki:

  Merhaba avukat bey kamuda güvenlik olarak çalışmaktayım saat 17:00 gidiyorum sabah 08:00 da çıkıyorum Bi gün gidiyorum bugün gitmiyorum 15/33 hep gece gidiyor ve tek başıma nöbet tutuyorum Mesai ödemiyorlar Nedir efendim bizim hukukumuz. Saygılarımla

 19. Meryem diyor ki:

  Tevrat bey ben samsun dogumevinde bilgi islem persononeli olarak calisiyorum 18 yıldır 16 Saat ve24 saat nobet tutuyorum.kadrolu calisanlarin yipranma hakları var fakat biz taseronlarin yok nobrt titmaktan artik yoruldum benim sürekli nobet tutmamın benim emekliliğime etkisi olurmu

 20. Hatice diyor ki:

  Tevrat Bey eşim 16:00-24:00ve 24:00-08-00 vardiyasında üretim departmanında tek başına vardiya tutuyor. Tanklar ve vanaların bulunduğu karışık alanlarda çalışıyor.Gece çalışmasına ilişkin yönetmeliği incelediğimde tek başına vardiya tutulmaz gibi bir ibare göremedim ama yönetmelikte hep çoğul ibareler var.Eşim tek başına vardiya tuttuğunda hep kaygılı başına bir şey gelse en iyi ihtimal bir kaç saat kimsenin fark etmesi imkansız gibi.Sizce tek başına gece vardiya tutmak doğru mu?

  • avtevrat diyor ki:

   Yasada tek başına çalışmaya engel yok. İş güvenliği ve işçi sağlığı noktasında şikayetleri varsa o yönden ilerlenebilir.

 21. ekrem diyor ki:

  Sayın Tevrat ben otomotiv yan sanayi de çalışmaktayım, 2007 yılında başlayan bir Tiroid rahatsızlığım oldu ve 2013-2014-2015 yıllarında kanser teşhisi ile peşpeşe üç defa ameliyat oldum, son 2 yıldır iş yeri hekimi benim tavsiyem ile beni gece çaıştırmadı, şimdi ise sağlımın düzeldiğini belirterek 3 vardiya düzeninde çalışacağımı söylüyor, fakat benim hastalığım büyük oranda stres ve düzensiz bir hayattan, vardiyalı çaışmaktan kaynaklanıyor, sormak istediğim gece postasında çalışmamak için ne yapmalıyım ?teşekkür ederim.

  • avtevrat diyor ki:

   sağlık sorunuzu ve belgelerini işyerine ibraz ile gece çalışmak istemediğinizi bildirmeniz

 22. şahin diyor ki:

  ben de özel sektörde turizim işnde çalişiyrum işe başlayali 4 yil oldu yaklaşik 2 yil gece 4:12 vardiyasinda çaliştm ve şimdi de ayni hafta içinde 3 vardiyada da çalişiyrum iş erenimin beni böyle çaliştirma ya hakki varmi beni bilgilendirebilirmisiniz

  • avtevrat diyor ki:

   Vardiyalı çalışma yasa ve yönetmeliğe uygun olarak yaptırılır. Buna göre 1 hafta gece diğer hafta gündüz ya da 2 şer haftalarla bu şekilde çalışma yapılabilir. Sürekli 1 yıl gece çalışma mevzuata uygun olmadığı gibi insan sağlığına da uygun değildir. Biyonik insan olmadığına göre çalışma şeklinizden doğan örneğin gece 7,5 saatten fazla çalışmalarda fazla mesai ücreti hakkınızı yasal yollara başvurarak talep ve takip edebilirsiniz.

 23. Murat diyor ki:

  Merhaba biz 12~24 vardiya sistemi ile 5 yildir calisiyorduk simdi 2+2+2 olarak değiştirdiler bazi emeklililer 12~24 vardiya sistemini mahkemeye verdiler hafta tatili yok diye muhtemelen kazanicaz diyorlar acaba kazanilabilirmi

  • avtevrat diyor ki:

   Başkalarının soruları bizi ilgilendirmez, sizin sorunuz varsa danışmanlık alabilirsiniz.

 24. Ferdi diyor ki:

  Merhaba Tevrat bey 2012 yılında bari hep 24.00 8.00 Vardiyasinda çalışıyorum istifa etsem tazminat alabilir miyim şimdiden çok teşekkürler

  • avtevrat diyor ki:

   Evet bu çalışma şekli yönetmeliğe aykırı avukatla noterden ihtar çekip fesh yoluna gidebilirsiniz.

 25. Levent diyor ki:

  Tevrat bey merhaba.. Yaklaşık 16 yıldır otomotiv sektöründe 08:00/18:00 makam şoförü olarak çalışmaktayım.. Ancak şimdi işyerim bana üçlü vardiya sistemine geçeceğimi söylüyor fakat ben kabul etmiyorum.. İşe girdiğim andan itibaren hiçbir belgeye vardiyalı çalışmayı kabul ettiğime dair imza atmadım.. Fakat benden çok sene sonra işe giren 3-4 arkadaş vardiyalı çalışma sistemini kabul ettiği halde işyeri tarafından hala 08/18 çalıştırılıyor.. Bu durumda bana vardiyalı çalışma konusunda ısrar edilebilir mi yada iş akdimin feshi konusunda yaptırım uygulayabilirler mi? İyi çalışmalar

  • avtevrat diyor ki:

   Vardiyalı çalışma düzeni iş şartlarında esaslı değişiklik anlamına gelir bu konuda sizin yazılı onayınız olmadan size dayatma yapılamaz. Çünkü yaşam düzeniniz baştan değişiyor. İş akdinize son verilirse tazminatlarınız ödenmelidir. Bu süreçte noter ihtarnamesi ile hakkınızı aramanızı tavsiye ederim.

 26. Serdar diyor ki:

  Selamlar avukat bey, ben bina ve mal bakıcısı kadrosunu işgal eden işçi statüsünde çalışmaktayım. Sorum; bugüne kadar 24 saat aralıksız çalışmaktaydım. Ancak kurumumuz bir sebep belirtmeden 12 saatlik çalışma esasına dayalı vardiyalı sisteme geçildi. Ekonomik ve özlük hak kayıplarım noktasında hukuki anlamda ne yapabilirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 27. CANAN DAMLA ÖZDEN diyor ki:

  MERHABALAR.
  TEVRAT BEY GECE SAAT 00:00 DA İŞE BAŞLIYORUM ERTESİ GÜN ÖĞLEN 12:00 DA İŞTEN ÇIKIYORUM BU UYGUN MUDUR?
  NASIL BİR YASAL İŞLEM BAŞLATABİLİRİM. MESAİ PARASIDA YOK.

  • avtevrat diyor ki:

   Gece çalışması 7 saat 30 dakikayı geçen kısmı fazla mesai ücretine hak kazanır. Avukatlık ofisimize başvuran işçilere ihtarname yazıyor, işçilik alacaklarını talep ediyoruz.

 28. Arif diyor ki:

  Ben 5 senedir 1 hafta gece 1hafta gunduz 5gun uzerinden vardiyasi olarak calisiyorum 21:00 08:00 ve bunun 1 saati mesai olarak geciyor gece farkinin daha farkli olmasi gerekiyor mu geriye dönuk gece farkini alabilirmiyiz tesekkurler iyi calismalar

 29. Yasin kabak diyor ki:

  Selamün aleyküm iyi günler efendim benim bir sorunum olacaktı bilgi verirseniz sevinirim..
  Şimdi ben örnek veriyorum bugün 16.01.2017 sabah 08:00 akşam 17:00 ‘a kadar çalıştım ve benim gece vardiyası ertesi gün yani 16.01.2017 akşam 20:00 sabah 08:00 ‘a kadar çalışaçağım yalnız sorun şu gece ye geçmeden önce dinlenme hakkımız varmıdır ya da bu dinlenme hakkı dün akşam 17:00 iş saati ile mi başlıyor yoksa sabah saat 08:00 da mı başlıyor.
  Yine aynı konu üzerinden devam edeceğim gece vardiyası bittiği gibi dinlenme hakkımız varmıdır gece çıkışı ile izin aynı anda verilir mi ?

 30. Serafettin diyor ki:

  Selamuleykum ayirli günler ben işletmede yaklaşık iki senedir sürekli gece çalışıyorum işletme müdürüne sürekli beni gündüze geçirmesini istiyordum fakat mudur çalışma seklimiz bu diyerek sürekli isteyen çalışır istiyen gider diyerek başından salıyor eşimle aynı isyerindeyiz ve psikolojik men cok tum görme kaybı yaşıyorum ne yapmam gerek teşekkürler

 31. simge bilir diyor ki:

  merhabalar tevrat bey,
  yaklasik 6 ay once basladigim is yerine kabul asamasinda herhangi bir vardiyadan bahsedilmedi fakat imzaladigim sozlesmede ‘ isveren calismalari postalar haline bolmede serbesttir’ gibi bir ifade yer aliyor. bu cok genel bir tabir gibi geldi bana. iki hafta sonra iki vardiyali (07:15-20:15/ 20:15-07:15) vardiya duzenine geciliyor. bu vardiyaya gelmem icin bana herhangi bir imza attirilmadi henuz.vardiyali sisteme gecmeden once imza attirilmasi gerekir mi? yoksa bunu sozle belirtmeleri yeterli midir? bir de duzenlenen bu vardiya saatleri yasaya uygun mudur? 7,5 saati gecemez ifadesi biraz kafami karistirdi. bu calisma saatine gore gece vardiyasi ara molalar cikarildiginda 9,5 saat oluyor. iyi calismalar dilerim. simdiden tesekkurler.

 32. nur diyor ki:

  bahçelievlerde bir özel hastanede radyoloji teknikeriyim. çalışma saatlerimiz 08:00-16.00 16:00-24:00 24:00-08:00 olmak da olup gece vardiyasına evim beylikdüzünde olduğu için vasıta bulamadığımdan gelemiyorum önceden gece vardiyası olmadığından böyle sıkıntımız yokdu ama şimdi eleman alıp gece vardiyası eklediler her gelmediğim zamanda hastane beni tutanak tutacam diye tehdit ediyor. hastaneyi defalarca uyarmama rağmen bize servis verilmiyor. ne yapmam gerekiyor

 33. tolga diyor ki:

  tevrat bey mrb. fabrikada 6 yıldır silahlı kendi bünyesinde güvenlik görevlisiyim.vardiyalarımız 1 er hafta arayla 24.08 16.24 08.16 olarak haftalık devam ediyor.gece vardiyası kanunlarına göre gece vardiyasında çalışan işçi ertesi hafta gündüz çalıştırılır diyor. ama biz 16 . 24 yanı saat saat 20 den sonra gece variyası sayıldıgına göre istirahat saatimiz 18 .30 19.00 dolayısıyla gece vardiyası 4 bucuk saat oluyor ve aylık 3 gece 1 gündüze tekbul ediyor. bu bana iş hakkımı fesih sebebi dogururmu . şimdiden teşekkürler.

 34. Ali diyor ki:

  Selamın aleyküm tevrat bey şuan çalışdiğim fabrika vardiya’lı çalışma sistemine geçicek bağzı bölümler de uygulanıyor akşam 20:30 sabah 08:30 çalışılıyor aynı sistem üzerinden bizim bölümede vardıya kurcaklar kabul etme me hakkına sahipmiyim 12 saat çalıştıra bilirlermi cevaplarsaniz çok memnun olurum saygılarla kolay gelsin

 35. murat diyor ki:

  merhaba tevrat bey, ben özel bi sektörde 7 yıla yakın iki hafta gece iki hafta gündüz çalışmaktayım artık bünye olarak kaldıramıyorum vardiya sisteminde çalışmaktan piskojik sorunlar yaşamaya başladım son zamanlar, gündüz çalışmak istediğime dair nasıl bi yol izlemeliyim işverene karşı. şimdiden teşekkürler.

 36. Nedret Çelik diyor ki:

  Merhabalar tevrat bey.
  Ben kamuda taşeron üzerinden çalışıyorum.Bizler iki vardiya 08:00/20:00 ve 20:00/08:00 olarak çalışmaktayım.İşyerinde 12 saat çalışma ile 6 gün gece çalışıp 3 gün izin kullanıyorum.İzin dönüşü gündüze başlıyorum yine 12 saatten 6 gün çalışıp 3 gün izin kullanıyorum.
  Sorum şudur;
  1-Altı gün 12 saat çalışmaya 3 gün izin normalmidir acaba? Birde hafta tatili izinimiz de yoktur.
  2-Vardiya izini verilse bile gece yasal çalışma süresini aşmışmolduğum için fazla mesai ücreti alma hakkım var mıdır acaba? 3 gün izin kullandırmış olsalar bile mesai ücreti alabiliyor muyum.
  3-Bu çalışma şartlarında normalde kaç gün izin yapmam gerekmektedir.

  Yardımcı olursanız çok sevinir.Şimdiden yardımlarınız için çok teşekkürler.

 37. Veli diyor ki:

  Mrb Tevrat bey 4857/69 a eklenen madde ile Sağlık, Turizm ve Özel Güvenlik personelinin yazılı muvaffakat ile gece 7,5 saatten fazla çalıştırılabileceği ön görülmektedir. Özel güvenlik personeli olarak gece çalışmaktayız, 15 saat çalışıp 56 saat istirahat ediyoruz, muvaffakat versek 17:00 – 08:00 saatleri arasında çalıştırılabilirmiyiz?

 38. Deniz diyor ki:

  Slm Tevrat bey ben bişirkette çalışıyorum çalışma saat.12 saattir yani sabah 08:00 de başlıyoruz aksam saat:20:00 de bitiyor haftalık çalışma saatimiz. 45. Saattir. Bu sisteme göre 6 gün calışıyorum günlük kaç saat mesai hakederim bu konu hakkında yardımınızı rica ederim.

 39. kübra demir diyor ki:

  Merhaba,
  Ben çağrı merkezinde çalışıyorum. Gece vardiyasına akşam 22:00’da gelip sabah 08:00’de çıkıyorum ancak biz gece vardiyasında tek kişi çalışıyoruz ve apartman dairesi pronet tarafından düzenlenen alarmımız dısında güvenliğimiz yok bu yasal mıdır nereye şikayet edebiliriz.

 40. Gamze DEMET SIBIÇ diyor ki:

  Sayın Tevrat Bey,

  TRT Genel Müdürlüğü Dış Yayınlar Daire Başkanlığı’nda Mütercim Spiker ünvanıyla Kadro Karşılığı Sözleşmeli personel olarak görev yapmaktayım.

  Normal çalışma saatleri (09:00-18:00)’ne ek olarak, 14:00-22:00 arası vardiyalı çalışma sistemine sahibiz. Öncelikle bu çalışma saatlerinin akşam mı yoksa gece vardiyasına mı girip girmediğini sormak isterim.

  10 Haziran 2016 tarihinde ikiz bebeklerim dünyaya geldi.

  İlk sorum: Süt iznimi 1.5 saat olarak kullanıyorum. Süt izni kullanırken 14:00-22:00 arası akşam vardiyasında çalışma zorunluluğum bulunup bulunmama konusunda bilgi almayı rica ederim.

  İkinci sorum: Bebeklerim iki yaşına gelene kadar 14:00-22:00 saatleri arasındaki vardiyada çalışma zorunluluğumun olup olmaması konusunda tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.

 41. Mehmet diyor ki:

  Çağrı merkezinde Gece Vardiyasında çalışmaktayım. Haftanın 5 günü vardiya saatlerim 21:30-08:00 arasındadır. Mola saatlerim toplamda 1,5 saattir. Toplamda 9 saat çalışmaktayım. Gece çalışma süresi yasal olarak 7,5 saati geçtikten sonra yasal olarak 1.5 saat fazla çalıştırmaktayım. Şirket bu mesai ücretini ödememektedir. Bu nedenle işimden istifa edersem mahkeme yolu ile geriye dönük mesai ücretimi ve ihbar ve kıdem tazminatımı , 15 günlük yıllık izin parasını alabilir miyim.?

  • avtevrat diyor ki:

   Volkan Bey, gece çalışmasına ait yasal düzenlemelere aykırı şekilde çalışmaktasınız. Bunu size işveren talimat olarak vermekte. Bu halde yasaya aykırı şekilde çalışmaya zorlanamazsınız bu halde işten ayrılmayı düşünmek sizin hakkınız. O halde ihtarname keşide ederek kıdem tazminatınızı, fazla çalışma ücretinizi zamanaşımı define uğramadan 5 yıllık dönemi talep edebilirsiniz. İş akdi ne şekilde sona ermiş olursa olsun, kullanılmayan yıllık izinlere ait ücret alınabilir. Bu hakkınızın varlığı yanına nasıl kullanacağınızı da bilmek belirlemek zorundasınız. Bu yazıyı uzun tutmamın nedeni bu yazıyı okuyacak diğer sayfa ziyaretçilere yol göstermektir. Her işte olduğu gibi hukuki problemlerin çözümü bir avukattan hukuki destek almanızdır.

 42. Murat öz diyor ki:

  Merhaba bizi 195 saat çalıştırıp sonra mesai veriyorlar ve 16/24 çalışırken cuma günü 20:00 görev alıp 08;00 görev bırakıyorum cumartesi izin günüm sayılıyor bu yönetliğe uygun mu acaba 19 kişiyiz dava açmak istiyoruz hakkımız varsa teşekkürler

 43. akif diyor ki:

  merhaba ben liman da vinç operatörü olarak çalışmaktayım.kullandığım ekipman gereği yaptığım iş çok riskli.altımda 550 ton ağırlrğında bir makine ve kaldırdığım yük en az 30 ton aşşağıda da bir sürü insan.en küçük bir dalgınlık.düşünmesi bile kötü.neyse iş yerim birde bunun üzerine eleman yetersizliğini kanunlarımızı da arkasına alarak abuk subuk vardiyalar yaparak tamamlamaya çalışmakta.gece 04:00 – 16:00 diye bir vardiya çıkardılar.üstelik ben bugün 0800-1600 dan çıkıyorum ve gece tekrar 0400 da işe gidiyorum.kanunen bu ne kadar doğru bilgi verirmisiniz sizden rica ediyorum.ayrıca doğruysa bile ben bugün 16.00 da çıkmışım servise bin eve git saat beş ee hava zaten sıcak insan hemen uyuyamaz ki yat et saat 12 saat 2 de tekrar uyan tabii uyuya bildiysen sonra git işe başla o uykusuzlukla taa gündüz 16.00 ya kadar….hadii kanunu geçtim insanlık bunun neresin de saygılar..

  • avtevrat diyor ki:

   Evet sizin işiniz dikkatin en üst düzeyde olması aynı zamanda iş güvenliği ve işçi sağlığının da en üst düzeyde olması gerekenlerden. İnsan hatasını telafi eden güvenlik önlemleri şart. Günde 11 saatten fazla çalışma yasaktır.

 44. akif diyor ki:

  Tevrat bey ben limanda çalışmaktayım vinç operatörüyüm.işim kullandığım ekipman gereği son derece riskli en ufak bir dalgınlık çok kötü sonuçları olan bir kazaya neden olabilir.Bunu yöneticilerimde çok iyi biliyor.fakat eleman eksikliğini bahane ederek bazen bizi gece 04:00 ten gündüz 16:00 a kadar çalıştırıyorlar.ve birde bunu günüz vardiyasında çalışana denk getiriyorlar.Yani ben bugün 08:00-16:00 vardiyasından çıkıyorum ve gece 04:00 da tekrar işe geliyorum ve yine 16:00 a kadar çalışıyorum. bazen bu olayı 2 gün peş peşe uygulaya biliyorlar.yaa ben 16:00 dan çık tımmı ne zaman evime giderim nezaman yatarım uyuya bilirmiyim hiç düşünen yok.Yasa çerçevesi içerisinde çok büyük tehlike ve zan altında bırakıyorlar bizi.bu işkenceden nasıl kurtulabiliriz…tşkr..

 45. Birol diyor ki:

  Yüksek tansiyon hastasiyim vardiyali çalışıyorum hep gündüz çalışmak istiyorum bu mümkün mü

 46. eser diyor ki:

  s.a gece vardiyasında son geceden çıkdından sonra işveren kaç saat sonra işe çağırabilir . son (6) gece 23:00 07:00 çıkdıkdan sonra
  1 gün sonra sabah 07:00 15:30 vardiyasına çağrıldım

  • avtevrat diyor ki:

   Posta Değişiminde Dinlenme Süresi
   Madde 9 — Posta değişiminde işçiler sürekli olarak en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz. Bu hüküm, postası değiştirilen işçilere de uygulanır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir