İbranamedeki imza inkar edilmez, baskı aldatma ile alındığı da ıspatlanmazsa işçi tazminat alamaz.

T.C. YARGITAY

22.Hukuk Dairesi
Esas: 2014/9582
Karar: 2015/23419
Karar Tarihi: 07.07.2015
İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI – İBRANAMEDE YER ALAN İMZANIN İNKARI VEYA İRADE FESADI İDDİASI İSPAT EDİLEMEDİĞİ TAKDİRDE İBRANAMEYE DEĞER VERİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Somut olayda, dosya içerisinde davacının imzasını taşıyan … tarihli bir ibraname mevcuttur. Mahkemece, ibranameye itibar edilmemiştir. Davacı söz konusu ibranamede dava konusu işçilik alacaklarını aldığını belirterek işvereni ibra etmiş ve davalının savunmasında belirttiği gibi işten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etmiştir. İbranamede yer alan imzanın inkarı veya irade fesadı iddiası ve ispatı söz konusu olmaması halinde ibranameye değer vermek gereklidir. Mahkemece, ibraname davacıya gösterilerek imza inkarı veya irade fesadı iddiası söz konusu olduğu takdirde bu husus araştırıldıktan sonra ibranamenin değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

(4857 S. K. m. 17, 41, 47) (1475 S. K. m. 14)

Dava: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı Milli Eğitim Bakanlığı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi E. Uçar Önal tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı:

Davacı, iş sözleşmesinin haklı sebebe dayanmaksızın feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, dosya içerisinde davacının imzasını taşıyan 30.06.2008 tarihli bir ibraname mevcuttur. Mahkemece, ibranameye itibar edilmemiştir. Davacı söz konusu ibranamede dava konusu işçilik alacaklarını aldığını belirterek işvereni ibra etmiş ve davalının savunmasında belirttiği gibi işten kendi isteğiyle ayrıldığını ifade etmiştir. İbranamede yer alan imzanın inkarı veya irade fesadı iddiası ve ispatı söz konusu olmaması halinde ibranameye değer vermek gereklidir. Mahkemece, ibraname davacıya gösterilerek imza inkarı veya irade fesadı iddiası söz konusu olduğu takdirde bu husus araştırıldıktan sonra ibranamenin değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 07.07.2015 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

(KAYNAK: Av. Mustafa Utku SARI)

Sinerji Mevzuat ve İçtihat Programı

avtevrat

Av.Tevrat DURAN- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1999 mezunudur. Adres: İkitelli-Atatürk Mah. Güner Sok. No:1 Teknikyapı Metropark B1 Kule Kat:36 D:295 Küçükçekmece-İSTANBUL GSM: 0553 254 81 34

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir