Alacak miktarını Noter ihtarnamesinde mutlaka belirtiniz.

Noterden çekilen ihtarnamede talebinizin ne olduğunun ihtarnameye yazılması temerrüt hükümlerinin uygulanması bakımından gerekli olduğuna Yargıtay aşağıdaki karar ile değinmiştir.

 

T.C. YARGITAY

15.Hukuk Dairesi
Esas: 2016/237
Karar: 2016/1831
Karar Tarihi: 23.03.2016
ALACAK DAVASI – MAHKEMECE HÜKÜM ALTINA ALINAN MİKTARA İHTAR TARİHİNDEN İTİBAREN FAİZ YÜRÜTÜLDÜĞÜ – İHTARDA ÖDENMESİ TALEP EDİLEN ALACAĞIN MİKTARININ AÇIKÇA GÖSTERİLMEDİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI GEREKTİĞİ

ÖZET: Mahkemece hüküm altına alınan miktara .. ihtar tarihinden itibaren faiz yürütülmüş ise de; anılan ihtarda ödenmesi talep edilen alacağın miktarı açıkça gösterilmediğinden bu ihtar para alacağı yönünden temerrüt oluşturmamaktadır. O halde mahkemece temerrüdün davanın açıldığı ………… tarihinde oluştuğu kabul edilerek bu tarihten itibaren faize hükmedilmelidir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

(1136 S. K. m. 164)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat .. … geldi. Davalı vekili gelmedi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan davacı avukatı dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

Davada Bolvadin Noterliği’nce düzenlenen .. tarihli ve 3007 yevmiye nolu 213.000,00 TL bedelli temliknameye dayanılarak ve fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak şimdilik 180.000,00 TL alacağın faiziyle birlikte davalı iş sahibinden tahsili istenilmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalı iş sahibi kooperatifin sair temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi gerekmiştir.

2- Mahkemece hüküm altına alınan 71.878,38 TL alacağın 61.000,00 TL’sinin davalı kooperatifçe nakde çevrilen kesin teminat bedeline ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Davalı iş sahibi kooperatif ile dava dışı yüklenici şirket arasındaki eser sözleşmesi davalı kooperatifçe haklı nedenle feshedildiğinden sözleşmenin 34. maddesi uyarınca davalı kooperatif kesin teminat mektuplarını irad kaydetmekte ve paraya çevirmekte haklıdır. Sözleşmede nakde çevrilen teminat mektup bedelinin yüklenici borcundan mahsup edilemeyeceği belirtildiğinden bu bedellerin yüklenicinin kesin hesap alacağına eklenerek temlik alana iadesi mümkün değildir. Mahkemece yapılacak iş; dava dışı yüklenici ile davalı iş sahibi kooperatif arasındaki fesih kesin hakedişinin itiraz edilmeksizin kesinleştiğini kabul ederek 10.878,38 TL kesin hesap alacağı yönünden davayı kabul etmek, fazla istemi ise reddetmek olmalıdır.

Mahkemece hüküm altına alınan miktara .. ihtar tarihinden itibaren faiz yürütülmüş ise de; anılan ihtarda ödenmesi talep edilen alacağın miktarı açıkça gösterilmediğinden bu ihtar para alacağı yönünden temerrüt oluşturmamaktadır. O halde mahkemece temerrüdün davanın açıldığı 04.11.2004 tarihinde oluştuğu kabul edilerek bu tarihten itibaren faize hükmedilmelidir. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda 1. bentte yazılı nedenlerle davacının tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte yazılı nedenlerle kararın davalı yararına bozulmasına, Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunmayan davalı yararına vekalet ücreti verilmesine yer olmadığına, aşağıda yazılı bakiye 4,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 23.03.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir