Kategori: Blog

AV.TEVRAT DURAN 2

Acele kamulaştırma nedir ?

İdarenin, özel mülkiyette bulunan  gayrimenkule kamu yararı ile el koyması için anayasanın 46. maddesi ile 2942 sayılı yasadaki olağan prosedürü uygulaması esastır. Acele kamulaştırma ise olağanüstü hallerde başvurulması gereken bir kamulaştırma yöntemidir. Acele kamulaştırma...

İş Hukukunda “fazla mesai” uygulaması 4

İş Hukukunda “fazla mesai” uygulaması

Türk İş Hukuku’nda haftalık 45 saatin üzeri “fazla çalışma”, işyerindeki normal çalışma süresi haftalık 45 saatin altında ise 45 saate kadar olan çalışma “fazla sürelerle çalışma” olarak isimlendirilmektedir. Fazla mesai % 50, fazla süreli...

Sözleşmede yazılı “cezai şart” nedir ? 0

Sözleşmede yazılı “cezai şart” nedir ?

Taraflar alacak borç ilişkisine girerken; alacaklı alacağını güvence altına almak için borçluya gözdağı vermek amacıyla sözleşmeye cezai şart maddesi koydurmaktadır. Cezai şart, asıl borca dair olarak yapılan ek bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla borçlu, B.K.nun...

Ücretsiz izin uygulaması 2

Ücretsiz izin uygulaması

İşverenlerin ekonomik sıkıntıda olduğu dönemlerde ücretsiz izin uygulaması ile iş sözleşmesini askıya alması sıklıkla görülen bir uygulamadır. İşverenlerin ekonomik sıkıntıda olduğu dönemlerde ücretsiz izin uygulaması ile iş sözleşmesini askıya alması hukuken mümkün değildir. Sadece mevsimlik...

Mutlak dere koruma alanında kalan arsaların kamulaştırılması 1

Mutlak dere koruma alanında kalan arsaların kamulaştırılması

“Dere mutlak koruma alanı” “mutlak koruma alanı”  içinde kalan arsalar üzerine, sahipleri tarafından bina inşa edilmesi Yönetmeliklerle yasaklanmıştır. Mutlak koruma alanları ile ilgili İSKİ tarafından ve Çevre Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle düzenleme yapılmıştır....

İş Hukukunda “kötüniyet tazminatı” 0

İş Hukukunda “kötüniyet tazminatı”

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar öneli tanınmak suretiyle ya da ihbar tazminatı  ödenerek her zaman feshi mümkün ise de, bu hakkın da her hak gibi Medenî Kanunun 2. maddesi uyarınca dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına...

Kıdem tazminatı tavanı 0

Kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesine göre hesaplanmalı ve hesap yapılırken kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. Belirtmek gerekir ki, sözü edilen Yasada düzenlenen kıdem tazminatı tavanı mutlak emredici niteliktedir.Basın mesleğinde çalışanlarla çalıştırılanlar arasındaki...

Kıdem tazminatı yasası 0

Kıdem tazminatı yasası

1475 sayılı Yasanın “Kıdem tazminatı” başlıklı 14. maddesiyle kıdem tazminatı yasal düzenlenmiştir. İş mevzuatının temel yasası 4857 sayılı yasa ile düzenlenmiş 1475 sayılı yasa yürürlükten kaldırılmış yalnız 14. maddesi yürürlükte bırakılmıştır. (Bu yasa yapma...

Kıdem tazminatı yasa önerisi 0

Kıdem tazminatı yasa önerisi

Türk pozitif hukukunda, kıdem tazminatı 1475 sayılı Yasanın 14 . maddesinde düzenlenmiştir.  4857 sayılı Kanuna tabi işçilerin iş sözleşmesinin 1. İşveren tarafından bu Kanunun 17. maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında, 2. İşçi tarafından...

Arsalarda kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir ? 0

Arsalarda kamulaştırma bedeli nasıl tespit edilir ?

Uygulamada idarenin (devlet,belediye) özel mülkte olan arsaya kamusal ihtiyaç dolasıyla el koyması-kamulaştırma yoluna gitmesi sıklıkla rastlanan bir durumdur. Peki bu durumda arsa, gerçek değerini bulacak, güncel rayiç değeriyle el değiştirebilecek midir ?  Dava konusu...