İşçi davasında yeni İhaleyi alan taşeron şirketin eski taşeronun işçisini çalıştırmaya devam etmesi işçinin tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

 • Halk arasındaki kullanımı ‘Taşeron’  yasalardaki adı ‘alt işveren’  , günümüz iş yaşamında sıklıkla adını duyurmakta, siyasi tartışmalara konu olmaktadır. Peki nedir bu taşeron işçilik ?

 • Taşeron şirketler genellikle ihale ile işi almaktadır. İhale süresi biten ve yeni ihale alamayan şirket işçisi bu durumda ne yapacaktır, tazminat hakkı var mıdır ?

 • Öncelikle taşeron nedir, yasadaki yeri nedir bunu izah edelim. Taşeron işçi çalıştırma Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde ( tarafından) 10 Haziran 2003’te İş yasasına girmiştir.

 • Taşeron-işçi ilişkisinin tanımı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2/6 maddesinde yazılıdır.  “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.

 • Bu yazıda taşeron ile alt işveren aynı anlamda kullanılmıştır.

 • Taşeron ilişkisinde asıl işveren, taşeron (alt işverenin) işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden taşeron ile birlikte sorumludur.

 • Asıl işverenin işçilerinin alt işveren tarafından işe alınarak çalıştırılmaya devam ettirilmesi suretiyle hakları kısıtlanamaz veya daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile alt işveren ilişkisi kurulamaz. Aksi halde ve genel olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaalı işleme dayandığı kabul edilerek alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılarak işlem görürler.

 • İşletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverenlere verilemez.

 • İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devri işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana geçeceği düzenlenmiştir. Bu anlatıma göre, alt işverence asıl işverenden alınan iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir işverene devri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında işyeri devri niteliğindedir. 

 • İhaleyi kaybeden şirket işçisi yeni ihaleyi alan şirkette çalışmaya devam ediyorsa işyeri devri vardır ve işçilerin hakları yeni şirkete karşı devam eder.  

 • Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık biçimde işyeri devrini öngören bir sözleşme yapılması da imkan dahilindedir. Alt işverenin değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde işyerinde çalışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler bakımından iş sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır.

 • İhaleyi alan şirket eski şirketin işçilerini çalıştırmıyorsa ve ihaleyi kaybeden şirket işçilerine yeni bir yer göstermiyorsa işçiler işten çıkarılmış demektir. Bu halde diğer şartlar varsa kıdem ihbar tazminatı, işe iade davası, fazla mesai,yıllık izin ücreti davası açabilir. 

 • Yeni taşeronda (alt işverende) çalışacak olan işçiler arasında gösterilmeyen ve süresi sona eren alt işveren tarafından başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere bildirimde bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt işveren tarafından feshedildiğini kabul etmek gerekir.

 • Alt işverenin asıl işverenle akdettiği çalışma süresinin sonunda veya süresinden önce asıl işveren alt işveren ilişkisin sonlandırılması nedenine dayalı olarak tüm işçilerine başka işyeri göstererek işyerinden ayrılması ve ardından işin asıl işveren tarafından başka bir alt işverene verilmesi örneğinde alt işverenler arasında hukuki bir ilişki bulunmamaktadır. Hukuki ilişki, alt işverenler ile asıl işveren arasında gerçekleştiğinden belirtilen durum alt işverenler arasında işyeri devri olarak değerlendirilemez.

 • Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması ve işçilerin yeni alt işverene nezdinde çalışmaya devam etmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eylemli durumun işyeri devri niteliğinde olup olmadığının tespiti ile hukuki sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. Alt işverenlerin değişiminde olması gereken, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması anında işçilerini de beraberinde başka işyerlerine götürmesi veya iş sözleşmelerinin sona erdirilmesidir. Bunun tersine alt işveren işçilerinin alt işverenin işyerinden ayrılmasına rağmen yeni alt işveren yanında aynı şekilde çalışmayı sürdürmeleri alt işverenler arasında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesi anlamında bir işyeri devrinin kabulünü gerektirir. İşyeri devride de devralan işveren kendi dönemindeki süre ve devraldığı işverende gerçekleşen işçilik alacaklarından, devreden işverende kendi dönemindeki gerçekleşen işçilik alacaklarından sorumludur.

 • 1475 sayılı Yasanın 14/2. maddesi hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen işyeri devrini de içine alan daha geniş bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Gerçekten maddede işyerlerini devir veya intikalinden söz edildikten sonra “…yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli…” denilmek suretiyle uygulama alanı 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6. maddesine göre daha geniş biçimde çizilmiştir. O halde kıdem tazminatı açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona ermesinin ardından işyerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi alan alt işveren arasında hukuki veya fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın kıdem tazminatı açısından önceki işverenin devir tarihindeki ücret ve kendi dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumluluğu kabul edilmelidir.

 • Sonuç olarak, tarafların fesih konusunda irade açıklamaları veya fesih işlemi yerine geçecek işlemleri olmadığı sürece, işçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme gidilmesi yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi veya alt işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı haklar olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları gerçekleşmiş sayılmaz.

 • Buna karşın süresi sona eren alt işverence işçinin iş sözleşmesinin feshi konusunda irade beyanı açıklaması, fesih işlemi yerine geçecek işlemler yapılması halinde yapılan fesih bildirimi ile iş ilişkisi sona ereceğinden işçinin daha sonra yeni alt işveren yanındaki çalışmaları yeni bir iş sözleşmesi niteliğindedir. Bu ihtimalde feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden feshin niteliğine göre hak kazanma durumunun değerlendirilmesi gerekir. 6 Nisan 2015

   

  AV. TEVRAT DURAN, İstanbul
  0553 254 81 34

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

2 thoughts on “İşçi davasında yeni İhaleyi alan taşeron şirketin eski taşeronun işçisini çalıştırmaya devam etmesi işçinin tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

 • 6 Nisan 2015 at 09:01
  Permalink

  taşeron , taşeron işçilerin kıdem tazminatı, kamuda çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı, şirketlerde çalışan taşeron işçilerin kıdem tazminatı ihbar tazminatı, taşeron işçileri kıdem tazminatını nasıl alabilir,taşeron işçiler kıdem tazminatı için dava nasıl açılır, taşeron işçiler kıdem tazminatı hakkı , taşeron işçilerin kıdem tazminatı hesaplama, taşeron işçi kıdem tazminatı için avukat, işçi hakları, taşeron işçiler kıdem tazminatı, taşeron işçilerin tazminat hakkı, taşeron işçi tazminat hakkı, taşeron işçi nasıl tazminat alır, taşeron işçinin kıdem tazminatını kim öder, taşeron işçi tazminat davaları, taşeron işçilerin kıdem tazminatını kim öder, taşeron işçilerin işten çıkarılması, kamuda çalışan taşeron işçilerin işten çıkarılması, taşeron işçileri işten çıkarma, taşeron işçi fazla mesai, taşeron işçi yıllık izin hakları, taşeron işçi tazminat şartları, taşeron işçi alacakları,bahçelievler avukat

  Reply

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir