Tagged: işçi davası

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASI 0

İş Hukukunda zamanaşımı kaç yıldır,zamanaşımı definde bulunma zamanı,zamanaşımını kesen nedenler, ıslah dilekçesi ile zamanaşımı ileri sürme

İş hukukunun taraflarından işçi işveren  arasında işçilik alacaklarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Yargıtay uygulaması ile bu uyuşmazlıklar çözümlenmektedir. Buna göre işçi avukatı ya da işveren avukatı müvekkillerinin haklarını mahkemede savunmaktadır. Yargıtay uygulamasına...

İş Kanununda yer alan (sigortasız işçi çalıştırma, fazla mesai ödenmemesi )2015 yılı idari para cezaları 0

İş Kanununda yer alan (sigortasız işçi çalıştırma, fazla mesai ödenmemesi )2015 yılı idari para cezaları

  4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI 2015 Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranılması halinde çalıştırılan her işçi için 164 3...

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği 40

Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken dikkat/sözleşme örneği

İşçi ile işveren belirsiz süreli iş sözleşmesi yapması asıldır. Şartları da varsa belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir. Taraflar arasında imzalanıp işçi özlük dosyasında saklanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı bir örneği işçiye teslim edilmelidir. Bu sözleşme...

Medeni Usul yasasında ‘somutlaştırma yükümlülüğü’ 0

Medeni Usul yasasında ‘somutlaştırma yükümlülüğü’

Somutlaştırma ilkesinin pozitif hukuki dayanağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ‘Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi ‘ başlıklı 194. maddesine göre ‘ Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar. Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi...

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi) 1

İşçilik ( kıdem ihbar tazminatı fazla mesai izin ücreti ) alacaklarında zamanaşımı itirazı (defi)

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir borç” haline dönüştürür ve “alacağın...

İşyerinde ikramiyenin, servisin,fazla mesai ödemesinin,erzak-kömür yardımlarının ödenmemesi/kaldırılması halinde işçinin hakları nelerdir ? 1

İşyerinde ikramiyenin, servisin,fazla mesai ödemesinin,erzak-kömür yardımlarının ödenmemesi/kaldırılması halinde işçinin hakları nelerdir ?

İşçinin emeğinin karşılığı olan ücret işçi için en önemli hak, işveren için en temel borçtur. 4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesinin (II) numaralı bendinin (e) alt bendinde sözü edilen ücret, geniş anlamda ücret...

Anayasa’da yazılı temel işçi hakları 0

Anayasa’da yazılı temel işçi hakları

Anayasa nedir ? Anayasa en basit tanımıyla, bir devletin temel örgütleniş  tarzını , organlarını,  bu organlar arası ilişkileri, devletle birey arasındaki ilişkilerde temel kuralları belirleyen üstün bir kanundur. Vatandaşların sivil-siyasi haklarının yanısıra sosyal güvenlik,...

2015 yılı Asgari Ücreti ne kadar ? Agari ücretin neti brütü kaç TL ? 1

2015 yılı Asgari Ücreti ne kadar ? Agari ücretin neti brütü kaç TL ?

2015 yılı ilk 6 aylık dönemi için yasal asgari ücret 16 yaşını dolduranlar için Asgari Geçim İndirimi dahil (bekar çocuksuz) net 949,7 TL’dir. Asgari ücretin brütü 1201,50 TL’dir. Evli ve çocuklu çalışanlar için bu...

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var. 0

İşçi ya da işveren dikkat. Haklı olsanız bile bu hakkınızı kullanmak için Altı (6) işgünü süreniz var.

Haklı nedenle iş ilişkisini ortadan kaldırma hem işçiye hem de işverene tanınmış haktır. İşçi her zaman haklı işveren her zaman haksız değildir. Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek...