Devremülk sözleşmesinden cayma ile devremülk sözleşmesinin iptali

Devremülk sözleşmesinden cayma ile devremülk sözleşmesinin iptali ve yine geçerli olmayan devremülk sözleşmesi’ne farklı hukuki sonuçlar bağlanmıştır. Öncelikle söylemem gerekir ki çoğu tüketicilerin bilmediği bir konu da devremülk satış sözleşmesinin resmi şekil şartına tabi olduğu,imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz olduğudur. Noterden ya da tapudan akdedilmeyen devremülk sözleşmesine dayalı olarak tüketici verdiği senet ve ödediği parayı iade alabileceklerdir.

Her hak gibi bu işlemin hukuki prosedürü vardır. Noter ihtarnamesi, ayni hakka taalluk eden devremülk sözleşmelerinde dava öncesi zorunlu olduğu gibi  iyiniyetli sulh girişimidir. Bu nedenle hukuki süreci avukatınız ile yürütünüz. 27.7.2017

devremülk sözleşmesi iptali
devremülk sözleşmesi iptali

Yargıtay 13.Hukuk Dairesi

Esas No: Karar No: YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2016/18676 2017/3293 Karar Tarihi: 16.03.2017 T.C. ALACAK DAVASI – TARAFLAR ARASINDA İMZALANAN SÖZLEŞMENİN RESMİ ŞEKİLDE YAPILMADIĞI – DAVANIN KABULÜNE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ – KARARIN DÜZELTİLEREK ONANMASI ÖZET: Taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması gerekmiştir. (6502 S. K. m. 50) Dava ve Karar: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı … Otel İşl. AŞ avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. Davacı, davalı şirket ile 21/04/2013 tarihinde devre mülk satış sözleşmesi ve senetleri imzaladığını, 200 TL peşin ödediğini, geriye kalan kısmı için senet verdiğini, peşin ödenirse tapunun devrinin yapılacağının belirtildiğini, toplam 10.975 TL ödeme yaptığını, devre mülkün tesliminin yapılmadığını belirterek sözleşmenin iptali ile ödediği 10.975 TL nin yasal faizi ile birlikte iadesini talep etmiştir. Davalı… TUR ORGANİZASYON TUR İNŞ TİC LTD ŞTİ, davanın reddini dilemiştir. Davalı … OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİC. A.Ş., husumetten davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kabulü ile; 21/04/2013 tarihli … nolu… Hisseli Gayrimenkul Sözleşmesinin iptaline, ödenen 10.975,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı …OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİC. A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2-Davacı, 21.04.2013 tarihli devremülk satış sözleşmesinin iptali ve ödediği bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, taraflar arasında 21/04/2013 tarihinde devremülk satış vaadi sözleşmesi tanzim edildiği, 6502 sayılı Yasanın 50. maddesinde öngörülen süre içinde cayma hakkının kullanıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir. Oysa ki taraflar arasında imzalanan devremülk satış Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 1 / 2 Esas No: Karar No: YARGITAY 13. Hukuk Dairesi 2016/18676 2017/3293 Karar Tarihi: 16.03.2017 T.C. sözleşmesinin sözleşmenin konusu başlıklı 2. maddesinde ‘İş bu sözleşmenin konusu …OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİne ait …ili …ilçesi … Mevkii … Pafta … Ada …nolu parselin 7/10920 hissesinin satışı, satış bedeli, teslimi, bakım aidatı, resim, harç ve vergilerin ödeme koşulları, gayrimenkulün teslimi sonrası işletilmesi ile ilgili alıcı ve satıcı arasındaki karşılıklı taahhütleri kapsar.’ şeklinde ifade edilen hükümle taraflar arasında devremülk satış sözleşmesi yapıldığı ve söz konusu sözleşmenin resmi şekil şartına tabi olduğu ve taraflar arasında imzalanan sözleşmenin resmi şekilde yapılmadığından geçersiz sözleşmeye dayalı olarak tarafların verdiklerini iade edecekleri gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, az yukarıda belirtilen hatalı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. Ne var ki, yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması usulün 438/son maddesi gereğidir. Sonuç: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı … OTEL İŞLETMELERİ TURİZM İNŞAAT TİC. A.Şnin sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin kararının gerekçesi yönünden düzeltilerek ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMKnun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤) Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı Sayfa 2 / 2

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir