Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği

İşçi ile işveren belirsiz süreli iş sözleşmesi yapması asıldır.

Şartları da varsa belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir. Taraflar arasında imzalanıp işçi özlük dosyasında saklanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir örneği işçiye teslim edilmelidir. Bu sözleşme işçi işe girerken imzalanmalıdır. İş ilişkisi devam ederken işçiye bu sözleşmeyi imzalatmak işçinin onayı ile mümkündür.  İş sözleşmesinde işçi aleyhine çalışma şartlarında esaslı değişiklik yapılamaz. İşçinin aldığı ücret düşürülemez. İş sözleşmesine yasaya aykırı olarak maddeler konamaz. İş Mahkemelerinin yetki alanı yasaya aykırı olarak konamaz konsa da işçiyi bağlamaz. İşyerindeki çalışma şartlarının iş sözleşmesine aykırı olmaması, muhasebe kayıtları ile iş sözleşmeleri uyumlu olmalıdır.

İş sözleşmesi yaparken dikkatli olmalısınız,

Avukatın kontrolünden geçerek imzalanan iş sözleşmesi her iki tarafın da yararınadır. Gelecekteki uyuşmazlıkları asgariye indirecek uyuşmazlığın çözümüne katkı yapacaktır. 

Aşağıda örnek bir sözleşmeye yer veriyorum. 

AV. TEVRAT DURAN, İstanbul

0553 254 81 34 

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1- Taraflar;

 Aşağıda isim (unvan) ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında, tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve belirtilen şartlarla ” BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ” yapılmıştır. Taraflar bundan sonra “işveren” ve “işçi” olarak anılacaktır.

 İŞVERENİN

Adı soyadı (unvanı):

Adresi:

İŞÇİNİN

Adı soyadı:

Baba adı:

Doğum yeri ve yılı:

Yasal yerleşim yeri:

 Madde 2- İşçinin Çalışma Yeri;

 İşverenin .İstanbul sınırları içindeki ….. Bahçeşehir mağazasında çalışılacaktır.

 Madde 3- İş tanımı; aşağıdaki işler işçinin ödevidir. Bunun dışında görevler işçiye yüklenemez. 

 

1-……….

 

2-………

 3-………..

4-…………….

Madde 4- Sözleşmenin Süresi;

 Bu iş sözleşmesi, …/…/…… tarihinde başlamış olup, iş sözleşmesi belirsiz süreli olarak akdedilmiştir.

 Madde 5- İşe Başlama Tarihi:; …/…/…

 Madde 6- Deneme Süreleri;

 

Deneme süresi 2  aydır. İşçi ya da işveren bu süre içinde iş sözleşmesini nedensiz ihbarsız ve tazminatsız feshedebilirler. İşçinin çalışması ilk günden SGK’ya bildirilecektir. 

 

Madde 7- Çalışma Süreleri;

 Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre, haftanın 6 gününe eşit şekilde bölünerek uygulanır.

 Ancak, 45 saatlik haftalık normal çalışma süresi, işveren tarafından gerekli görüldüğünde:

 a) Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile, farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca, işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerekliğinde değiştirilebilir.

 b) 45 saatlik haftalık normlar çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normlar çalışma süresi 45 saati aşamaz.

 c) Ara dinlenme zaman öğle 1 saat ve 15 er dakikalık olarak 2 defa işverence verilir.

 d) İşçi bu maddede çalışma şekil ve şartlarını peşinen kabul eder.

 Madde 8- Fazla Çalışma;

 İşveren, ülkenin genel yararları, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak koşulu ile, yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir.

Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır ve ücreti zamlı olarak ödenir. Av.TevratDURAN Ancak, denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırma olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 Madde 9- Telafi Çalışması;

 

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması ya da işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir.

 

Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

 

Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

Madde 10- Ücret;

 İşçinin aylık NET/BRÜT ücreti ………….-TL dir. İşçinin ücreti kural olarak imza karşılığında kendisine ödenir.

 

Madde 11- Fazla Çalışma Ücreti;

 

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 

Madde 12- Ücret Ödeme Zamanı;

 

İşçi ücreti ayda bir ödenir. Mücbir bir neden olmadıkça, her ayın ücreti 5’inde ödenir. Ayın 5’i pazar gününe denk gelirse pazartesi günü ödenir. www.tevratduran.com

 

 

Madde 13- Özel Hükümler;

 

 1. a) İşverenin, işçilerin bir bölümüne veya tümüne sözleşme gereği olmaksızın, teşvik amaçlı olarak yapacağı süreklilik arz etmeyen nakdi ayni ödemeler, işçiler bakımından kazanılmış hak niteliğinde olmayıp, tekrarlanacağı anlamına gelmez.
 2. b) İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, www.tevratduran.com, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

 1. c) İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı peşinen kabul eder.
 2. d) İşçi, işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.
 3. e) İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.
 1. f) İşçi, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından 6 aylık sürede işverenle rekabet oluşturacak şekilde www.tevraturan.com kendi namına iş yapmamayı; rakip işyerinde aynı, benzeri ya da benzeri olmayan herhangi bir konuda çalışmamayı ve ortak olmamayı taahhüt eder.

 

 1. g) İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlarda bulunmamayı taahhüt eder.

 

 1. h) İşçi, işyerindeki makine, alet ve teçhizatı usulüne uygun olarak ve özenle kullanmayı, görevi ile ilgili olmayan işlerle uğraşmamayı, kendisine teslim edilmemiş makine, alet ve edevatı kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. i) İşçi, kendisine işinde kullanılmak üzere teslim edilen malzeme, araç ve gereçleri işyeri dışına çıkarmamayı, amacı dışında kullanmamayı taahhüt eder.

 

 1. j) İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalışması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması ya da kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

 

 1. k) İşçi, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, hak ettiği andan itibaren 3 ay içinde kullanma hakkı vardır. 

 

 1. l) İşçi, iş sözleşmesinin feshinde, kendisine teslim edilmiş bulunan her türlü demirbaş eşyayı eksiksiz olarak teslim etmeyi, kendi kasıt veya kusurundan meydana gelmiş zararlar varsa, tazmin etmeyi taahhüt eder.

 

 1. m) İşveren, işçinin ücretini ve bu sözleşme ile 4857 sayılı İş Kanunu’ndan doğan diğer haklarını süresinde ödemeyi , SGK’ya bildirmeyi ve primini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

 1. n) Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterildiği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar iyiniyetle çözülür.

 

 1. o) Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

 

ö) Sözleşmenin uygulanmasında çıkacak uyuşmazlıklarda, işyerinin bulunduğu ile işçinin son çalıştığı yer mahkemeleri ve icra daireleri www.tevratduran.com yetkilidir.

 

Madde 14- İki sayfadan oluşan iş bu belirsiz süreli iş sözleşmesi, …../…./……. tarihinden taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okunarak imzalanmakla, işveren işçiyi iş ve ücret vermeyi, işçi de belirtilen şartlarla iş görmeyi karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

 

 

 

 

İŞVEREN VEYA VEKİLİ                                                        İŞÇİ

                                   Kaşe                                                                          Adı Soyadı

                                   İmza                                                                               İmza

 

 

 

 

 

 

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

40 thoughts on “Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği

 • 7 Şubat 2016 at 00:28
  Permalink

  Bir sorum olacak bana belirsiz is calismasi kagidini getirdiler okudum ama imzalamadim bir sorunla karsilasirmiyim. Yani zorla imzalatmak isteseler ne yapmam gerekir tesekkurler

  Reply
  • 7 Şubat 2016 at 12:40
   Permalink

   İşe başlarken okur kabul ederseniz imzalarsınız işe başlar ya da başlamazsınız/işyeri başlatmaz. İkincisinde ise artık işe başlamışsanız size dayatılan sözleşmeyi imzalamak size kalmıştır. En doğrusu işçi işverenin karşılıklı haklarını koruyup kollayan objektif hakkaniyetli bie sözleşme metninin oluşturulup karşılıklı imzalanmasıdır. Yalnız işçi kesimi avukatına ücretini vererek sözleşme düzenlenmesini ya da işverenin hazırladığı sözleşmeyi avukatına vererek ücretli hukuki görüşünü almaya değer bir bilince akla sahip değildir. Ya buna bilgisi yetmez ya da işyerinin bu metni kabul etmeyeceğine olan inancından böyle davranır. Kervan yolda düzülür özdeyişiyle bu durum izah edilir. Bu kadar

   Reply
 • 12 Şubat 2016 at 08:30
  Permalink

  İyi günler ben iki buçuk yıldır özel bir şirkette çalışıyorum ise girerken belirsiz sureli iş sözleşmesi yapmistik ancak şuan işveren yeni belirsiz sureli iş sözleşmesi imzalamamizi istiyor 150 kişi çalışan bir şirket sadece 6 kişi imzalamadik isverende bize zam yapmadı istende çıkarmadı konuştuk neden zam yapmadiklarini sorduk diğer herkese yapıldı imzalamayana zam yok işten cikartmiyorum kendiniz istifa edin diye bize psikolojik baskı uyguluyor tazminat vermemek için bu yasalmidir zam yapmamaları baskı uygulamaları imzalamak zorunda mıyız ? Tesekur ederim cevabınızı bekliyorum kolay gelsin

  Reply
  • 12 Şubat 2016 at 20:08
   Permalink

   Sözleşme içeriğinin hakkınız koruyacak şekilde olmak şartıyla İmzalamak sizin de menfaatinize olur.

   Reply
 • 13 Şubat 2016 at 19:42
  Permalink

  Sözleşmede bizim hakkımızı savunan hiç birşey yok eskisinde var ama yeni sözleşmeyi imzalamak zorunda mıyız yanı ?

  Reply
 • 17 Şubat 2016 at 15:53
  Permalink

  ben işveren olarak iş başvurusuna gelen bir adaya sözleşme metnini verdim bu kişi sözleşmedeki maddeleri karalamış ben karalamaları görmeden bu kişiyi işe aldım bu sözleşme geçerli bir sözleşme midir? ne yapmam gerekir yardımcı olursanız sevinirim

  Reply
 • 21 Nisan 2016 at 15:28
  Permalink

  iyi günler ben bir yıldır ozel bir sirkette şöför olarak çalısıyorum. Bir yıl dolduktan sonra sözleşme yapılmazsa iş akdini tek tarafli fes etmek mumkun olurmu tazminat alınabilirmi. Fes etme sebebim zam yapmaması ve aynı işi yapanla bana işverenin eşit davranmadigidır.

  Reply
 • 4 Haziran 2016 at 05:09
  Permalink

  selam arkadaşlar bana bugün belirsiz iş çalışmasi diye bi sosleş me işyeri getir de imizala dedi ler nepmam lazım 2.yıldir calişi yom

  Reply
  • 5 Haziran 2016 at 17:37
   Permalink

   Size verilen Sözleşme içeriğini bilgisayar üzerinden görebilme yetim henüz yok.

   Reply
 • 26 Haziran 2016 at 03:48
  Permalink

  Merhaba ben özel bir şirkette muhendis olarak çalışıyorum sirkete girerken belirsiz süreli bir sözleşme imzaladım sözleşmeyi imzaladıktan sonrada sirketin ile noterden onaylı istihdamı zorunlu mühendis sözleşmesi imzaladık bu durumda hangi sözleşmem geçerli oluyor

  Reply
  • 26 Haziran 2016 at 14:20
   Permalink

   Belirsiz süreli sözleşme gerçek iradeye uygun olan ise ki öyle görünüyor; o zaman belirli süreli sözleşme yasal zorunluluk nedeniyle yapılmış demektir değer verilemez.

   Reply
 • 29 Temmuz 2016 at 09:07
  Permalink

  Iyi günler. 3 yildir çalıştığım sirket baya yeni is sozlesmesi imzalatmak istiyor. Sözleşmede ek olarak isten cikinca ayni bolgede bi firmada calisamaz calisirsa 10 maas tazminat ceza gibi seyler bulunuyor bu yasal midir

  Reply
  • 29 Temmuz 2016 at 11:27
   Permalink

   Çalışma devam ederken işçiye bu belge imzala denemez, dense de işçi imzalamak zorunda değil. Çünkü işçi aleyhine bir madde sözleşmeye konmak isteniyor. Adalet terazisi dengededir; sözleşmeye de işveren haksız olarak işten çıkarırsa 10 maaş ekstra işçiye ceza öder şeklinde madde konursa hakkaniyet dengesi kurulmuş olur ki bu halde kabul edin derim.

   Reply
 • 30 Eylül 2016 at 20:28
  Permalink

  Ozel bir hastanede radyoloji teknikeriyim. 1 bucuk yildir bu kurumda çalışıyorum.radyoloji calisma saatleri haftalik 35 saattir. İs sozlesmemde de bu madde yer aliyordu fakat hastane buna uymuyordu. Son iki aydir hastanemiz ceza yedigi icin buna uygun olarak calistirilip uzerini mesai olarak aliyoruz. Fakat gectigimiz 1 yil gunduz calistim zamanlar haftada 54 saat gece calistim zamanlar ise bir hafta 64 saat oteki hafta 47 saat olarak donusumlu calistim. Fakat boyle calistigima dair elimde belge yok. Gectigimiz 1 sene icin davaci olsam kazanma ihtimalim var midir? Aylik 220-ile250 saat arasinda calistim sonuc olarak.

  Reply
 • 8 Ekim 2016 at 00:24
  Permalink

  Merhaba dört yıldır çalışmakta olduğum şirkette yakın zamanda belirsiz süreli iş sözleşmesi imzaladım yalnız okumadım bu sözleşmeyi fes etmek mumkunmudur

  Reply
  • 10 Ekim 2016 at 11:31
   Permalink

   Sözleşme içeriğini okumak gerekir.

   Reply
 • 25 Ekim 2016 at 17:27
  Permalink

  merhaba,

  iş sözleşmemde çalışma saatleri ve günlerine ilişkin bir madde yok. 5 gün 9 saat çalışarak 45 saati tamamlıyoruz. hamileliğimden ötürü iş verenimden yasa gereği 7.5 saat çalışma talebinde bulundum . eksik kalan saati cumartesi gelerek tamamlamamı yada 9 saat çalışmayı kabul ettiğimedair kağıt imzalamamı istedi.
  iş sözleşmesinde çalışma saatleri ve hafta tatilleri belirtilmemişşe iş verenim benden cumartesi gelip çalışmamı isteyebilirmi. gebe olduğum için eşit davranma (madde5) maddesine aykırı hareket etmiş olurmu?

  Reply
  • 26 Ekim 2016 at 09:25
   Permalink

   Çalışma saatleri haftalık 45 saattir ve işveren bunu haftanın 6 gününe bölebilir.

   Reply
 • 9 Kasım 2016 at 23:18
  Permalink

  Merhaba, Öncelikle makaleniz için teşekkür ederim. İş sözleşmesinde 14 sayfa olduğundan imzalar veya paraf her sayfaya atılmalı mı? Yada son sayfada 14 maddeyi okudum anladım ibaresi yeterli olur mu?

  Reply
 • 30 Aralık 2016 at 19:19
  Permalink

  Merhabalar,
  Bu yil 3. Kez belirsiz iş sözlesmesi imzalatmak istiyorlar. Sanirim her sene isveren lehine yeni maddeler ekleniyor. Sözlesmeyi imzalamadan once size iletmek istiyorum

  Reply
  • 30 Aralık 2016 at 20:39
   Permalink

   Danışma ücreti yatırmanız halinde belirli süreli iş sözleşmeniz tetkik edilip hukuki bilgilendirme ve tavsiye iletilecektir.

   Reply
 • 2 Şubat 2017 at 19:55
  Permalink

  ”çalışma süresi ve esasları – görev ve yükümlülükleri gibi maddelere uyulmaması durumunda tarafımıza;şirkete brüt maaşın 12 aylık tutarını cezai şart olarak ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. şirketin cezai şartı aşan zararlarını talep etme hakkı saklıdır” bir madde vardır sizce bu madde normal midir?

  Reply
  • 4 Şubat 2017 at 19:01
   Permalink

   cezai şart iki taraf için de var mıdır buna bakmak lazım, yoksa edimler arasında dengesizlik vardır ve işçiye ağır yükler yüklenemez.

   Reply
 • 5 Şubat 2017 at 15:36
  Permalink

  Merhaba.ben yurtdışında çalışmaya başladım.kontrata ücret,tarih veya işveren imzası yoktu sadece bana imzalatıp fotokopisini verdiler.ilerde bir sorun yaşarmıyım.teşekkürler

  Reply
  • 5 Şubat 2017 at 21:50
   Permalink

   İŞKUR’da sizin iş sözleşmesinin bir örneği olmalı onu elde edin.

   Reply
 • 25 Şubat 2017 at 08:09
  Permalink

  İşveren önce düşük maaşdan sigorrtamızı gösteriyor sözleşme imzalaymaya calısıyor imzalamıyoeuz simdide asgari ücretten maaş bodrosu imzalatmaya çalısıyor imzalamıyoruz ne yapmalıyız hepimiz 2 3 yıllık çalışanlarız

  Reply
 • 2 Nisan 2017 at 12:47
  Permalink

  Merhaba Avukat bey,
  Belirsiz süreli sözleşmemde çalışma yeri istanbul sınırları ve fazla mesainin izin olarak verileceği yazıyor. Ayda 3-4kez 3farklı ile gönderiliyorum ve mesai hesaplamalarım %50artırılmış olarak hesaplanmıyor. Yani haftada 50saat çalıştıysam mesai olarak 5saat izin veriliyor. Bunun dışında görev alanımda olmayan işler yaptırılıyor. Haklı fesih ile ilişiğimi kesersem lehime olur mu?
  Teşekkürler

  Reply
  • 2 Nisan 2017 at 20:57
   Permalink

   Fazla mesai yerine yüzde 50 zamlı süre izin olarak kullandırılabilir. 5 saate 7,5 saat izin kullandırılmaldır.

   Reply
 • 26 Temmuz 2017 at 15:22
  Permalink

  Merhaba avukat bey benim imzalamış olduğum sözleşmede “İşçi, görülen işin niteliğinde benzerlik olmak şartıyla aynı işverene ait başka işyerlerine
  muvafakat aranmaksızın geçici ve/veya daimi olarak işverence nakledilebilir.
  7.3. İşbu sözleşme ile işçi her iki durum için işverenin yetkisini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder…”bu ne kadar gecerli ogrenebilirmiyim

  Reply
  • 31 Temmuz 2017 at 10:38
   Permalink

   İş sözleşmeniz geçerli olduğu sürece bu madde geçerlidir. Baştan işveren size şartını bildirmiş ve siz de imzalayarak kabul etmişsiniz. Hakkaniyete aykırı bir durum yok

   Reply
 • 5 Ağustos 2017 at 06:37
  Permalink

  iyi günler 2008 yılında işveren halihazırda çalışırken bana süreli bir iş sözleşmesi imzalatmak istedi başta kabul etmeyerek red ettim ancak daha sonra işten çıkma kaygısı saikleriyle zorunlu imzaladım. Bu ilk sözleşmenin tarih kısmı boş olup 2014e kadar geçerli olduğu yazılıydı ve 3 nüshanın sadece son sayfasını imzalamıştım. Gelinen tarih itibarı ile tekrar ikinci sözleşme yaparak kıdem tazminatını hak ederek ayrıldım. ikinci sözleşmemizde ilk sözleşmedeki maddelere atıfta bulunan maddeler vardı. Bu maddelerden biride haksız rekabet konulu aynı alanda 5 yıl süre ile çalışmayacağımı belirten aksi durumda para cezası verileceği yazılı maddesini gerekçe gösteren bir madde ekliydi ve şu anda bu maddeye dayanarak kıdemin ikinci taksitini ödemeyeceğini dava edeceğini bildirdi. İlk sözleşmede imzanın sadece son sayfada olmasının hukuki karşılığı nedir? İlk sözleşmede tarih kısmının boş bırakılmasına rağmen ikinci sözleşmede ilk sözleşmeye atıfla tarih belirtilmesinin hukuki bir karşılığı var mıdır? ilk sözleşmenin şekil şartlarını göz önünde bulundurarak bir hukuki bağlayıcılığı olabilir mi?

  Reply
 • 8 Ağustos 2017 at 15:47
  Permalink

  bi devlet kurumunda sözleşmeli olarak 4 yıldır çalışıyorum.kurum amirnin birinde fiziksel ve psikolojik tacize ugradım.bu durumun ortaya çıkmaması içinde beni işten atma herhangi bir alanda çalışmamı önleyeceği yönünde tehtikler etti.bu durumda nasıl davranmam gerekiyor.çalışma tazminatımı alabilir miyim

  Reply
  • 12 Ağustos 2017 at 15:20
   Permalink

   Gelişen durumu yazılı olarak amirlerinizle paylaşın

   Reply
 • 7 Eylül 2017 at 04:25
  Permalink

  Merhabalar 5 yıldır aynı şirkette çalışıyorum işten çıkmak istiyorum tazminat konusunu açtım ocakta gelen belgeleri imzalama çıkarırlar işten dedi takım lideri imza atmasam tazminat alabilirmiyim teşekkür ederim

  Reply
  • 9 Eylül 2017 at 15:30
   Permalink

   Muhtemelen fazla çalışma onay belgesinden söz ediyorsunuz, imzalamama hakkınız var.

   Reply
 • 14 Ekim 2017 at 17:16
  Permalink

  Iyi günler ben 7 yıl önce belirsiz süreli sözleşme imzaladım bana herhangi bir örneğini vermediller işten ayrildigimda tazminatimi almakta bir sıkıntı olurmu.

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir