Ayıplı araç sebebiyle sözleşmeden dönen tüketicinin menfi zararını tazmin hakkı

Av.Tevrat DURAN,Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-İSTANBUL (Mahmutbey Gişeler -TEM Hospital-İETT Garajı yanı) Tel: 0553 254 81 34
Av.Tevrat DURAN,Adres: Atatürk Mah.Güner Sok. No:1 Kat:36 D:295 İkitelli-Küçükçekmece-İSTANBUL
Tel: 0553 254 81 34

 

Aracın arızalanması nedeniyle tüketici, sözleşmeden dönerek araç için ödediği bedelin iadesini isteyebileceği gibi şartların varlığı halinde sözleşmeden dönme işlemi için harcadığı masrafları da TBK 125. maddesi uyarınca ‘menfi zarar’ adı altında maddi tazminat olarak isteyebilecektir.

6502 sayılı yasanın tüketicinin haklarına yer verdiği 11.maddesinin 6. bendinde ‘(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.‘ diyerek tüketiciye seçimlik hakların yanısıra tazminat hakkı da tanımıştır.

6098 sayılı yasanın ilgili 125.maddesine göre– Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir.

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir.

Sözleşmeden dönme halinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.’

‘Menfi zarar; uyulacağı ve yerine getirileceğine inanılan bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi ve yerine getirilmemesi yüzünden güvenin boşa çıkması dolayısıyla uğranılan zarardır. Başka bir anlatımla sözleşme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. Menfi zarar borçlunun sözleşmeye aykırı hareket etmesi yüzünden, sözleşmenin hüküm ifade etmemesi dolayısıyla ortaya çıkmaktadır. Bu husus mülga 818 sayılı Borçlar Kanununun 108 inci maddesindeki düzenlemeyle 6098 sayılı TBK 125/3 maddesindeki düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Burada alacaklının sözleşmenin hükümsüzlüğünden kaynaklanan zararının tazmini söz konusudur. Menfi zarar kapsamında istenebilecek zarar kalemleri arasında, sözleşmenin yerine getirilmesi dolayısıyla uğranılan zararlar, dava masrafları vb. kalemler bulunmaktadır.

Kural olarak menfi zarar alacaklısı, öncelikle uğradığı zararın varlığını, ardından ise borçlunun eylemiyle oluşan zarar arasındaki uygun illiyet bağını ispat etmekle yükümlüdür. Dolayısıyla sorumluluk şartları gerçekleştiği taktirde, zarar veren, zarar görenin malvarlığında oluşan eksilmeyi gidermek durumundadır.’ *

Araç sahibi tüketicinin yasanın 11.maddesindeki seçeneklerden tercihini ‘ sözleşmeden dönme’ yönünde kullanması halinde sözleşmeden dönme hakkını kullanmak için yaptığı noter ihtarname masrafları, mahkeme masrafları vs,aracın iadesi ile bedelini tazmin için harcadığı masraflarını ‘menfi zarar’ adı altında tazmin edebilecektir. Hatta araç sahibi, ödedği  bedeli iade aldığında aynı aracı satın almak için daha fazla para ödemesi gerekiyorsa bu farkı dahi menfi zarar olarak satıcıdan talep edebilecektir. Örneğin 2016 yılı ocak ayında BMW için 100 bin Euro ödemiş araç arızalı çıkmış ve bedeli Kasım 2016 da iade almış olsun. Kasım 2016 da aynı araç için 110.bin Euro ödemişse aradaki 10 bin euro zararını da alabilecektir.  06.11.2016

AV. TEVRAT DURAN,İkitelli-İSTANBUL

Araba davası avukat ikitelli

*T.C YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 30
Karar: 2016 / 6671
Karar Tarihi: 03.03.2016

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir