Arnavutköy ilçesi İş Mahkemeleri bakımından İstanbul Adliyesine bağlıdır.

kamulaştırma avukatT.C.
YARGITAY
20. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2016/9047
KARAR NO : 2016/8487

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : İstanbul 15. İş Mahkemesi
TARİHİ : 02/02/2016
NUMARASI : 2015/154 – 2016/9
DAVACI : Halil İbrahim Arıcı
DAVALI : Tümka Kablo Sanayi A.Ş.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. İş ve Bakırköy 7. İş Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı 12.11.2014 tarihli dilekçe ile; davalı şirkette büküm makinası operatörü olarak 2002 yılından bu yana çalıştığını, haklı sebep olmaksızın iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek işçilik alacaklarının hüküm altına alınması istemiyle dava açmıştır.
İstanbul 15. İş Mahkemesi “…Davalı şirketin ve işin yapıldığı yerin adresinin İstanbul İş Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
Bakırköy 7. İş Mahkemesi ise; “…Davalı şirketin adresinin Arnavutköy/İSTANBUL olduğundan, yetkili mahkemenin Bakırköy İş Mahkemeleri olduğu…” gerekçesiyle yetkisizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, iş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme geçerli değildir.
İş mahkemesinin görevi kapsamında bulunan bir dava, dava tarihinde davalının ikametgâhının bulunduğu veya işçinin işini yaptığı yerdeki iş mahkemesi veya iş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.
Türk Medeni Kanununun 19. maddesi uyarınca, gerçek kişi yönünden yerleşim yeri, sürekli kalma niyetiyle oturulan yerdir. Gerçek kişi işverenin başka bir yerde yerleşmek niyetiyle oturduğu kanıtlanmadığı takdirde, kural olarak nüfusta kayıtlı olduğu yerin ikametgâh olarak kabulü gerekir. Aynı Kanunu 49. maddesi gereğince, tüzel kişinin yerleşim yeri, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir (Yargıtay 9. H.D. 23.06.2008 gün ve 2008/17468 E. – 2008/17262 K. sayılı ilamı).
İş Mahkemelerinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan davalı tarafça ileri sürülmese dahi hakim tarafından kendiliğinden bu husus göz önünde bulundurmalıdır. Bir başka anlatımla hakim, davanın her aşamasında yetki itirazını dikkate alabileceği gibi, kendisi de resen yetkisizlik kararı verebilir.
Dosya kapsamından; davalı şirketin adresinin ve işin yapıldığı yerin Arnavutköy/İSTANBUL olduğu, davalının yetki itirazında bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Arnavutköy ilçesinin Gaziosmanpaşa Adliyesine bağlı olup, Gaziosmanpaşa Adliyesi de Eyüp Adliyesinin mülhakatı iken Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 04/10/2007 tarih ve 416 sayılı kararı ile “1-Eyüp Ağır Ceza mahkemeleri ile Eyüp İş Mahkemelerinin 25 Ekim 2007 tarihinden itibaren kaldırılması ve Eyüp İlçesi ve mülhakatı olan Gaziosmanpaşa İlçesi
– 2 –
2016/9047 – 2016/8487

adliyelerinin ağır ceza yargı alanı olarak Bakırköy Adliyesi yargı alanına bağlanmasına, 2. Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi ile iş mahkemelerinde bulunan dosyaların herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulunduğu safhadan devam edilmek üzere Yüksek Kurulca yetkilendirilecek Bakırköy Ağır Ceza ve İş Mahkemelerine gönderilmesine” karar verilmiş, ancak yine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 12/07/2011 tarih ve 233 sayılı kararı ile de Bakırköy Ağır Ceza Merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren Eyüp Adliyesinin İstanbul Adliyesi ile birleştirilmesine karar verilmiştir.
Somut olayda, davalı şirketin adresinin ve işin yapıldığı yerin Arnavutköy/İSTANBUL olduğu, Arnavutköy’ün yargı yeri olarak İstanbul İş Mahkemelerinin yetki alanında kaldığından 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 5. maddesi uyarınca uyuşmazlığın İstanbul 15.İş Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 ve 22. maddeleri gereğince; İstanbul 15. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06/10/2016 gününde oy birliği ile karar verildi.

Başkan
R. SARITAŞ
Üye
N. KOYUNCU
Üye
U. YÜKSEL
Üye
M. ERDOĞAN
Üye
Ü. GÖRMEZ
Okundu.H.K

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir