Ayıplı mal kapsamında iade edilen aracın ÖTV’si

Ayıplı mal kapsamında iade edilen aracın ÖTV’si düzeltme işlemine tabi tutulacaktır. Yani satıcı ile alıcı aracın ayıplı olduğunu tespit edecekleri tutanak ile belirler ya da mahkeme kararı ile ayıplı olduğu tespit edilen aracın değişimi ya da bedel iadesi halinde satıcı düzeltme ile yeni araç için ayrıca ÖTV ödemeyecektir. Konu ile ilgili olarak özlge aşağıda sunulmuştur.

 

Sayı: 

B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-33-8

Tarih: 

08/02/2012

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

 

   
Sayı : B.07.1.GİB.4.27.15.01-11-515-33-8 08/02/2012
Konu : Ayıplı mal kapsamında iade edilen aracın ÖTV’sinin düzeltilmesi.  

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda motorlu araç bayisi olduğunuz belirtilerek, araç satışlarında müşteri adına kayıt ve tescil işlemi yapıldıktan sonra malın ayıplı çıkması nedeniyle aracın iadesinde özel tüketim vergisinin düzeltilmesi konusunda tereddüt hasıl olduğu, bu tür iadelerde aracın ikinci el araç kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, özel tüketim vergisinin iadesinin yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızca görüş verilmesi istenilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1/b bendi ile Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV’nin konusuna alınmıştır. Kanunun 2 nci maddesinin 1/b bendinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

Öte yandan ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi malların kayıt ve tescil edildikten sonra ancak 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında iade edilmesi halinde ödenen ÖTV için düzeltme işlemi yapılabileceği hükme bağlanmmıştır. Konuyla ilgili açıklamaların yapıldığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “Kayıt ve Tescilden Sonra Düzeltme” başlıklı (15.1.1.2.) bölümünde aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 15/1 inci maddesi uyarınca (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların, tescil edildikten sonra iade edilip düzeltme işlemlerin yapılabilmesi için, iadenin 4077 sayılı Kanunun yukarıda belirtilen hükümlere göre yapılmış olması gerekmektedir.

İlk iktisabı yapılarak kayıt ve tescil ettirilen aracın, 4077 sayılı Kanun hükümleri kapsamında iade edilmesi konusunda satıcı ile alıcının kendi aralarında sulh olmaları halinde, bu durum,taraflar arasında düzenlenecek ayrıntılı bir tutanak veya sözleşme ile tevsik edilecektir. Söz konusu tutanak/sözleşmede iade gerekçesinin (ayıp) açıkça belirtilmesi ayrıca, iadenin/değiştirmenin, garanti süresi içinde meydana gelen arıza veya arızalar nedeniyle veya tamir için gereken 30 iş gününün aşılması ya da aracın tamir edilemez olduğunun tespitinden dolayı istenmesi halinde, bunlara ilişkin teknik raporların söz konusu tutanak/sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.

Bu açıklamalara göre, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listedeki malların kayıt ve tescil edildikten sonra 4077 sayılı Kanun hükümlerine göre iadesi durumunda;

– İadenin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapıldığına dair ispat edici belgenin (satıcı ve alıcı arasında düzenlenen ayrıntılı tutanak/sözleşme, teknik rapor, Tüketici Mahkemesi veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararı) aslı veya noter onaylı örneği,

– Alıcı adına yapılan kayıt ve tescil işleminin iptaline ilişkin “trafikten çekilmiştir” kaydı düşülen tescil belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

– ÖTV’nin alıcıdan tahsil edilmediğine, tahsil edilmişse iade edildiğine dair alıcının kimlik, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı alıcının da imzası bulunan tutanak,

-Aracın satış faturasının satıcıdaki nüshası ile iade edilen aracın işletme aktifine girdiğine dair yasal defter kaydı ile tespiti,

– Aracın ilk iktisabında beyan edilen ÖTV’nin ödendiğine dair vergi makbuzunun fotokopisi,

– Mükellefin düzeltme ve iade talebini belirten dilekçe, vergi dairesine verilecektir.

Vergi dairesi tarafından, düzeltilmesi ve iadesi talep edilen verginin ödendiğinin kayıtlardan tespit edilmek suretiyle, düzeltme ve iade talebi, miktarına bakılmaksızın inceleme veya teminat aranılmadan yerine getirilecektir.

4077 sayılı Kanun hükümleri kapsamında iade edilmek suretiyle ÖTV’si düzeltilen kayıt ve tescil edilmiş araçların, kullanılmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi  ÖTV Kanunun 2 nci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendine göre ilk iktisap sayılacağından ÖTV’ye tabi tutulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

 

Bu yazıya http://www.gib.gov.tr/node/96806 adresinden 7.12.2016 da erişilerek ulaşılmıştır.

 

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir