Ayıplı/Üretim hatası otomobilin 0 km yenisiyle değişimi davası

Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.
Av.Tevrat DURAN, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur.

Ayıplı/Üretim hatası otomobilin 0 km yenisiyle değişimi davasıO km otomobil alıp ya da garanti süresi içinde aracı 2. el olarak aldıktan sonra fabrika üretim hatası ortaya çıkan arızalarda aracın 0 km yenisiyle değişimi davası açılabileceğini önceki yazımızda yazmıştık. Yazıya ulaşmak için tıklayınız. 

Aracın değişimi için davayı açtınız ve kazandınız. Peki, faiz ne zaman başlatılacak. Aşağıda yer verdiğim yargıtay kararına göre ‘Mahkemece ayıplı aracın iadesine karar verildiğinde ‘aracın fiilen otomobil şirketi ya da bayisine iade edilip teslim edildiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekir’  

T.C. YARGITAY

19.Hukuk Dairesi
Esas: 2013/17670
Karar: 2014/508
Karar Tarihi: 06.01.2014
TAZMİNAT DAVASI – AYIPLI ARACIN İADESİNE KARAR VERİLDİĞİNE GÖRE BİRLİKTE İFA KURALI GEREĞİNCE DAVALI LEHİNE HÜKMEDİLEN BEDELE ARACIN FİİLEN DAVALIYA İADE EDİLİP TESLİM EDİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Davacı vekili, davalıdan .. tarihinde alınan … model binek …. marka otomobilin bir hafta olmadan seyir halinde iken viteste olduğunda ses çıkardığını, bununla alakalı olarak .. tarihinde davalı servisine başvuruda bulunulduğunu, .. tarihinde de ihtarname keşide edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını ileri sürerek şimdilik … TL maddi … TL manevi tazminatın bildirim tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini … TL artırarak … TL olarak ıslah etmiştir. Mahkemece ayıplı aracın iadesine karar verildiğine göre birlikte ifa kuralı gereğince davalı lehine hükmedilen bedele, aracın fiilen davalıya iade edilip teslim edildiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken bu yön gözetilmeden daha önceki bir tarihten itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

(818 S. K. m. 41)

Dava: Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, davalıdan 02.08.2010 tarihinde alınan …2011 model binek …. marka otomobilin bir hafta olmadan seyir halinde iken viteste olduğunda ses çıkardığını, bununla alakalı olarak 11.08.2010 tarihinde davalı servisine başvuruda bulunulduğunu, 07.12.2010 tarihinde de ihtarname keşide edildiğini ancak bir sonuç alınamadığını ileri sürerek şimdilik 40.000 TL maddi 10.000 TL manevi tazminatın bildirim tarihinden itibaren işleyecek en yüksek reeskont faizi ile birlikte tahsilini talep ve dava etmiş, yargılama sırasında maddi tazminat talebini 9.158,06 TL artırarak 49.158,06 TL olarak ıslah etmiştir.

Davalı vekili, süresinde ayıp ihbarının yapılmadığını, sözleşmeden dönme değil, satış bedelinde indirimin gündeme gelebileceğini, tazminat isteminin yerinde olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller, benimsenen bilirkişi kurulu raporuna göre; aracın gizli ayıplı olduğu, davacı ayıplı araçtan istifade edemeyeceği için davalı tarafın indirim talebinin yerinde olmadığı, maddi tazminat talebinin kabulü, manevi tazminat isteminin reddi gerektiği gerekçeleri ile ayıplı olduğu tespit edilen dava konusu aracın davacı tarafından davalı firmaya iadesine, 49.158,06 TL maddi tazminatın 07.12.2010 tarihinden itibaren avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, şartları oluşmayan manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan öteki temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2) Mahkemece ayıplı aracın iadesine karar verildiğine göre birlikte ifa kuralı gereğince davalı lehine hükmedilen bedele, aracın fiilen davalıya iade edilip teslim edildiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi gerekirken bu yön gözetilmeden daha önceki bir tarihten itibaren faiz yürütülmesine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte belirtilen sebeplerle davalı vekilinin öteki temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte belirtilen sebeplerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 06.01.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

8 thoughts on “Ayıplı/Üretim hatası otomobilin 0 km yenisiyle değişimi davası

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir